HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Đại đoàn kết dân tộc trong Cách mạng Tháng Tám: Bài học quý trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc mọi thời kỳ

Cập nhật ngày: 18/08/2017 | 09:18 GMT+7

Từ năm 1941, sau 30 năm xa Tổ quốc trở về, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dày công xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Mặt trận Việt Minh do Người sáng lập, thực sự là hình ảnh khối đại đoàn kết dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, nhân dân cả nước đồng loạt vùng dậy, tiến hành tổng khởi nghĩa, giành chính quyền về tay nhân dân.

Ảnh tư liệu

Chỉ trong vòng 15 ngày (từ ngày 14 đến 28/8/1945), quyền thống trị, áp bức của bọn đế quốc (Pháp, Nhật) được xây dựng suốt gần một trăm năm và chế độ quân chủ chuyên chế phản tiến bộ tồn tại hàng nghìn năm đã bị nhân dân ta lật đổ hoàn toàn. Lần đầu tiên, chính quyền cả nước thực sự thuộc về nhân dân.

Sở dĩ, cuộc cách mạng thành công mau lẹ như vậy là do nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân quan trọng, có ý nghĩa quyết định, đó là sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, khéo léo của Đảng; là sự vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin trong điều kiện cụ thể của nước ta một cách đúng đắn, độc lập, tự chủ và sáng tạo.

Đánh giá về một điểm đặc biệt của Cách mạng tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Trong một thời gian ngắn, các giai cấp đoàn kết thành một khối, muôn dân đoàn kết để mưu hạnh phúc chung là nước được hoàn toàn độc lập và chống được giặc xâm lăng, đuổi bọn thực dân tham ác ra ngoài bờ cõi”.

Trong buổi tối ngày 2/9/1946, tại Pari, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dự lễ kỷ niệm Quốc khánh lần đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Hội liên hiệp Việt kiều và Hội hữu nghị Pháp - Việt tổ chức. Trong buổi lễ đặc biệt đó, Người xúc động nói: “Chính là sự đoàn kết, đoàn kết hoàn toàn và không gì phá vỡ nổi của toàn thể nhân dân chúng ta đã khai sinh ra nước Cộng hòa của mình”. Đó chính là Nhà nước Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á - đưa nhân dân từ vị trí người nô lệ trở thành người chủ thật sự của đất nước độc lập.

Sau Cách mạng tháng Tám, bản chất Nhà nước ta là Nhà nước của dân, do dân, vì dân. Chính phủ đầu tiên do Bác Hồ tổ chức và lãnh đạo đã đoàn kết toàn dân, dựa vào sức mình là chính, tiến hành kháng chiến và kiến quốc, chống thù trong lẫn giặc ngoài. Để bảo vệ và phát triển thành quả Cách mạng tháng Tám, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta giành được những thắng lợi vĩ đại, đó là cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946 - 1954) và cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975), hoàn thành độc lập và thống nhất Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giành thắng lợi trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc. Những thắng lợi đó, được bạn bè năm châu quý mến và thán phục.

Từ năm 1986, sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, một lần nữa khẳng định bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam. Đến nay, qua 30 năm (1986-2016) đổi mới, đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử về mọi mặt. Một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến những thành tựu to lớn đó chính là: “Dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy và ngày được mở rộng. Đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường” .

Đại đoàn kết là bài học truyền thống nhưng luôn mang tính thời sự trong mọi thời kỳ. Để tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong điều kiện lịch sử mới, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng khẳng định: “Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.  

Hiện nay, tình hình thế giới đang có những biến động phức tạp, Việt Nam sẽ có cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen. Là một dân tộc luôn luôn tôn trọng lẽ phải, yêu chuộng hòa bình, độc lập, tự do thì phải luôn nhớ lời Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “Sử ta dạy cho ta bài học này: Lúc nào dân ta đoàn kết muôn người như một thì nước ta độc lập, tự do. Trái lại, lúc nào dân ta không đoàn kết thì bị nước ngoài xâm lấn”. Trong Di chúc, một lần nữa Bác khẳng định: “Nhờ Đảng ta đã đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”.

Hào khí từ mùa thu Cách mạng tháng Tám đã, đang và mãi mãi cổ vũ, tiếp thêm sức mạnh cho dân tộc ta. Vì mục tiêu: “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, hơn bao giờ hết phải tiếp tục tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nhân dân cả nước cùng chung sức, chung lòng cùng Đảng và Nhà nước phát huy tối đa nội lực, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Nguyễn Văn Thanh

3,553
Viết bình luận mới