HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng

Cập nhật ngày: 04/02/2020 | 09:11 GMT+7

Hiện nay, công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đã đi vào chiều sâu, đạt được những thành tựu to lớn, thì cũng nảy sinh những vấn đề mới đặt ra phải giải quyết.

Những kẻ chống phá Đảng, Nhà nước, cách mạng Việt Nam đang lợi dụng tình hình, đưa ra nhiều luận điệu sai trái, xuyên tạc chống phá nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong tình hình mới, chúng ta cần phải nhận diện rõ âm mưu, luận điệu, hình thức xuyên tạc của các thế lực thù địch và tăng cường tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ảnh tư liệu

Những quan điểm sai trái, thù địch hiện nay là rất đa dạng, vừa trực tiếp và gián tiếp, vừa trực diện và ẩn mình dưới nhiều hình thức chống phá tinh vi, xảo quyệt, như: đồng nhất mô hình chủ nghĩa xã hội sai lầm ở Liên Xô và Đông Âu với chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa xã hội nói chung, chúng xuyên tạc rằng không lấy học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng cho dân tộc Việt Nam; xuyên tạc Cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đòi đa nguyên chính trị; xuyên tạc lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng, lịch sử cách mạng; bôi nhọ cá nhân các lãnh tụ, lãnh đạo của Đảng; lợi dụng những sai lầm, khuyết điểm của Đảng để xuyên tạc bản chất Đảng; ca ngợi chủ nghĩa tư bản…

Để tăng cường đấu tranh chống các luận điệu sai trái, chống phá của các thế lực thù địch, từng địa phương và cả nước cần tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức rõ: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn là nền tảng tư tưởng của Đảng, kim chỉ nam, ngọn đuốc soi đường cho cho Đảng và Nhân dân Việt Nam thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.

Học thuyết Mác – Lênin chỉ ra, Đảng Cộng sản là tập hợp những người tiên tiến, ưu tú của giai cấp công nhân, thể hiện sự tiên phong về hành động và tiên phong về lý luận. C.Mác, Ph.Ăngghen khẳng định: “…Về mặt thực tiễn những người cộng sản là bộ phận kiên quyết nhất trong các đảng công nhân ở tất cả các nước, là bộ phận luôn luôn thúc đẩy phong trào tiến lên; về mặt lý luận, họ hơn bộ phận còn lại của giai cấp vô sản ở chỗ là họ hiểu những điều kiện, tiến trình và kết quả chung của phong trào vô sản”.

Đảng Cộng sản là giai cấp công nhân nhưng không phải là toàn bộ giai cấp công nhân. V.I.Lênin chỉ rõ: “không được lẫn lộn đảng, tức là đội tiền phong của giai cấp công nhân, với toàn bộ giai cấp” và ông khẳng định: Đảng là “đội tiền phong giác ngộ nhất của giai cấp công nhân”. Đảng là hạt nhân lãnh đạo hệ thống chuyên chính vô sản và là một bộ phận của hệ thống ấy, khác hẳn về chất với hệ thống chính trị tư bản chủ nghĩa. Đảng lãnh đạo hệ thống ấy để thực hiện cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới. Đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội trở thành một quy luật vận động và phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Đó là cuộc đấu tranh lâu dài và hết sức quyết liệt, khó khăn phức tạp.

V.I.Lênin đã chỉ ra: “Không có lý luận cách mạng thì cũng không thể có phong trào cách mạng... chỉ đảng nào được một lý luận tiền phong hướng dẫn thì mới có khả năng làm tròn vai trò chiến sĩ tiền phong” và “Không thông qua đảng cộng sản thì không thể thực hành chuyên chính vô sản được". Sự lãnh đạo của Đảng bảo đảm cho hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa hoạt động đúng đường lối, quan điểm, thực hiện mục tiêu, lý tưởng của Đảng là đấu tranh không khoan nhượng - xóa bỏ bóc lột, áp bức bất công, xây dựng xã hội mới xã hội chủ nghĩa vì sự phát triển toàn diện con người.

 

Cán bộ, đảng viên và Nhân dân cần phải nhận thức đúng đắn về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tự tạo cho mình sức đề kháng, không mơ hồ hoặc mất cảnh giác, chủ động đấu tranh, phê phán, vạch trần âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc chống phá của các thế lực thù địch.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo và phát triển học thuyết Mác – Lênin về đảng cộng sản vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, Người khẳng định: “Đảng ta là Đảng của giai cấp, đồng thời cũng là của dân tộc, không thiên tư, thiên vị". Theo Người, Đảng Cộng sản Việt Nam hoàn toàn khác với quan điểm “đảng toàn dân” của những người xét lại, muốn hòa tan đảng trong Nhân dân, thực chất là hòng làm giảm và đi tới thủ tiêu vai trò lãnh đạo của Đảng. Người chỉ rõ: Về lập trường, quan điểm, hệ tư tưởng của Đảng là giai cấp công nhân; về lợi ích thì Đảng đại biểu trung thành lợi ích giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và cả dân tộc. Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải tránh khuynh hướng chủ quan, nóng vội, tránh vận dụng máy móc chủ nghĩa Mác-Lênin. Người dạy: “Ta không thể giống Liên Xô, vì Liên Xô có phong tục tập quán khác, có lịch sử địa lý khác”, vì vậy, “ta có thể đi con đường khác để tiến lên chủ nghĩa xã hội". Mục tiêu của cách mạng Việt Nam chỉ là một: Tiến lên Chủ nghĩa cộng sản. Nhưng con đường để đi đến mục tiêu đó thì không là một mà là nhiều. Do vậy để xây dựng Đảng kiểu mới, Hồ Chí minh đã đề ra và chỉ rõ việc thực hiện các nguyên lý đối với Đảng Cộng sản Việt Nam là: Tập trung dân chủ; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tự phê bình và phê bình; kỷ luật nghiêm túc và tự giác; đoàn kết thống nhất trong Đảng; liên hệ mật thiết với Nhân dân; đức và tài của cán bộ; xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở…

Thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, giải phóng đất nước, thống nhất Tổ quốc và những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới hơn 34 năm qua đã khẳng định con đường đi lên CNXH được Đảng ta lãnh đạo, vận dụng, đổi mới sáng tạo trên một loạt vấn đề, phù hợp với thực tiễn Việt Nam, hợp lòng dân và xu thế phát triển của thời đại. Tuy nhiên, các thế lực thù địch lại xuyên tạc và cho rằng chủ nghĩa Mác - Lênin đã lỗi thời, coi sự sụp đổ của mô hình CNXH hiện thực ở Liên Xô và Đông Âu xem như bằng chứng của sự lỗi thời và cùng với nó là con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, đem đối lập chủ nghĩa Mác - Lênin với lợi ích của dân tộc, hoặc đối lập với tư tưởng Hồ Chí Minh... để phủ nhận, bác bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin. Đó chính là những kẻ nhầm lẫn, cố tình không nhìn thấy và phủ nhận bản chất khoa học và nhân văn của chủ nghĩa Mác – Lênin cũng như mục tiêu cao cả của sự nghiệp cách mạng Việt Nam mà Đảng ta lãnh đạo; cố tình làm ngơ trước những thành tựu to lớn đã đạt được do cải cách, mở cửa, đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam và đảng cộng sản ở các nước khác…

Trần Văn Hoạt

1,729
Viết bình luận mới