Đắk Nông quan tâm công tác tạo nguồn đội ngũ cán bộ chủ chốt

Cập nhật ngày: 17/10/2017 | 10:25 GMT+7

Trước yêu cầu phát triển của tỉnh, ngày 10/8/2011, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU về phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020 (Nghị quyết 05) làm cơ sở cho việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ. Thực hiện nghị quyết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực cụ thể ở cấp, ngành và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp theo lộ trình. HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 35/2011/NQ-HĐND và UBND tỉnh cụ thể hóa bằng Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND quy định các chính sách phát triển nguồn nhân lực.

Cán bộ nguồn tham gia các chương trình bồi dưỡng do Viện Chính sách công đảm nhận

Quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy bước đầu đã có kết quả. Đội ngũ cán bộ cơ bản đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ trong tình hình mới, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp và công tác lãnh đạo, chỉ đạo của địa phương, đơn vị. Trong thành quả chung về phát triển nguồn nhân lực, nổi bật là công tác xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ nguồn của tỉnh Đắk Nông.

Từ thực trạng văn hóa, xã hội, môi trường công tác, học tập cũng như khó khăn về biên chế, nguồn lực vật chất…, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 440-QĐ/TU về tổ chức và quản lý hoạt động xây dựng cán bộ nguồn dài hạn của tỉnh và Quy định số 17-QĐ/TU về quản lý đội ngũ cán bộ nguồn của tỉnh nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh từ đội ngũ cán bộ, công chức tại chỗ.

Việc quy hoạch cán bộ nguồn vào các vị trí, chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp được quan tâm đúng mức. Đến nay, tổng số cán bộ nguồn của tỉnh đã được quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp.

Cụ thể, đối với cấp tỉnh, quy hoạch các chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh 7 đồng chí, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy 7 đồng chí, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 20 đồng chí; trưởng, phó các sở, ngành và tương đương 80 đồng chí; trưởng, phó phòng, ban thuộc các sở, ngành và tương đương 169 đồng chí.

Đối với cấp huyện, chức danh bí thư, phó bí thư; chủ tịch, phó chủ tịch HĐND và UBND cấp huyện là 20 đồng chí; ban thường vụ các huyện, thị ủy 24 đồng chí; ban chấp hành đảng bộ các huyện, thị ủy 52 đồng chí; trưởng, phó phòng, ban thuộc huyện, thị xã và tương đương 97 đồng chí.

Bên cạnh đó, thông qua nhận xét đánh giá cán bộ và phân loại hằng năm, đội ngũ cán bộ nguồn thường xuyên được điều chỉnh đưa ra khỏi danh sách những cán bộ có hạn chế về năng lực, chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và bổ sung những nhân tố mới có triển vọng, phát triển. Đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét đưa ra khỏi danh sách 17 đồng chí và bổ sung mới 47 đồng chí. Công tác theo dõi, nhận xét, đánh giá, điều chỉnh danh sách quy hoạch cán bộ nguồn hằng năm.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn, căn cứ vào quy hoạch của các cấp ủy, đơn vị, Tỉnh ủy  lập quy hoạch cán bộ tổng thể toàn tỉnh. Trên cơ sở quy hoạch, sau 5 năm xây dựng và phát triển cán bộ nguồn, tỉnh đã cử 97 đồng chí tham gia đào tạo cao cấp lý luận chính trị, 35 đồng chí học trung cấp lý luận chính trị; 3 cán bộ đi học nghiên cứu sinh, 101 đào tạo thạc sĩ, 14 đào tạo đại học, đại học văn bằng 2 và hàng trăm lượt cán bộ tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã phối hợp với Trường Chính trị, Sở Nội vụ nghiên cứu thực tế về công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ nguồn tại một số tỉnh, thành phố để xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là bồi dưỡng kiến thức thực tiễn, sau đó luân chuyển về cơ sở để tiếp tục rèn luyện, thử thách trong thực tế nhằm tạo nguồn cán bộ cho những năm tiếp theo.

Trong 5 năm qua, Ban Tổ chức tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy cử 167 cán bộ nguồn đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị, cử nhân chính trị và các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức (Đề án 165); mở 2 lớp bồi dưỡng kiến thức thực tiễn cho 72 đồng chí luân chuyển về cơ sở thực hiện quá trình rèn luyện, đào tạo từ thực tiễn; phối hợp với Viện Chính sách công thuộc Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh mở 5 lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý; 2 lớp xây dựng chiến lược phát triển kinh tế bền vững cho địa phương trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế với 299 lượt cán bộ nguồn đảm nhiệm các chức vụ từ phó trưởng phòng trở lên và cán bộ được quy hoạch các chức danh trên tham gia.

Tỉnh ủy đã cử 46 đồng chí (trong đó có 33 cán bộ nguồn) đi đào tạo nâng cao tiếng Anh tại Viện Đào tạo Quốc tế - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh để đáp ứng điều kiện tiếp tục học thạc sĩ ở nước ngoài và trong số này đã có 3 trường hợp nhận học bổng toàn phần đào tạo trình độ thạc sĩ AAS của Chính phủ Úc với tổng giá trị gần 10 tỷ đồng, 34 trường hợp tiếp tục đào tạo sau đại học tại các chương trình liên kết với nước ngoài, các trường đại học có uy tín với các chuyên ngành tỉnh ưu tiên đào tạo nhằm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Trong quá trình thực hiện, Tỉnh ủy tạo môi trường, điều kiện cho cán bộ trưởng thành qua luân chuyển. Trong số 72 đồng chí đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức thực tiễn, đến nay Ban Tổ chức đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện luân chuyển về cơ sở để tiếp tục đào tạo, rèn luyện, thử thách trong thực tế nhằm tạo nguồn cán bộ cho những năm tiếp theo đối với 57 đồng chí, trong đó đảm nhiệm chức vụ bí thư, phó bí thư cấp ủy cơ sở là 12 đồng chí; chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp xã là 15 đồng chí; còn lại là trưởng, phó các phòng ban, đoàn thể của huyện, thị.

Qua khảo sát, đánh giá chất lượng, năng lực của đội ngũ cán bộ nguồn được luân chuyển về cơ sở cho thấy đa số đã hòa nhập tốt, phát huy vai trò, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc; có nhiều đóng góp xây dựng địa phương, giúp cơ quan nơi luân chuyển hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hầu hết cán bộ ngày càng khẳng định được uy tín, năng lực chuyên môn và khả năng lãnh đạo, quản lý, được cán bộ, nhân dân tin tưởng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị, địa phương đã đề bạt, bổ nhiệm và giới thiệu ứng cử nhiều cán bộ nguồn giữ các chức vụ lãnh đạo quản lý các cấp. Trong 5 năm qua, đội ngũ cán bộ nguồn của tỉnh đã được tín nhiệm bổ nhiệm 78 vị trí; luân chuyển, điều động được 141 vị trí (trong đó 149 đồng chí được giao đảm nhiệm các chức danh quản lý, lãnh đạo cao hơn so với thời điểm được quy hoạch cán bộ nguồn).

     

Quá trình thực hiện, Tỉnh ủy đã có cách làm phù hợp với đặc thù của một tỉnh miền núi biên giới Tây Nguyên. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tuyển chọn 338 cán bộ để quy hoạch vào đội ngũ cán bộ nguồn của tỉnh. Lực lượng này hầu hết có tuổi đời trẻ (dưới 35 tuổi chiếm trên 73%) được đào tạo bài bản, có năng lực thực tiễn, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, có khả năng phát triển.

Trong tổng số cán bộ nguồn, tỷ lệ nữ chiếm trên 35%, dân tộc thiểu số hơn 15%. Về trình độ lý luận chính trị, cao cấp 38,5%, trung cấp 16,9%. Về chuyên môn nghiệp vụ, sau đại học chiếm 22,8%, đại học chiếm 74%; đang nghiên cứu sinh 3 đồng chí và đang học thạc sĩ 43 đồng chí.

 
         

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách để phát triển nguồn nhân lực; chủ động thực hiện tốt công tác dự báo nhu cầu phát triển đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phù hợp, hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu thực tiễn để bổ sung nhân tố mới cho nhiệm kỳ tiếp theo và thường xuyên theo dõi, tổ chức đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Cùng với việc kết hợp chặt chẽ giữa các khâu trong công tác cán bộ nhất là công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng có hiệu quả cán bộ sau đào tạo, công tác đào tạo phải xuất phát từ quy hoạch để bố trí sử dụng, tránh lãng phí nguồn lực. Trong quá trình nhận xét, đánh giá cán bộ phải thật sự dân chủ, chính xác, khách quan và thường xuyên, phải lấy hiệu quả công tác làm thước đo phẩm chất và năng lực cán bộ; đồng thời thường xuyên rà soát đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không còn đủ năng lực, tiêu chuẩn, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bổ sung những nhân tố mới có triển vọng phát triển nhằm tạo động lực thúc đẩy và từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt, giúp mỗi cán bộ tự giác chấn chỉnh, nâng cao ý thức, thường xuyên rèn luyện, phấn đấu tu dưỡng và trưởng thành.

Bài, ảnh: Mai Thị Xuân Trung

4,251
Viết bình luận mới