HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Hướng dẫn công tác đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2016

Cập nhật ngày: 30/11/2016 | 09:43 GMT+7

Sở Nội vụ vừa có Công văn số 1480/SNV-CCHC về việc hướng dẫn công tác đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2016.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị tiến hành thành lập Tổ tự đánh giá chấm điểm và rà soát, thu thập tài liệu, tự đánh giá, chấm điểm để đánh giá chấm điểm kết quả thực hiện công tác CCHC của cơ quan, đơn vị. Điểm do cơ quan, đơn vị tự đánh giá, chấm điểm gọi là “Điểm tự đánh giá”. Tổ tự đánh giá, chấm điểm thuộc các cơ quan cấp tỉnh và UBND cấp huyện tổng hợp, xây dựng hồ sơ tự đánh giá gửi về Sở Nội vụ trước ngày 10/12.

Đối với Tổ tự đánh giá, chấm điểm thuộc UBND cấp xã thì tổng hợp hồ sơ về UBND cấp huyện trước ngày 5/12. UBND cấp huyện thành lập Hội đồng thẩm định cấp huyện để thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm và xếp loại kết quả thực hiện công tác CCHC của UBND cấp xã thuộc phạm vi quản lý và gửi kết quả xếp hạng Chỉ số CCHC cấp xã về Sở Nội vụ trước ngày 10/12. Điểm do Hội đồng thẩm định xác định gọi là “Điểm thẩm định”.

Hội đồng thẩm định cấp tỉnh tiến hành làm việc và kiểm tra thực tế tại các cơ quan, đơn vị liên quan để thẩm định kết quả đánh giá, chấm điểm của các cơ quan cấp tỉnh, UBND cấp huyện. Căn cứ vào “Điểm thẩm định” của Hội đồng thẩm định cấp tỉnh, Sở Nội vụ tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố và xếp hạng Chỉ số CCHC của các cơ quan cấp tỉnh, UBND cấp huyện.

Thùy Dương

1,436
Viết bình luận mới