HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Kiên định con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

Cập nhật ngày: 07/11/2019 | 09:32 GMT+7

Cách mạng tháng Mười Nga đã đi vào lịch sử với tính chất là thành quả của chủ nghĩa xã hội, là biểu tượng sáng ngời của thời đại hiện nay. Với cuộc cách mạng này, lần đầu tiên những mong ước về xã hội công bằng và bình đẳng của đông đảo công nhân, nông dân và trí thức đã trở thành hiện thực.

Lãnh tụ Vladimir Lênin diễn thuyết trước đông đảo quần chúng nhân dân Nga. Ảnh tư liệu

Với cách mạng Việt Nam, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc là người đầu tiên đón nhận, lựa chọn và đi theo chủ nghĩa Lênin, đi theo con đường của Cách mạng tháng Mười với quyết tâm và hoài bão đấu tranh để giải phóng dân tộc mình và các dân tộc bị áp bức khác trên thế giới. Đó là tư tưởng chủ đạo đã thể hiện hết sức nổi bật trong toàn bộ các bài viết của Người về Lênin và của Cách mạng tháng Mười: “Tiếng sấm cách mạng ấy thúc đẩy những người Việt Nam yêu nước hướng về phía Liên Xô, hấp thụ lý luận vĩ đại của Chủ nghĩa Mác – Lênin…  Ngọn đuốc lý luận Mác – Lênin và kinh nghiệm Cách mạng tháng Mười vĩ đại soi sáng con đường cách mạng Việt Nam”.

 Đảng Cộng sản Việt Nam với sự kiên định lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động. Đảng ta đã lựa chọn con đường phát triển của cách mạng Việt Nam trong quỹ đạo của cách mạng vô sản, trong xu thế tất yếu của thời đại mới được mở ra từ Cách mạng tháng Mười. Thực tiễn hoạt động chính quyền Xô Viết đã để lại nhiều kinh nghiệm cả về lý luận và thực tiễn rất sâu sắc cho Đảng và Nhân dân Việt Nam. Vận dụng sáng tạo, phát triển phù hợp với những giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin, những bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Mười Nga và điều kiện cụ thể của đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo Nhân dân ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách để giành được những thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Cách mạng Việt Nam ngày nay vẫn tiếp tục khẳng định con đường phát triển đất nước, hội nhập quốc tế cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa tiếp tục kiên định con đường mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đại hội XII của Đảng tiếp tục khẳng định: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa”.

Dưới ngọn cờ của Cách mạng tháng Mười, Đảng Cộng sản Việt Nam, một đảng giàu tinh thần cách mạng, sáng tạo, gắn bó với quần chúng, luôn luôn là nhân tố có ý nghĩa quyết định đối với sự nghiệp cách mạng của Nhân dân ta. Trong những thời điểm phong trào xã hội chủ nghĩa, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế có sự khủng hoảng, chế độ xã hội ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, Đảng ta vẫn kiên định con đường độc lập dân tộc gắn liền với xã hội chủ nghĩa, vẫn vững vàng lãnh đạo Nhân dân ta thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới. Cùng với những biến đổi sâu sắc của tình hình thế giới và trong nước, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật và nói rõ sự thật, Đảng ta kiên quyết khắc phục những khuyết điểm, sai lầm, thiếu sót trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Với tư cách là một Đảng cầm quyền chân chính, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Đảng luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng thời không ngừng tiếp thu có chọn lọc những giá trị của nền văn minh nhân loại để hiện thực hóa con đường cách mạng mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhân dân ta đã lựa chọn.

Có thể nói, ý nghĩa và bài học được rút ra từ Cách mạng tháng Mười Nga trở thành động lực, niềm tin cho các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới đoàn kết, đấu tranh tự giải phóng cho mình. Kỷ niệm 102 năm Cách mạng tháng Mười Nga, chúng ta luôn trân trọng và khẳng định những giá trị to lớn từ cuộc cách mạng này đem đến cho nhân loại nói chung và cho Nhân dân ta nói riêng. Từ Cách mạng tháng Mười Nga đến Cách mạng tháng Tám 1945, từ chủ nghĩa Mác - Lênin đến tư tưởng Hồ Chí Minh là sự phát triển sáng tạo, hợp quy luật của lịch sử mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo Nhân dân Việt Nam trong 89 năm qua và nhất là sau 33 năm đổi mới đất nước, là cơ sở cho chúng ta tin tưởng vào thắng lợi của chủ nghĩa xã hội trên đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cẩm Trang

887
Viết bình luận mới