Làm tốt công tác cán bộ góp phần xây dựng bộ máy trong sạch vững mạnh

Cập nhật ngày: 22/10/2020 | 09:17 GMT+7

Thời gian qua, công tác cán bộ luôn được các cấp ủy đảng chú trọng thực hiện, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng bộ máy ngày càng trong sạch vững mạnh, tạo niềm tin vững chắc trong Nhân dân.

Bảo đảm dân chủ, chặt chẽ

Trước hết, Tỉnh ủy đã cụ thể hóa các chủ trương, nguyên tắc, quan điểm, giải pháp lớn của Trung ương về công tác cán bộ bằng quy chế, quy định phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương. Quy trình công tác cán bộ bảo đảm dân chủ, chặt chẽ hơn. Việc triển khai, xây dựng quy hoạch chức danh chủ chốt của đảng bộ, cấp ủy, chính quyền các cấp đúng kế hoạch.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao quyết định về công tác cán bộ đối với một số chức danh

Tỉnh còn tăng số lượng lớp, đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ quy hoạch các cấp. 5 năm qua, toàn tỉnh đã xây dựng 338 cán bộ nguồn, qua quá trình lựa chọn hiện còn 221 người; đào tạo, bồi dưỡng 4 tiến sĩ, 128 thạc sĩ, 587 cao cấp lý luận chính trị, 2.698 trung cấp lý luận chính trị. Đồng thời, tỉnh cũng mở được 4 lớp bồi dưỡng nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý; 4 lớp bồi dưỡng chiến lược phát triển kinh tế với 496 lượt cán bộ nguồn tham gia.

Bên cạnh đó, công tác luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ được thực hiện theo quy hoạch. Tỉnh đã thực hiện luân chuyển từ tỉnh về huyện, thành phố 13 người; từ huyện, thành phố lên tỉnh 6 người; từ huyện, thành phố về xã, phường 59 người; từ xã, phường lên huyện, thành phố 23 người; từ sở, ngành sang sở, ngành 7 người; phòng, ban sang phòng, ban 35 người; xã, phường sang xã, phường 4 người.

Tỷ lệ cán bộ trẻ giữ các chức danh chủ chốt, nữ, dân tộc thiểu số ngày càng tăng. Chính sách cán bộ luôn được quan tâm, định hướng ban hành các chính sách thu hút, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương

Liên quan đến công tác cán bộ, nhất là người đứng đầu, tỉnh đã siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật cán bộ khi có dấu hiệu vi phạm. Cấp ủy các cấp chủ động xác định đối tượng, tập trung kiểm tra, giám sát những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội, những lĩnh vực quan trọng dễ phát sinh tiêu cực và gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

Việc thực hiện kiểm tra, giám sát khi phát hiện dấu hiệu vi phạm; xử lý, kỷ luật kiên quyết, nghiêm khắc, nhất là đối với cán bộ giữ cương vị chủ chốt được thực hiện kịp thời. Giai đoạn 2015-2020, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thi hành kỷ luật đối với 11 trường hợp (có 4 TUV); trong đó khiển trách 4, cảnh cáo 2 và cách chức 5 trường hợp.

Huyện ủy và tương đương thi hành kỷ luật 75 trường hợp (41 cấp ủy viên các cấp); trong đó khiển trách 22, cảnh cáo 7, cách chức 37 và khai trừ 9 trường hợp. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thi hành kỷ luật 32 trường hợp (huyện ủy viên 4 trường hợp); trong đó khiển trách 19, cảnh cáo 11 và cách chức 2 trường hợp.

Ủy ban kiểm tra huyện ủy và tương đương thi hành 69 trường hợp (đảng ủy viên 49 trường hợp); trong đó khiển trách 45, cảnh cáo 21, cách chức 2 và khai trừ 1 trường hợp. Trong nhiệm kỳ, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 10.900 lượt đảng viên (có 2.034 cấp ủy viên các cấp) và 1.219 tổ chức đảng.

Đổi mới toàn diện và đồng bộ

Trong thời gian tới, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được tỉnh xác định đó là đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị. Để làm được điều này thì trước tiên, tỉnh hoàn thiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần các Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII) bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Việc chuẩn hóa, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với xây dựng thể chế, tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy tinh thần đổi mới, phát huy sáng tạo và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung được chú trọng. Tỉnh mạnh dạn bố trí cán bộ trẻ, nữ có năng lực, có triển vọng giữ những chức vụ chủ chốt của ngành, địa phương.

Tỉnh tiếp tục chú trọng thực hiện công tác thi tuyển, đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, bầu cử, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các cấp đúng quy trình, quy định, đúng tiêu chuẩn, phù hợp với năng lực, sở trường.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh phấn đấu đạt ít nhất 30% số cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện ban thường vụ cấp ủy các cấp quản lý, kể cả người đứng đầu, được bổ nhiệm thông qua thi tuyển.

Ngoài ra, cấp ủy các cấp chủ động phát hiện sớm, ngăn ngừa các vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu, bảo đảm tính răn đe, giáo dục ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật của cán bộ, đảng viên.

Bài, ảnh: Hoàng Hoài

1,361
Viết bình luận mới