HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Triển khai Nghị quyết về cải cách hành chính của Tỉnh ủy: Phải được tiến hành đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở

Cập nhật ngày: 29/11/2016 | 10:13 GMT+7

Ngày 18/11, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020”.

Đây là một trong bốn nghị quyết chuyên đề trong kế hoạch ban hành của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính thì không cần nói thêm, tuy đã triển khai nhiều năm với nhiều chương trình cụ thể, mang tính dài hơi, nhưng theo đánh giá, công tác cải cách hành chính vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém.

Những hạn chế, yếu kém được đề cập đến ở đây, trước hết là thể chế của nền hành chính trên một số ngành, lĩnh vực chậm đổi mới; việc cụ thể hóa chính sách và tổ chức triển khai thực hiện chưa hiệu quả. Cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” chất lượng chưa cao, thủ tục hành chính còn rườm rà, thời gian giải quyết còn dài. Sau nữa, năng lực, trình độ, kỹ năng hành chính, thái độ phục vụ nhân dân của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Nhận thức về cải cách hành chính, về công vụ, công chức chưa tốt, có nơi còn xem nhẹ.

Nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, yếu kém trên thì có nhiều, nhưng trước hết đó là do một số cấp ủy, chính quyền chưa thực sự coi trọng công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác cải cách hành chính. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chưa chủ động, gương mẫu, quyết liệt trong chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính; chưa gắn kết chặt chẽ cải cách hành chính với nhiệm vụ chính trị, với quy chế dân chủ cơ sở. Tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết các thủ tục hành chính chưa cao. Việc xử lý cán bộ, công chức vi phạm chưa nghiêm, chưa kịp thời...

Từ thực tế đó, nghị quyết đã nêu quan điểm chỉ đạo đó là cải cách hành chính phải được tiến hành đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xác định rõ trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính ở từng cơ quan, đơn vị, bảo đảm đầy đủ các nội dung, lĩnh vực, đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Nhiệm vụ trọng tâm, đột phá cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 là xây dựng chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng tính công khai, minh bạch...

Rõ ràng, việc Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 07 là điều hết sức cần thiết nhằm chấn chỉnh, nâng cao chất lượng cải cách hành chính, hoạt động công vụ, theo hướng nghiêm minh và văn minh. Vì vậy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu không những phải tận tụy với công việc mà còn phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm, làm việc có nguyên tắc, kỷ cương, không lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi giải quyết công việc.

Tuy nhiên, tỉnh cũng cần phải kiên quyết chống các biểu hiện tiêu cực, tư tưởng cục bộ và xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, vi phạm pháp luật trong hoạt động công vụ, kể cả người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra vi phạm.

Tường Mạnh

2,292
Viết bình luận mới