Nền tảng vững chắc để ổn định, phát triển đất nước

Cập nhật ngày: 18/11/2020 | 08:54 GMT+7

Trải qua 90 năm hình thành và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không ngừng lớn mạnh, trở thành một trong những nhân tố quan trọng quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và trong xây dựng, phát triển đất nước.

Cách đây 90 năm, ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế đồng minh, hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam.

Trải qua 9 kỳ đại hội, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã có sự phát triển về tổ chức, đổi mới về lý luận, nhận thức, nội dung và phương thức hoạt động, cơ chế thực hiện vai trò nòng cốt trong việc quán triệt đường lối chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo xã Đắk Nia (Gia Nghĩa). Ảnh: Hoàng Hoài

Trong thời kỳ đổi mới, với nguyên tắc lấy mục tiêu giữ vững độc lập, thống nhất của Tổ quốc, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh làm điểm tương đồng, Mặt trận đã góp phần quan trọng để khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và phát huy, tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng nền tảng vững chắc cho sự ổn định và phát triển đất nước.

Công tác Mặt trận đã hướng mạnh về cơ sở. Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư là hạt nhân nòng cốt vận động Nhân dân và là cầu nối liên kết hiệu quả trong hệ thống chính trị ở cơ sở. Các chương trình hoạt động, chương trình phối hợp giữa các tổ chức thành viên, giữa MTTQ Việt Nam với các cơ quan chính quyền ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Các cuộc vận động, phong trào thi đua như cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh," cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần lao động sáng tạo của Nhân dân và sự chung sức của cả cộng đồng tham gia phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững.

Mặt trận đã tích cực vận động Nhân dân phát huy dân chủ ở cơ sở, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí; hiệp thương, lựa chọn các ứng viên ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Mặt trận đã thực hiện việc lắng nghe kiến nghị, nguyện vọng của Nhân dân để phản ánh với Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế, văn hóa, chăm lo đời sống Nhân dân, công tác dân tộc, tôn giáo, đối ngoại và kiều bào.

Hoạt động đối ngoại của Mặt trận và các tổ chức thành viên ngày càng mở rộng và đa dạng, góp phần hiệu quả cùng đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước tăng cường tin cậy chính trị, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Việc hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với MTTQ đã tạo tiền đề quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống Mặt trận. Các kết quả Mặt trận đạt được có ý nghĩa to lớn và quan trọng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang 90 năm qua của MTTQ Việt Nam, MTTQ các cấp tỉnh Đắk Nông đã phát huy tốt vai trò, tập hợp rộng rãi các tầng lớp Nhân dân trong khối đại đoàn kết toàn dân, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước. Nổi bật là trong 5 năm qua (2015-2020), MTTQ các cấp đã hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư để triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động.

Thông qua các phong trào, cuộc vận động do MTTQ chủ trì phát động đã huy động nguồn lực, sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, góp phần giải quyết những vấn đề toàn xã hội quan tâm, như: Hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập; giải quyết việc làm; giảm nghèo; xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo; xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội; thực hiện công tác cứu trợ xã hội; thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện... mang lại hiệu quả thiết thực, làm đổi thay bộ mặt kinh tế - xã hội ở các khu dân cư trong tỉnh.

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020), chúng ta càng tự hào về truyền thống yêu nước, vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, kế thừa và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, coi đó là nhân tố cơ bản để thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Bình Minh

3,118
Viết bình luận mới