HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Bộ Nội vụ trả lời cử tri Đắk Nông tại Công văn số 936/BNV-CQDP ngày 25/02/2020

Cập nhật ngày: 22/06/2020 | 16:00 GMT+7

Cử tri tỉnh Đắk Nông kiến nghị: Cử tri kiến nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm hơn nữa trong việc ban hành các chính sách hợp lý đối với cán bộ bán chuyên trách ở cơ sở cấp xã, thôn, đặc biệt là các chính sách về chế độ, chính sách phụ cấp (hiện đang hưởng mức trợ cấp thấp) để họ yên tâm làm việc. Vì theo quy định hiện nay thì số lượng cán bộ bán chuyên trách ở một đơn vị cấp xã cũng như thôn, bon, tổ dân phố giảm, một người phải kiêm nhiệm nhiều chức danh, do đó thời gian họ thực hiện nhiệm vụ nhiều hơn nên với mức phụ cấp hiện nay không đảm bảo cho họ làm việc.

Bộ Nội vụ trả lời: (Công văn số: 936/BNV-CQDP ngày 25/02/2020)

Theo quy định tại Khoản 6 Điều 2 Nghị định số: 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức Cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thì ngoài 03 chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố được hưởng phụ cấp còn có những người tham gia vào công việc ở thôn, tổ dân phố được hưởng bồi dưỡng, mức bồi dưỡng do UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp xem xét, quyết định.

Đồng thời, tại Khoản 2, Điều 13 Thông tư số: 13/2019/TT-BNV hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố đã quy định: “Việc quy định các chế độ, tiêu chuẩn, định mức đối với người hoạt động không chuyên trách; người trực tiếp tham gia vào hoạt động ở thôn, tổ dân phố ngoài mức khoán quy định tại Điều 14a Nghị định số: 92/2009/NĐ- CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 2 Nghị định số: 34/2019/NĐ-CP do UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp xem xét, quyết định theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định số: 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước”.

249
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Tính đến ngày 6/7, Đắk Nông có 25 trường hợp dương tính với vi rút gây bệnh bạch hầu, trong đó đã có 2 trường hợp tử vong. Bạn đánh giá mức độ nguy hiểm của dịch bệnh này như thế nào?