HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước

Cập nhật ngày: 12/02/2015 | 08:37 GMT+7

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số19/QĐ-BCĐCCHC về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Mục tiêu Kế hoạch nhằm đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và kế hoạch cải cách hành chính năm 2015 của các bộ, ngành, địa phương bảo đảm hoàn thành các mục tiêu cải cách hành chính năm 2015 của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương.

Mặt khác, gắn kết công tác cải cách hành chính của các bộ, ngành, địa phương; tăng cường trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả của cải cách hành chính.

Kế hoạch nêu rõ Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo, các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2015, cụ thể là thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.

Theo đó, tăng cường hành chính của người đứng đầu (kiểm tra, đôn đốc, theo dõi, đánh giá, bố trí nguồn lực cho cải cách hành chính...). Đẩy mạnh thực hiện có kết quả các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2015 theo kế hoạch đã phê duyệt.

Quý II/2015, Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo, các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai xác định và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2014 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; hoàn thiện, trình Quốc hội thông qua Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi), Luật Tổ chức chính quyền địa phương; đôn đốc các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh triển khai Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Quý II/2015 các Bộ Nội vụ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo, các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai xác định và công bố các Chỉ số: hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2015; hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công; hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công.

Năm 2015, Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo, các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đôn đốc các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệptriển khai thực hiện Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015; tiếp tục triển khai thực hiện để hoàn thành 25 Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa và công khai thủ tục hành chonhs ở tất cả các ngành, lĩnh vực theo quy định của Chính phủ, đặc biệt là thủ tục hành chính về đất đai, kinh doanh, xây dựng, thuế, hải quan...

Năm 2015, Bộ Tài chính phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo, các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai rà soát, ban hành quy trình kiểm tra chuyên ngành đảm bảo thống nhất các nội dung về hồ sơ, thủ tục và trình tự đăng ký kiểm tra chuyên ngành; mẫu giấy đăng ký kiểm tra, giấy thông báo kết quả kiểm tra; biện pháp xử lý hàng hóa không đạt yêu cầu kiểm tra... Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan đổi mới cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập; nghiên cứu xây dựng các nghị định quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập trong các lĩnh vực: giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa - thể thao và du lịch, thông tin và truyền thông, khoa học và công nghệ, sự nghiệp kinh tế...

* Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 20/QĐ-BCĐCCHC về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2015 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Mục tiêu của Kế hoạch đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực quản lý của các bộ, ngành, việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Chính phủ về công tác chỉ đạo, điều hành, cải cách thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực trọng tâm tại một số bộ, ngành và địa phương từ đó có biện pháp chỉ đạo sát hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trong thời gian tiếp theo.

Đồng thời phát hiện những cách làm hay, sáng tạo để có giải pháp nhân rộng trong cả nước; kịp thời phát hiện những tồn tại, khó khăn hoặc vi phạm trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính tại các bộ, ngành, địa phương để có hướng khắc phục, tháo gỡ trong tổ chức thực hiện; ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của các bộ, ngành, địa phương để chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện thống nhất trong cả nước.

Mặt khác, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo chuyển biến về kỷ luật, kỷ cương, hành chính của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện cải cách hành chính.

Nội dung kiểm tra về tình hình triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2015 của bộ, ngành và địa phương; việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.

Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức. Kiểm tra tình hình triển khai và kết quả đạt được của các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện các nghị quyết của Chính phủ về công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực, như rà soát, đơn giản hóa và công khai các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng, đất đai, đăng ký kinh doanh, thuế, hải quan... liên quan đến người dân và doanh nghiệp; tình hình triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông...

Nguồn TTXVN

1,901
Viết bình luận mới