• Dự kiến cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XV
 • 13:51 04/03/2021
 • Theo Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 11/1/2021, số Đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoảng 95 đồng chí (14%), trong đó có 12-14 đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng.
 • Cả nước có 184 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV
 • 13:51 04/03/2021
 • Ngày 3/3, Hội đồng Bầu cử Quốc gia ban hành Nghị quyết số 64 /NQ-HĐBCQG về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Nhân dân thực hiện quyền lực Nhà nước thông qua Quốc hội, HĐND
 • 09:01 04/03/2021
 • Tại Điều 6, Hiến pháp năm 2013 có quy định: “Nhân dân thực hiện quyền lực Nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước”. Nguyên tắc này được thể hiện nhất quán trong toàn bộ Hiến pháp, từ chế độ chính trị, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân đến các thiết chế trong bộ máy Nhà nước.
 • Đắk Glong tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử
 • 08:47 04/03/2021
 • Xác định bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021–2026 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đến nay, huyện Đắk Glong (Đắk Nông) đã và đang khẩn trương triển khai thực hiện các bước, quy trình bầu cử chặt chẽ, đúng tiến độ, góp phần bảo đảm thành công cuộc bầu cử.
 • Chủ động làm tốt công tác chuẩn bị bầu cử
 • 08:57 03/03/2021
 • Thời gian đến ngày toàn quốc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp chỉ còn hơn 2 tháng. Với sự chỉ đạo sâu sát của Ủy ban Bầu cử tỉnh, sự chủ động của các ngành, các cấp, các địa phương, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã được thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm yêu cầu.
 • Chất lượng đại biểu quyết định chất lượng hoạt động HĐND
 • 08:45 03/03/2021
 • Cùng với cả nước, toàn tỉnh đang tích cực chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Việc bầu ra được những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân để quyết định những vấn đề “quốc kế dân sinh”, đóng góp cho sự phát triển chung là điều hết sức quan trọng.
 • Công chức ứng cử đại biểu Quốc hội cần điều kiện gì?
 • 15:12 02/03/2021
 • Theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, người ứng cử đại biểu Quốc hội phải đáp ứng các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội quy định tại Luật tổ chức Quốc hội. Cụ thể: Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
 • Các mốc quan trọng trong bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV
 • 09:19 02/03/2021
 • Đến hết tháng 2/2021, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV đã hoàn thành một số nội dung theo lịch trình như: Dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng đại biểu Quốc hội được bầu; số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội; hiệp thương lần thứ nhất và điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội.
 • Các mốc quan trọng trong bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
 • 09:18 02/03/2021
 • Đến hết tháng 2/2021, cuộc bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã thực hiện một số nội dung theo lịch trình như: Công bố ngày bầu cử; thành lập Ủy ban bầu cử ở tỉnh, huyện, xã; dự kiến cơ cấu thành phần và phân bổ số lượng người được ứng cử đại biểu HĐND các cấp; tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất; điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cùng cấp.