HOTLINE: 01234 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Công tác kiểm tra, giám sát cần tăng cường mạnh mẽ để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Cập nhật ngày: 21/03/2017 | 09:56 GMT+7

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trong năm 2016, cấp ủy và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp đã thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (KTGS) đối với tổ chức đảng và đảng viên, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhiệm vụ đặt ra về KTGS trong năm 2017 cũng hết sức nặng nề, phóng viên Báo Đắk Nông đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Đình Trung, UVTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy một số vấn đề liên quan việc thực hiện nhiệm vụ này.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, UVTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy

PV: Xin đồng chí cho biết những kết quả trọng tâm, cơ bản đạt được về nhiệm vụ KTGS năm 2016?

Đ/c Nguyễn Đình Trung: Năm 2016, việc tổ chức thực hiện công tác KTGS của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp có nhiều tiến bộ. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp nêu cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KTGS theo Điều 30 Điều lệ Đảng.

Ngay sau đại hội, ở nhiều cấp ủy, đồng chí bí thư đã trực tiếp lãnh đạo công tác KTGS, kiện toàn tổ chức và bắt tay ngay vào giải quyết những công việc tồn tại ở nhiệm kỳ trước và việc mới phát sinh. Số cuộc kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên nhiều hơn so với năm 2015. Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 2.682 đảng viên và 381 tổ chức đảng, giám sát 652 đảng viên và 174 tổ chức đảng. Nội dung KTGS tập trung vào những lĩnh vực quan trọng và gắn trách nhiệm của người đứng đầu.

Qua KTGS đã giúp cấp ủy các cấp đánh giá đúng tình hình, có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời để khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của địa phương; đồng thời, chỉ đạo xem xét làm rõ các vụ việc, xử lý nghiêm minh những cán bộ, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, góp phần giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng.

UBKT các cấp chủ động hơn trong thực hiện nhiệm vụ, có nhiều việc thể hiện nắm sát tình hình các tổ chức đảng, nhất là những nơi có vấn đề phức tạp, bức xúc để giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân từ cơ sở, hoặc tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên.

Trong năm 2016, UBKT các cấp đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 167 đảng viên và 7 tổ chức đảng; kiểm tra 160 tổ chức đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ KTGS; 67 tổ chức trong việc thi hành kỷ luật trong Đảng; giám sát 75 đảng viên và 115 tổ chức đảng; giải quyết kịp thời tố cáo đối với cán bộ chủ chốt, cán bộ tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp phục vụ công tác bầu cử của các địa phương, đơn vị.

Công tác phối hợp giữa UBKT với các cơ quan liên quan trong công tác KTGS, kỷ luật Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, thường xuyên và chặt chẽ hơn trong các khâu: Xây dựng chương trình kiểm tra, thanh tra, giám sát; cử cán bộ tham gia các đoàn công tác; thông tin tình hình tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; phối hợp trong xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên; xây dựng, kiện toàn tổ chức UBKT.

Có thể nói công tác KTGS và kỷ luật Đảng trong năm qua đã phát huy được hiệu lực, hiệu quả, góp phần thiết thực vào việc nâng cao năng lực, sức chiến đấu và tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng, ngăn chặn tình trạng suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

PV: Kết quả đạt được là rất quan trọng, song qua đó cho thấy, tình hình vi phạm của tổ chức, đảng viên tăng cao, vậy đâu là nguyên nhân, thưa đồng chí?

Đ/c Nguyễn Đình Trung: Trong năm, cấp ủy và UBKT các cấp đã quyết định thi hành kỷ luật 216 đảng viên (tăng 20 trường hợp so với năm 2015), chiếm 0,94% so với tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ; trong đó: khiển trách 140 người, cảnh cáo 40 người, cách chức 14 người, khai trừ 22 người. Nguyên nhân dẫn đến số lượng đảng viên bị kỷ luật tăng gồm những lý do sau đây:

Thứ nhất, công tác giáo dục, đấu tranh phòng ngừa vi phạm thực hiện chưa tốt, thể hiện rõ ở việc, cấp ủy và UBKT ở một số đơn vị chưa thực sự chủ động, kiên quyết trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ KTGS, còn có biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm. Tổ chức đảng một số nơi buông lỏng vai trò lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên. Tính đấu tranh trong tự phê bình và phê bình của một số tổ chức đảng và đảng viên chưa cao, còn nể nang, hình thức.

Thứ hai, việc nhận xét, đánh giá cán bộ để bố trí vào cấp ủy, các chức vụ chủ chốt nhiều trường hợp chưa sát đúng, chưa chú trọng tiêu chuẩn đạo đức, lối sống. Ý thức trách nhiệm, sự rèn luyện, gương mẫu của cán bộ, đảng viên còn nhiều yếu kém. Tính giáo dục, răn đe trong xử lý kỷ luật đảng viên chưa được đảng viên coi trọng; thiếu đồng bộ trong xử lý kỷ luật đảng với xử lý hành chính.

Thứ ba, năm 2016, nhiều cấp ủy và UBKT các cấp đẩy mạnh công tác KTGS. Qua đó đã phát hiện, xem xét xử lý kỷ luật đối với những vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên trong những năm trước đây nên số lượng đảng viên bị thi hành kỷ luật trong năm nhiều.

PV: Xin đồng chí cho biết công tác KTGS năm 2017 sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào?

Đ/c Nguyễn Đình Trung: Năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy và UBKT các cấp là khá nặng nề, đòi hỏi công tác KTGS cần tăng cường mạnh mẽ để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, nhất là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), nên cần tập trung vào các nhiệm vụ sau đây:

Một là, công tác KTGS là phải phục vụ có hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với phương châm kết hợp giữa “xây và “chống”. "Xây" là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược lâu dài, “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. UBKT các cấp và cán bộ UBKT các cấp phải nhận thức sâu sắc nội dung và phải làm gương trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thứ hai, chủ động triển khai các nhiệm vụ KTGS trên cơ sở nắm vững nguyên tắc của Đảng, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và phải có trọng tâm, trọng điểm, bám sát vào chương trình KTGS của Tỉnh ủy năm 2017. Trong đó, tập trung vào KTGS việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các nghị quyết của Tỉnh ủy, các lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm để phát hiện và xử nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm.

Thứ ba, triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao, trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, trước hết là tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp và cấp ủy viên cùng cấp, đảng viên thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức nhà nước, mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Giải quyết kịp thời, triệt để, không để tồn đọng đơn, đơn thư tố cáo đối với tổ chức đảng, cán bộ chủ chốt; tập trung giải quyết các vụ việc nổi cộm, bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, các tổ chức đảng có biểu hiện vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, mất đoàn kết nội bộ, các vụ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…

Thứ tư, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT và cơ quan UBKT bảo đảm số lượng và chất lượng; tăng cường công tác tập huấn nghiệp vụ KTGS và thi hành kỷ luật Đảng theo các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương

PV: Tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 mới đây (28/2/2017), đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh rằng, kiểm tra Đảng là "Thanh bảo kiếm của Đảng", đồng thời giao nhiệm vụ cho UBKT Tỉnh ủy chủ động tham gia KTGS những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong dư luận thời gian qua như đất đai, tài nguyên rừng đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả? Thực tế hiện nay như thế nào?

Đ/c Nguyễn Đình Trung: Trong năm qua, ngoài việc tổ chức thực hiện các cuộc KTGS theo chương trình KTGS năm 2016, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy mà trực tiếp là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo UBKT Tỉnh ủy xem xét, giải quyết các vấn đề phát sinh, nổi cộm, gây bức xúc trong dư luận trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBKT Tỉnh ủy đã chủ động thực hiện kiểm tra dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo, xem xét thi hành kỷ luật Đảng. Cụ thể, UBKT Tỉnh ủy đang tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 1 tổ chức đảng và 1 đảng viên là cán bộ lãnh đạo công ty lâm nghiệp trong việc tổ chức quản lý, bảo vệ rừng; 1 đảng viên nguyên phó chủ tịch UBND huyện trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đồng thời, UBKT Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo UBKT Trung ương tiến hành kiểm tra theo thẩm quyền đối với 3 cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong việc giao khoán đất lâm nghiệp theo Chương trình 135 và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét thi hành kỷ luật 6 trường hợp, trong đó có những trường hợp sai phạm của đảng viên chưa được xem xét giải quyết một cách dứt điểm trong nhiệm kỳ trước gây dư luận không tốt trong xã hội thời gian qua.

Hiện nay, Tỉnh ủy đang chỉ đạo quyết liệt việc thanh tra, kiểm tra, điều tra các sai phạm trong việc giao đất, giao rừng, giao khoán đất lâm nghiệp theo Chương trình 135. UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch và thành lập nhiều tổ công tác và đang rà soát từng hồ sơ cụ thể, xác định trách nhiệm của từng cá nhân để đề xuất hướng xử lý một cách đồng bộ, cụ thể từng vấn đề, từng tổ chức, từng cá nhân. Phương pháp tiến hành thanh tra, kiểm tra đầy đủ, chặt chẽ, chính xác và dứt điểm ở từng địa phương, đơn vị. UBKT các cấp phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan để tiến hành kiểm tra, xử lý các sai phạm trong các vấn đề nói trên.

PV: Hiện nay, toàn Đảng đang triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngành Kiểm tra Đảng của tỉnh sẽ chú trọng vào những nội dung gì để góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, thưa đồng chí?

Đ/c Nguyễn Đình Trung: UBKT Tỉnh ủy chủ trì, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành chế tài xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra sai phạm. Đồng thời, đơn vị phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch số 33-KH/TU, ngày 12/1/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương Đảng 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Công tác tham mưu cho cấp ủy tập trung vào KTGS việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác, thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ. Nhất là tập trung vào các biểu hiện tùy tiện, thiếu ý thức tổ chức kỷ luật, không chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và kết luận của cấp trên; báo cáo không trung thực; những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm trong thực thi quyền lực, gia trưởng, độc đoán, chuyên quyền, thiếu dân chủ trong chỉ đạo, điều hành.

Công tác KTGS sẽ kết hợp với việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt của các cấp”, tập trung vào các nội dung: Không để cho người thân lợi dụng quyền hạn và ảnh hưởng của mình để trục lợi; những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân; lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi giải quyết công việc; các hiện tượng chạy chức, chạy quyền, chạy tội, chạy bằng cấp; tư tưởng cục bộ, bè phái và các biểu hiện cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân, “lợi ích nhóm”.

UBKT các cấp tập trung KTGS đối với các biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, trục lợi trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, vốn đầu tư công trình, dự án, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính, ngân hàng, thuế, việc thiếu công khai, minh bạch trong các hoạt động; phát hiện và xử nghiêm cán bộ tha hóa, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực, nhất là vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, việc giao đất cho các dự án, việc giao khoán đất lâm nghiệp theo Chương trình 135, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tổ chức đảng và đảng viên.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Phan Tân thực hiện

597
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?