Nhận diện và đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”

Cập nhật ngày: 27/10/2021 | 09:22 GMT+7

Hiện nay, các thế lực thù địch không ngừng thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa trên nhiều lĩnh vực.

Luận điệu xuyên tạc

Mục tiêu xuyên suốt và không thay đổi của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa. Thời gian gần đây, chúng đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” một cách toàn diện, trong đó tập trung vào các lĩnh vực tư tưởng chính trị, kinh tế, pháp luật, quốc phòng, an ninh, nguyên tắc tổ chức, cán bộ, công tác chống tham nhũng, chống dịch...

Lực lượng của chúng là ai? Chủ nghĩa đế quốc là lực lượng đi đầu thúc đẩy chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam rất quyết liệt nhưng không ra mặt trực diện mà hoạt động ngấm ngầm thông qua lôi kéo, liên kết, hợp tác để từng bước “thẩm thấu, chuyển hóa” (hợp tác để chuyển hóa), sử dụng thế lực phản động ngoài nước câu kết với nhóm phản động và những kẻ cơ hội trong nước để chống phá cách mạng Việt Nam. Ngoài ra, một số đảng viên thoái hóa, biến chất, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cũng hùa theo các luận điệu của các thế lực thù địch, phản động để làm cho tình hình an ninh chính trị ở Việt Nam ngày càng trở nên phức tạp.

Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị triệt để sử dụng hàng trăm website, blog, mạng xã hội tăng cường các hoạt động tuyên truyền xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước, tập trung vào nội dung: Chủ nghĩa Mác - Lênin chỉ phù hợp với thế kỷ XIX và những năm đầu thế kỷ XX chứ không phải là ở thế kỷ XXI thời đại của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, của nền kinh tế tri thức. Chúng đòi sửa đổi Cương lĩnh của Đảng theo hướng đưa chủ nghĩa Mác - Lênin ra khỏi nền tảng tư tưởng của Đảng, chỉ giữ lại mục tiêu độc lập dân tộc mà bỏ mục tiêu chủ nghĩa xã hội; xuyên tạc, bóp méo, phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng cho rằng tư tưởng Hồ Chí Minh là sự sao chép, máy móc chủ nghĩa Mác - Lênin, không phù hợp với thực tiễn hiện nay. Chúng tấn công vào vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam khi cho rằng vi phạm dân chủ, độc đoán, đảng trị, đòi xóa bỏ Điều 4 trong Hiến pháp năm 2013. Các tổ chức quốc tế, phi chính phủ nước ngoài tiếp tục xuyên tạc tình hình tự do ngôn luận, tự do báo chí, tôn giáo, dịch Covid-19… tại Việt Nam.

Facebook giả mạo Fanpage của Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh tư liệu

Đấu tranh phản bác

Để đấu tranh với những luận điệu sai trái, chúng ta cần tập trung nghiên cứu và vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với bối cảnh mới của tình hình thế giới và trong nước. Công tác tư tưởng, gắn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần được đẩy mạnh; triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu, ban chỉ đạo 35, cơ quan chức năng các cấp, nhất là vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; quan tâm lãnh đạo toàn diện lý luận chính trị, tư tưởng, văn hóa, văn học nghệ thuật, báo chí; tích cực đấu tranh trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội; quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, nắm, dự báo, xử lý kịp thời những vấn đề tư tưởng nảy sinh. Cơ quan chức năng bám sát các vấn đề, sự kiện, cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng, tạo thế chủ động trong mặt trận đấu tranh trên internet, mạng xã hội.

Với phương châm chỉ đạo công tác tư tưởng phải đi trước, đón đầu; không để “khoảng trống” thông tin để các thế lực thù địch lợi dụng, xuyên tạc chống phá, cơ quan thường trực ban chỉ đạo 35 các cấp cần quan tâm biên soạn các tài liệu chuyên khảo, tham khảo, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, kỹ năng đấu tranh cho các lực lượng, tạo sự đồng thuận về nhận thức và hành động. Lực lượng đấu tranh rà soát, phát hiện, gỡ bỏ các trang web, blog, mạng xã hội mạo danh lãnh đạo Đảng, Nhà nước; chủ động, phối hợp đấu tranh, bóc gỡ, vô hiệu hóa các tài khoản, trang mạng xã hội đưa tin sai trái, thù địch; đấu tranh xử lý đối tượng đăng tải, cung cấp tin bài, cấu kết chống phá Đảng, Nhà nước.

Các cơ quan nắm chắc tình hình cán bộ, đảng viên tham gia các nhóm, diễn đàn chống đối, viết bài đăng tải thông tin sai trái để có hướng xử lý. Lực lượng đấu tranh nòng cốt chuyên sâu phải thường xuyên được trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ lý luận, bổ sung kinh nghiệm thực tiễn. Các thông tin đấu tranh phải trung thực, khách quan, vì lợi ích lâu dài của dân tộc, của đất nước, mang tính Đảng, tính khoa học, tính xây dựng cao; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị điện tử phục vụ nhiệm vụ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội.

Các cấp, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt những vấn đề cơ bản trên sẽ góp phần ngăn chặn hữu hiệu, giảm tác hại từ những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động trên internet, mạng xã hội và các phương tiện truyền thông, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Cùng với nhận diện và kiên quyết phòng, chống và ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, chúng ta cần cảnh giác trước thủ đoạn thổi phồng những sơ hở, yếu kém trong công tác lãnh đạo, quản lý kinh tế - xã hội của các thế lực thù địch, phản động nhằm kích động tâm lý bất mãn, chống đối, chia rẽ nội bộ, chia rẽ khối đoàn kết toàn dân.

 

Đoàn Văn Kỳ

1,083
Viết bình luận mới