Huyện ủy Krông Nô chú trọng công tác tuyên truyền miệng

Cập nhật ngày: 15/08/2022 | 09:48 GMT+7

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng, các cấp ủy đảng trên địa bàn huyện Krông Nô đã có nhiều giải pháp để đưa hoạt động tuyên truyền miệng đi vào nền nếp, bảo đảm phù hợp với thực tiễn và trình độ nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và đông đảo quần chúng Nhân dân.

Nâng cao chất lượng báo cáo viên

Để đưa hoạt động tuyên truyền miệng đi vào nền nếp, đội ngũ báo cáo viên Huyện ủy thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Huyện ủy tăng cường chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, nhất là các xã, thị trấn thành lập đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp mình bảo đảm số lượng, cơ cấu, chất lượng theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả và có năng lực, trình độ.

Đến nay, huyện đã xây dựng được mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên đến từng chi bộ với 296 người. Từ năm 2007 đến nay, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã phối hợp mở được 2 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 115 lượt báo cáo viên Huyện ủy và báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở; 6 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở cho 497 lượt cán bộ làm công tác tuyên giáo.

Bên cạnh đó, hàng năm Huyện ủy tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi, góp phần tạo ra sân chơi thiết thực cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ huyện đến cơ sở. Hội thi cũng là nơi đội ngũ báo cáo viên giao lưu học hỏi, trau dồi thêm kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ.

Chế độ cung cấp thông tin, tài liệu tham khảo cho báo cáo viên ngày càng tăng về số lượng và nâng cao chất lượng. Tại các hội nghị báo cáo viên được tổ chức định kỳ, bên cạnh các thông tin do báo cáo viên trình bày, nhiều loại tài liệu tham khảo cần thiết khác được tổng hợp, chọn lọc từ các nguồn tài liệu của Trung ương, tỉnh, huyện và cung cấp kịp thời, đầy đủ cho đội ngũ báo cáo viên.

Tạo sự thống nhất nhận thức, hành động

Thời gian qua, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp trong huyện Krông Nô hoạt động tương đối tốt. Hầu hết báo cáo viên, tuyên truyền viên đều bám sát kế hoạch, nắm vững nội dung cơ bản định hướng tuyên truyền. Đồng thời báo cáo viên, tuyên truyền viên trong huyện chủ động thông tin về tình hình biển, đảo và tình hình thời sự chính trị ở địa phương, đáp ứng yêu cầu đề ra.

Mặt khác, căn cứ vào chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, hàng tháng đội ngũ báo cáo viên các cấp biên soạn nội dung tuyên truyền phù hợp với đối tượng gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Hoạt động tuyên truyền miệng đã vận dụng linh hoạt các phương pháp, hình thức tuyên truyền; thực hiện áp dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền (thông qua thực hiện giáo án điện tử) và lồng ghép các hình ảnh minh họa giúp người nghe dễ hiểu, dễ nhận biết. Việc tuyên truyền còn tập trung vào giới thiệu các mô hình hay, hiệu quả, gương người tốt việc tốt... nhằm lan tỏa các giá trị nhân văn, nghĩa cử cao đẹp trong quần chúng Nhân dân.

Đối với cấp cơ sở, định kỳ hàng quý, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn đều tổ chức các đợt sinh hoạt, tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sinh hoạt chuyên đề, thông tin thời sự, nắm và phản biện dư luận xã hội.

Theo đánh giá của Huyện ủy Krông Nô, thông qua tuyên truyền miệng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được tổ chức học tập quán triệt tiến hành nghiêm túc, có chất lượng, tỷ lệ cán bộ, đảng viên được tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết hàng năm luôn đạt trên 97%. Qua đó, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn.

Hoàng Hoài

1,693
Viết bình luận mới