HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Tập trung lãnh đạo, điều hành công tác cải cách hành chính theo hướng trọng tâm

Cập nhật ngày: 15/12/2016 | 10:40 GMT+7

Với việc quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2016 được đánh giá có những chuyển biến tích cực với những nội dung, lĩnh vực mang tính lượng hóa cao hơn. Một số nội dung trong chương trình cải cách như môi trường công vụ, thủ tục hành chính, lãnh đạo, điều hành của UBND tỉnh… đã có những chuyển biến rõ nét, được cán bộ, nhân dân đánh giá cao.

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế về công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2015, trong năm 2016, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiều nội dung quan trọng mang tính đột phá để hướng đến hoạt động cải cách có trọng tâm, thiết thực hơn.

Trên cơ sở kế hoạch chung, điều dễ nhận thấy là trong năm 2016, hoạt động lãnh đạo, điều hành của tỉnh đã có sự tập trung theo những điểm nhấn cụ thể dựa trên nguồn lực và yêu cầu thực tiễn, cấp bách. Cụ thể như năm 2016, ngoài việc tiếp tục thực hiện nội dung, kế hoạch CCHC của tỉnh giai đoạn 2011-2020, tỉnh đã tập trung vào cải cách công vụ như tác phong, lề lối làm việc, cải cách nguồn nhân lực và môi trường kinh doanh.

Trong năm 2016, UBND tỉnh đã ban hành hàng loạt văn bản nhằm đẩy mạnh công tác CCHC liên quan đến nhiều chỉ số, lĩnh vực như: Kế hoạch CCHC tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch nâng cao chỉ số CCHC (Par Index) tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch hành động nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (chỉ số PAPI) tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020; Cải thiện chỉ số chi phí thời gian thực hiện các quy định của nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Đắk Nông hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020; Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Nông năm 2016…Trên cơ sở các kế hoạch của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị đã xây dựng chương trình để triển khai thực hiện nội dung theo kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng đã ban hành Quyết định số 1428/QĐ-UBND, ngày 22/8/2016 về việc thành lập Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh Đắk Nông do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo triển khai, phối hợp thực hiện có hiệu quả về công tác CCHC, công tác cải cách công vụ, công chức, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Qua kết quả kiểm tra công tác CCHC năm 2015, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kiểm tra. Theo tổng hợp của Sở Nội vụ, trên cơ sở những hạn chế qua kết quả kiểm tra năm 2015, đầu năm 2016, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm đối với 31 tập thể; phê bình, nhắc nhở 124 cá nhân và khiển trách 2 cá nhân liên quan đến những sai phạm, hạn chế trong triển khai và thực hiện công tác CCHC.

Để đánh giá cụ thể tình hình triển khai thực hiện, năm 2016, UBND tỉnh cũng đã thành lập đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra công tác CCHC tại 5 đơn vị cấp tỉnh, 5 đơn vị cấp huyện và 10 đơn vị cấp xã. Qua kiểm tra cho thấy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã quan tâm, chỉ đạo sâu sát việc thực hiện nhiệm vụ CCHC. Tuy nhiên, việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan vẫn thiếu sự đồng bộ, thống nhất về thủ tục hành chính và quy trình áp dụng ISO… Nhằm chấn chính việc chấp hành giờ giấc công vụ, ngoài việc chỉ đạo các địa phương, đơn vị nghiêm chỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND, UBND tỉnh đã thành lập đoàn kiểm tra công vụ để tiến hành kiểm tra thường xuyên, đột xuất đối với các tổ chức, cán bộ công chức, viên chức hành chính trên địa bàn tỉnh. Kết quả kiểm tra của đoàn được báo cáo, cập nhật thường xuyên để UBND tỉnh nắm bắt kịp thời và chỉ đạo đơn vị chức năng có hình thức kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm. Việc thành lập và đưa vào vận hành Trung tâm Hành chính công của tỉnh trong năm 2016 cũng được xem là điểm nhấn về đẩy mạnh hoạt động của mô hình “một cửa” liên thông hiện đại, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân thuận tiện trong giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh.

Liên quan đến CCHC là năm 2016, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCHC giai đoạn 2016-2020. Nghị quyết đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ đẩy mạnh thực hiện công tác CCHC trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, cùng những giải pháp quan trọng quy định rõ trách nhiệm của cấp ủy, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác CCHC. Lần đầu tiên, công tác CCHC được đề cập cụ thể thành một trong những tiêu chí quan trọng để kiểm điểm, đánh giá, phân loại, khen thưởng tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị hàng năm. Đây được xem là bước chuyển mạnh thể hiện quyết tâm chính trị trong lãnh đạo thực hiện của Đảng, chính quyền cũng như khẳng định rõ CCHC là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị.

Hà An

1,716
Viết bình luận mới