100% cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đã sắp xếp tinh gọn bộ máy bên trong

Cập nhật ngày: 31/03/2021 | 09:25 GMT+7

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Chương trình hành động số 26-CTr/TU, Chương trình hành động số 30-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 300/KH-UBND và Kế hoạch số 386/KH-UBND để triển khai trong thời gian qua.

Đến nay, 100% cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đã sắp xếp tinh gọn bộ máy bên trong của đơn vị và thực hiện ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy.

Ảnh minh họa

Đối với UBND cấp huyện tạm dừng sắp xếp theo chỉ đạo của Bộ Nội vụ nhưng vẫn thực hiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức đúng quy định.

Bên cạnh đó, 100% số cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, phòng chuyên môn cấp huyện được quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức đúng quy định.

Tường Mạnh

3,823
Viết bình luận mới