HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Thực hiện cải cách thủ tục hành chính: Rút ngắn chi phí thời gian để phục vụ doanh nghiệp

Cập nhật ngày: 29/09/2016 | 09:16 GMT+7

Trong bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số thành phần chi phí thời gian để thực hiện các quy định của nhà nước đóng một vai trò rất quan trọng. Tuy nhiên, việc thực hiện chỉ số này trên địa bàn tỉnh thời gian qua chưa đáp ứng được yêu cầu bảo đảm môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, năng động. Vì thế, việc tập trung cải thiện hướng tới phục vụ tốt nhu cầu của tổ chức, doanh nghiệp sẽ được tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh.

Đánh giá rõ những hạn chế

Theo đánh giá của UBND tỉnh thì việc triển khai chỉ số thành phần chi phí thời gian để thực hiện các quy định của nhà nước thời gian qua còn nhiều tồn tại, hạn chế và chưa đáp ứng được yêu cầu bảo đảm môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, năng động để làm động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội.

Cụ thể, việc tuyên truyền, công khai các quy định của pháp luật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp chưa được quan tâm đúng mức. Công tác thanh tra, kiểm tra của các cơ quan hành chính nhà nước và cơ quan thuế còn chồng chéo, trùng lắp gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp.

Chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chưa cao. Sự thân thiện và hiệu quả trong giải quyết công việc đối với người dân và doanh nghiệp chưa được đặt lên hàng đầu. Công tác cải cách thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, kinh doanh, mặc dù đã được cải thiện nhưng vẫn còn rất rườm rà. Trong khi việc niêm yết, công khai thủ tục hành chính và các mức phí, lệ phí chưa được thực hiện tốt. 

Công tác tiếp nhận, giải quyết các phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, doanh nghiệp chưa kịp thời và kết quả đạt được không cao. Sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, các cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và địa phương trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến tổ chức, doanh nghiệp chưa tốt.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và địa phương chưa quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và cải cách thủ tục hành chính. Sự phối hợp trong triển khai đồng bộ các chỉ số thành phần của bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh còn trùng lắp, phân công trách nhiệm thực hiện chưa rõ ràng.

Và phấn đấu đạt được các mục tiêu cụ thể

Việc rút ngắn thời gian thực hiện các quy định của nhà nước là tạo điều kiện thuận lợi và giải quyết nhanh các thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức, doanh nghiệp.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện chỉ số này, mới đây UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 381/KH-UBND về cải thiện chỉ số chi phí thời gian thực hiện các quy định của nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020. Trong đó, kế hoạch xác định những mục tiêu cụ thể và yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện nhằm phục vụ tốt hơn đối với sự phát triển của doanh nghiệp.

Cụ thể, toàn tỉnh phấn đấu hằng năm, 100% các văn bản quy định mới của pháp luật liên quan đến doanh nghiệp phải được đăng tải trên trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị và thông tin, tuyên truyền đến các doanh nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.

Trước thực trạng các cuộc thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp, UBND tỉnh đã chỉ đạo rõ mỗi năm chỉ thực hiện một cuộc thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cấp, ngành và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo để đánh giá mức độ hoàn thành của cán bộ, công chức, viên chức. Phấn đấu đến năm 2020, mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước đạt trên 80%.

Bắt đầu từ năm 2016, tất cả các khoản phí, mức phí, lệ phí liên quan đến thủ tục hành chính của các tổ chức, doanh nghiệp được công khai, niêm yết rõ ràng tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp. Hằng năm, UBND tỉnh và các ngành sẽ tiến hành rà soát, thay thế, bãi bỏ các thủ tục hành chính rườm rà, không còn phù hợp và công bố mới các bộ thủ tục hành chính bảo đảm nhanh chóng, đúng tiến độ.

Toàn tỉnh phấn đấu cắt giảm 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính đối với các lĩnh vực đầu tư, đăng ký kinh doanh, đất đai, xây dựng so với quy định vào năm 2020. Tỉnh cũng đưa ra mục tiêu, hằng năm phấn đấu 95% hồ sơ thuế của doanh nghiệp được nộp qua mạng; 90% số doanh nghiệp nộp thuế qua mạng; tỷ lệ cấp đăng ký kinh doanh qua mạng đạt 20% và cấp giấy chứng nhận đầu tư qua mạng đạt 10%. Các ngành, địa phương triển khai mô hình bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại nhằm phục vụ tốt hoạt động giao dịch của doanh nghiệp.

Có thể nói, việc cải thiện chỉ số chi phí thời gian trong thực hiện các quy định của nhà nước không chỉ góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh mà còn đẩy mạnh để tiến tới triển khai thành công chính quyền điện tử trên địa bàn toàn tỉnh.

Bình Minh

2,079
Viết bình luận mới