Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị

Cập nhật ngày: 03/07/2020 | 13:38 GMT+7

Ngày 3/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị (LLCT) 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Video clip:

 

Theo đánh giá, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy luôn bám sát hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình công tác và lãnh đạo, chỉ đạo trung tâm chính trị các huyện, thành phố làm tốt công tác giáo dục LLCT tại địa phương. Ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác giáo dục LLCT tại đơn vị theo hướng chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả.

Trung tâm chính trị các huyện, thành phố đã mở được 300 lớp bồi dưỡng LLCT với 28.436 học viên tham gia học tập. Phương pháp giảng dạy, đánh giá chất lượng học viên, ứng dụng công nghệ thông tin được chú trọng đổi mới, góp phần từng bước nâng cao chất lượng dạy và học LLCT.

Đồng chí Đoàn Văn Kỳ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá kết quả công tác giáo dục LLCT 

Tuy nhiên, công tác giáo dục LLCT cũng còn một số hạn chế nhất định. Một số cấp ủy đảng và đảng viên chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của việc học tập, bồi dưỡng LLCT. Việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục, bồi dưỡng LLCT cho cán bộ, đảng viên, nhất là ở cơ sở chưa được quan tâm đúng mức. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu phục vụ học tập tại các trung tâm chính trị thiếu đồng bộ. Lực lượng giảng viên chuyên trách còn thiếu, chủ yếu là giảng viên kiêm chức. Sự phối hợp giữa trung tâm chính chị với các đơn vị liên quan trong việc xây dựng kế hoạch mở lớp, tổ chức quản lý, kiểm tra học viên trong quá trình tham gia học tập còn thiếu chặt chẽ…

Tại hội nghị, đại diện các trung tâm chính trị kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, mở thêm các lớp tập huấn, nâng cao trình độ cho giảng viên kiêm chức. Trung ương xem xét, giải quyết cho cán bộ, công chức, viên chức của trung tâm chính trị các huyện, thành phố được hưởng các chế độ phụ cấp, công vụ như khối Đảng. Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, thành ủy đồng thời là giám đốc trung tâm chính trị theo quy định được hưởng phụ cấp 10% nhưng chưa có sự thống nhất trong tỉnh nên gặp khó khăn, bất cập…

6 tháng cuối năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục theo dõi việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng”; Nghị quyết số 32 –NQ/TW của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng LLCT cho cán bộ lãnh đạo, quản lý”; Kế hoạch số 94 –KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận”; Đề án số 04 –ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật LLCT cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh Đắk Nông”.

Tin, ảnh: Thanh Bình

1,028
Viết bình luận mới