Chủ động, linh hoạt kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng

Cập nhật ngày: 12/01/2022 | 08:59 GMT+7

Ngay từ năm đầu tiên của nhiệm kỳ, cấp ủy và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong Đảng bộ tỉnh Đắk Nông đã chủ động, linh hoạt và kịp thời thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (KTGS) và kỷ luật Đảng.

Chủ động thực hiện nhiệm vụ

Cấp ủy, UBKT các cấp đã nghiêm túc tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản của Trung ương liên quan đến công tác KTGS của Đảng; chủ động tham mưu giúp cấp ủy và thực hiện nhiệm vụ cấp mình khá toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Nội dung KTGS đã bám sát vào những khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm mà nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đề ra như: việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định 101-QĐ/TW, ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư; công tác quản lý đất đai, đất rừng gắn với quản lý dân cư; công tác đầu tư, xây dựng cơ bản; công tác cán bộ; thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới…

Năm 2021, qua kiểm tra, UBKT các cấp kết luận có 171 đảng viên và 9 tổ chức đảng có khuyết điểm, vi phạm; phải thi hành kỷ luật 60 đảng viên và 3 tổ chức đảng theo quy định. Các tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật 282 đảng viên, cấp ủy viên các cấp 48 đồng chí, chiếm 16,96%; trong đó, cấp tỉnh kỷ luật 17 đồng chí; cấp huyện và tương đương kỷ luật 66 đồng chí; cấp cơ sở kỷ luật 199 đồng chí. Hình thức kỷ luật, khiển trách 214 đồng chí (chiếm 75,26%); cảnh cáo 43 đồng chí (chiếm 15,24%); cách chức 4 đồng chí (chiếm 1,41%); khai trừ 21 đồng chí (chiếm 7,44%). Việc xử lý kỷ luật được thực hiện nghiêm túc, đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, trình tự, thủ tục, thẩm quyền quy định, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật Đảng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết cấp ủy các cấp đã đề ra.

Mặt khác, ngành Kiểm tra đã tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đối với tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng; giám sát chuyên đề, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiểm tra tài chính đảng đối với tổ chức cấp dưới và đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng. Kết quả KTGS giúp cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả hơn nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; đồng thời, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn khuyết điểm, vi phạm đối với tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên từ sớm, từ xa, không để sai phạm kéo dài và lan rộng ngay từ năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2020-2025.

Thực hiện hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác KTGS vẫn còn có một số hạn chế, khuyết điểm, như: Một số cấp ủy chưa quan tâm đúng mức trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát; cấp ủy, UBKT một số nơi trong xử lý kỷ luật đảng viên còn biểu hiện nể nang, né tránh; số lượng kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên còn ít; giám sát chuyên đề sau kết luận các cuộc kiểm tra chưa được quan tâm đúng mức; một số cuộc kiểm tra, giám sát còn kéo dài… Nguyên nhân do một số cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy chưa thực sự coi trọng công tác KTGS chủ yếu giao khoán cho UBKT cùng cấp thực hiện. Một số UBKT chưa thực sự chủ động, nắm tình hình để phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình ở một số tổ chức đảng, đảng viên còn yếu…

Để kịp thời khắc phục hạn chế, khuyết điểm và thực hiện hiệu lực, hiệu quả công tác KTGS và kỷ luật Đảng năm 2022, cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác KTGS và kỷ luật đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng. Cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp nghiêm túc thực hiện việc nghiên cứu, học tập, quán triệt các văn bản, hướng dẫn mới của Trung ương liên quan đến công tác KTGS của Đảng đến cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung một số quy chế, quy định, quy trình về công tác KTGS để phù hợp với văn bản của cấp trên và điều kiện thực tiễn của mỗi địa phương, đơn vị.

Ngành Kiểm tra tăng cường KTGS kịp thời phát hiện và ngăn ngừa khuyết điểm, vi phạm trong tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên với phương châm “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”; trong đó, coi trọng giám sát để kịp thời nhắc nhở, cảnh báo, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm từ sớm, từ xa, không để vi phạm nhỏ thành vi phạm lớn, vi phạm ít nghiêm trọng thành vi phạm nghiêm trọng. Ngành thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm phải chủ động, kịp thời, chọn đúng thời điểm và đúng nội dung kiểm tra, tập trung vào những địa bàn, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, tổ chức đảng có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, để kết luận rõ ràng, khách quan, rõ đến đâu kết luận xử lý đến đó, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Việc xử lý kỷ luật phải thực hiện “công minh, chính xác, kịp thời” giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, song cũng phải thể hiện được tinh thần nhân văn “trị bệnh cứu người”, tình thương yêu đồng chí.

Các cơ quan kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử và cơ quan quản lý Nhà nước, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội chú trọng phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong hoạt động KTGS để nâng cao hiệu lực, hiệu quả KTGS tránh chồng chéo, trùng lặp nhiều đoàn kiểm tra, giám sát tại một số địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, các cơ quan thực hiện tốt việc công khai kết quả kiểm tra, xử lý kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm để kịp thời giáo dục, cảnh tỉnh, răn đe và phòng ngừa khuyết điểm, vi phạm.

Các đoàn KTGS nâng cao chất lượng kết luận để kịp thời có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục khuyết điểm, vi phạm từ khi còn mới manh nha; đồng thời, quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT và cơ quan UBKT các cấp đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác KTGS cho cấp ủy, UBKT cấp dưới góp phần nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng.

 

Trong năm 2021, ngành kiểm tra đã tham mưu giúp cấp ủy các cấp tiến hành kiểm tra 5.290 đảng viên và 350 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề 1.106 đảng viên và 161 tổ chức đảng; trong đó, cấp ủy viên các cấp được KTGS 977 đồng chí, chiếm 15,27%. UBKT các cấp và chi bộ đã kiểm tra đối với 172 đảng viên và 9 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, có 103 cấp ủy viên các cấp, chiếm 59,88%.

 

VÕ ĐÌNH TÍN

UVTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy

5,696
Viết bình luận mới