Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cách mạng tháng Mười Nga

Cập nhật ngày: 08/11/2017 | 09:24 GMT+7

Cách mạng tháng Mười Nga có tiếng vang lớn, tác động mạnh mẽ tới các dân tộc bị áp bức trong đó có Việt Nam.

Khi Cách mạng tháng Mười nổ ra, Nguyễn Ái Quốc bấy giờ đang hoạt động cách mạng ở Pháp. Sau này, Người kể lại: "Lúc bấy giờ, tôi ủng hộ Cách mạng tháng Mười chỉ là theo cảm tính tự nhiên. Tôi chưa hiểu hết tầm quan trọng lịch sử của nó". Mặc dù chưa hiểu hết cũng như “ủng hộ theo cảm tính tự nhiên” nhưng với sự nhạy bén và tình cảm tha thiết của một người đang tìm đường cứu nước, Người đã nắm bắt được cái giá trị đầu tiên và căn bản của Cách mạng tháng Mười Nga. Đó là sự giải phóng.

Chính vì vậy, không phải ngẫu nhiên mà đến tháng 7/1920, khi đọc được Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa, Người đã viết: Luận cương của Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao! Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: “Hỡi đồng bào bị đọa đầy đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta!”. Từ đó, tôi hoàn toàn tin theo Lênin, tin theo Quốc tế III.

Từ những ngày đầu tiên cho đến những ngày cuối cùng của hơn nửa thế kỷ đấu tranh cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những bài viết về Cách mạng tháng Mười Nga, về Lênin đã chiếm một vị trí nổi bật trong toàn bộ tác phẩm, bài viết của Người. Từ đó, Người rút ra kết luận: “Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin". "Muốn cứu nước, giải phóng dân tộc không còn con đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô sản”.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài “Sự nghiệp vĩ đại của Lênin” (Báo Nhân dân, 24/1/1952), “Lênin dạy” (Báo Nhân dân, 21/1/1954). Người đã nhắc lại những lời dạy quý báu của Lênin nhằm động viên nhân dân ta khắc phục mọi khó khăn, đẩy mạnh cuộc kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn. Nhiều bài viết khác của Chủ tịch Hồ Chí Minh đều khẳng định ý nghĩa vĩ đại, những bài học cơ bản của Cách mạng tháng Mười, sức mạnh vô địch của Chủ nghĩa Mác - Lênin đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta cũng như đối với nhân dân các nước trên thế giới.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vô cùng gian khổ của nhân dân ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Chủ nghĩa Lênin đối với chúng ta, những người cách mạng và nhân dân Việt Nam, không những là cái “cẩm nang” thần kỳ, không những là kim chỉ nam, mà còn là mặt trời soi sáng con đường chúng ta đi tới thắng lợi cuối cùng, đi tới chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản”.

Từ thực tiễn cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu lên những bài học lớn của Cách mạng tháng Mười đó là: Cần có sự lãnh đạo của một đảng cách mạng chân chính của giai cấp công nhân, toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân; phải thực hiện cho được liên minh công nông vì đó là sự bảo đảm chắc chắn nhất cho thắng lợi của cách mạng; cần tập hợp mọi lực lượng cách mạng và tiến bộ thành một mặt trận rộng rãi. Cùng với việc dùng bạo lực cách mạng để chống lại bạo lực phản cách mạng, giành và bảo vệ chính quyền; không ngừng tăng cường và củng cố nền chuyên chính vô sản, nhân dân các nước cần có tinh thần cách mạng triệt để, kiên quyết đấu tranh đến cùng vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kết hợp chặt chẽ lòng yêu nước với tinh thần quốc tế vô sản trong cách mạng giải phóng dân tộc cũng như cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Có thể nói, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đầu tiên tiếp thu và vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin và những kinh nghiệm của Cách mạng tháng Mười Nga vào hoàn cảnh thực tiễn của nước ta, vạch ra đường lối cho cách mạng Việt Nam tiến lên. Từ cơ sở phân tích những luận điểm quan trọng của Lênin cũng như những bài học cơ bản của Cách mạng tháng Mười, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rút ra kết luận có tính chất nguyên tắc vô cùng quan trọng: “Muốn cứu nước, giải phóng dân tộc không còn con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”. “Trong thời đại ngày nay… cách mạng giải phóng dân tộc phải phát triển thành cách mạng xã hội chủ nghĩa thì mới giành được thắng lợi hoàn toàn”. Điều đó được thể hiện một cách rõ ràng trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (2/1930), Luận cương (10/1930) và các Cương lĩnh sau này của Đảng ta.

Với cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại thì “Chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản từ chỗ là một ước mơ cao đẹp của loài người... đã trở thành hiện thực trong xã hội, có sức mạnh vô cùng to lớn lôi cuốn hàng nghìn triệu người vào hành động cách mạng, vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội”. Điều đó đã được minh chứng trong thực tiễn cách mạng Việt Nam từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã khẳng định độc lập dân tộc phải gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đó chính là chân lý lớn nhất của thời đại, là nhân tố thắng lợi có ý nghĩa quyết định nhất và là bài học thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Cẩm Trang

16,179
Viết bình luận mới