Tăng tỷ lệ số hóa đối với hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Cập nhật ngày: 08/06/2021 | 14:51 GMT+7

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 392 về triển khai Đề án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Cụ thể, trong năm 2021, tỉnh phấn đấu hoàn thành việc số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực đạt tối thiểu: cấp tỉnh 30%, cấp huyện 20%, cấp xã 15% để bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu trên môi trường điện tử; tổ chức triển khai quy trình số hóa, hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Năm 2022, tỉnh phấn đấu hoàn thành việc số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực tăng tối thiểu 20% đối với cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã để bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu trên môi trường điện tử; tổ chức triển khai quy trình số hóa, hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC 50% tại bộ phận một cửa cấp huyện, 30% tại bộ phận một cửa cấp xã.

Giai đoạn 2023-2025, tỉnh phấn đấu tỷ lệ số hóa, ký số và lưu trữ hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC đã được giải quyết thành công trong mỗi năm tăng thêm 20% đối với cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã cho đến khi đạt 100% để bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu trên môi trường điện tử.

UBND tỉnh yêu cầu, trên cơ sở xác định cụ thể các nội dung, nhiệm vụ, sản phẩm công việc, thời hạn hoàn thành, các cơ quan, đơn vị, địa phương gắn kết việc số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC với quá trình tiếp nhận, xử lý tại bộ phận một cửa, tạo cơ sở hình thành dữ liệu sống, sạch, đủ và chính xác.

Tường Mạnh

1,424
Viết bình luận mới