Đắk Nông tiếp bước truyền thống, khát vọng vươn lên

Cập nhật ngày: 29/04/2022 | 16:27 GMT+7

Trong 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tỉnh Quảng Đức (Đắk Nông ngày nay) là địa bàn chiến lược quan trọng về kinh tế, quốc phòng. Nơi đây còn là đầu mối của nhiều tuyến giao thông quan trọng, vì thế, đây là mục tiêu đánh phá, hủy diệt của kẻ thù. Trong chiến đấu, Đảng bộ luôn sát cánh với quân và dân trong tỉnh, chịu đựng mọi hi sinh, gian khổ, giữ vững ý chí chiến đấu, phát huy sức mạnh tổng hợp của cuộc chiến tranh Nhân dân, liên tục tấn công địch cho đến ngày toàn thắng.

Vận dụng sáng tạo vào tình hình thực tế

Là một tỉnh miền núi, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đảng bộ nắm vững tình hình, hiểu rõ đặc điểm của địa phương, kiên định, vững vàng vượt qua khó khăn thử thách, kể cả những lúc thay đổi tổ chức và địa bàn chiến trường. Do đó, trong đấu tranh đã kết hợp chặt chẽ giữa chiến tranh du kích với chiến tranh chính quy, giữa quân sự với chính trị; tiến hành tác chiến trên toàn bộ chiến trường trong tỉnh, đánh địch trên toàn bộ chiến tuyến, đánh cả ở phía trước mặt địch và đằng sau lưng địch, trên cả ba vùng chiến lược là rừng núi, nông thôn đồng bằng và thành thị, biến những khó khăn về địa hình thành những lợi thế cơ bản trong kháng chiến. Nhờ đó, các cấp bộ đảng trên địa bàn tỉnh đã lãnh đạo khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi, củng cố và bảo vệ thành quả cách mạng.

Quảng Đức là một tỉnh ở xa, sự lãnh đạo, chỉ đạo và chi viện của Trung ương trong kháng chiến gặp nhiều khó khăn, mọi nhu cầu đều dựa vào khả năng tự lực của địa phương. Do đó, Đảng bộ đã nêu cao tinh thần tự lực tự cường, phát động phong trào sản xuất tự túc trong các lực lượng và lãnh đạo đẩy mạnh sản xuất, chăn nuôi trong Nhân dân. Đồng thời, khai luồng mở các cửa khẩu để giải quyết các nhu cầu về đời sống cho Nhân dân và các lực lượng.

47 năm sau ngày giải phóng, là tỉnh nằm ở cửa ngõ kết nối Tây Nguyên với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí hết sức quan trọng trên địa bàn chiến lược vùng Tây Nguyên, Đảng bộ luôn kiên định đường lối lãnh đạo, bám sát và vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách... Cùng với đó, là một tỉnh giàu tiềm năng để phát triển kinh tế, vốn đất đai rộng lớn, địa hình và khí hậu đa dạng thích hợp với nhiều loại cây trồng, cùng với hệ thống giao thông thuận lợi, Đảng bộ tỉnh đã phát huy tiềm năng lợi thế biến những thuận lợi, thời cơ thành động lực, lãnh đạo Nhân dân trong tỉnh đoàn kết, từng bước khôi phục và phát triển kinh tế, xã hội. Với phương châm: Nội lực là nền tảng, nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đến nay, “Tốc độ tăng trưởng khá với tốc độ bình quân trên 8%/năm. Quy mô kinh tế tiếp tục mở rộng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Thu nhập bình quân đầu người đạt mức trung bình các tỉnh Tây Nguyên và vượt khỏi nhóm tỉnh có thu nhập bình quân đầu người thấp của cả nước”. Đắk Nông đã chuyển mình trở thành địa phương có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ trở thành điểm sáng về phát triển trong vùng Tây Nguyên, hòa cùng nhịp điệu phát triển của cả nước, dấu ấn nội lực thể hiện rõ nét, diện mạo chung toàn tỉnh đã thay đổi cơ bản. Theo đó, giai đoạn tới, tỉnh quyết tâm “phát huy ý chí, khát vọng vươn lên của các dân tộc; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, đưa Đắk Nông phát triển nhanh, bền vững; giữ vững quốc phòng, an ninh; phấn đấu trở thành tỉnh trung bình khá vào năm 2025 và tỉnh phát triển khá vào năm 2030 của vùng Tây Nguyên”.

Một góc Thành phố Gia Nghĩa. Ảnh tư liệu

Giữ vững phương châm “lấy dân làm gốc”

Trong đấu tranh, Đảng bộ đã chủ động, linh hoạt nắm bắt tư tưởng, tâm lý, đặc thù của Nhân dân ở địa phương. Do đó, công tác tuyên truyền, vận động vùng đồng bào dân tộc thiểu số đấu tranh cách mạng với phương châm “cầm tay chỉ việc”, mỗi một cán bộ, đảng viên thực sự gương mẫu, “nói phải đi đôi với làm”, quần chúng hóa, cùng ăn, cùng ở, cùng lao động sản xuất, dạy dân học chữ. Dựa vào cơ sở, nhất là các già làng, trưởng bản, những người có uy tín, các tầng lớp, giai cấp, tôn giáo, nhờ đó mà phong trào cách mạng phát triển đều giữa các vùng, tạo thế phối hợp cho nhau, tạo điều kiện cho chính quyền làm tròn chức năng, nhiệm vụ ở địa phương.

Sau giải phóng cho đến nay, Đảng bộ tỉnh xác định, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc phải luôn được xem là nhiệm vụ và trách nhiệm thường xuyên của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân. Do đó, Đảng bộ tỉnh bên cạnh việc quan tâm, làm tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho Nhân dân; thực hiện tốt chính sách tín ngưỡng và tôn giáo, gắn với chính sách dân tộc…

Giai đoạn hiện nay, tỉnh xác định: “Tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; củng cố, phát huy niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng bộ, điều hành của chính quyền; tăng cường đồng thuận xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; khơi dậy nguồn lực của Nhân dân trong quá trình xây dựng, phát triển Đắk Nông”. Qua đó, Nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, luôn sát cánh cùng cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, chung sức, chung lòng xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Chú trọng công tác xây dựng Đảng

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Đảng bộ luôn đặt công tác xây dựng Đảng và phát triển đội ngũ đảng viên là công tác trung tâm, thường xuyên, đặc biệt, trong công tác tư tưởng, qua đó, kịp thời tuyên truyền, đấu tranh khắc phục tư tưởng hữu khuynh, ngại lâu dài, gian khổ. Công tác bảo vệ nội bộ, công tác binh vận, địch vận được đẩy mạnh, các đợt chỉnh huấn, chỉnh quân, sinh hoạt chính trị nhằm quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, tự kiểm điểm, phê bình trong Đảng, động viên tinh thần đấu tranh cách mạng. Một mặt, Đảng bộ chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ người Kinh ở trong tỉnh và từ các nơi điều động đến hoạt động ở Quảng Đức, mặt khác, vừa xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc tại chỗ không đòi hỏi yêu cầu quá cao về trình độ, năng lực làm hạt nhân lãnh đạo cách mạng ở cơ sở và ở huyện. Do đó, đội ngũ đảng viên trong tỉnh ngày càng tăng, qua 21 năm kháng chiến, là đầu mối tiếp nhận, tuyên truyền, thực hiện chủ trương của Đảng và là nhân tố góp phần đưa đến thắng lợi trong cách mạng.

Giai đoạn hiện nay, Đảng bộ tỉnh xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, kiên quyết, kiên trì thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu quả, trọng tâm là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, kiên quyết, kiên trì triển khai Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ tỉnh. Cùng với đó, Đảng bộ tỉnh xác định trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay thì công tác tư tưởng là nền tảng; công tác tổ chức cán bộ là động lực; công tác kiểm tra, giám sát là khuôn phép, xử lý kỷ luật Đảng nghiêm minh, không có vùng cấm…

 

47 năm qua, Đảng bộ tỉnh Đắk Nông phát huy sự đoàn kết, thống nhất lãnh đạo Nhân dân các dân tộc trong tỉnh vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành cơ bản các mục tiêu đề ra trên tinh thần tự lực, tự cường, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ tạo điều kiện của Trung ương, sự hợp tác giúp đỡ của các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tỉnh phát huy những tiềm năng, lợi thế, cùng với cả nước thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Đắk Nông giàu đẹp, văn minh trong giai đoạn phát triển mới.

 

Cẩm Trang

5,183
Viết bình luận mới