HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Những bài học lớn từ Cách mạng tháng Mười Nga đối với cách mạng Việt Nam

Cập nhật ngày: 07/11/2018 | 08:56 GMT+7

Cách mạng tháng Mười Nga đã trở thành sự kiện trọng đại nhất trong thế kỷ XX, ghi một dấu son chói lọi trong lịch sử nhân loại, đánh dấu bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử thế giới hiện đại, mở ra thời đại mới - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi thế giới.

Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi đem lại cho nhân loại nhiều thành quả lớn lao và những bài học kinh nghiệm vô cùng quý giá. Cách mạng Việt Nam 88 năm qua đã đạt được những thành quả quan trọng, trong những thành công đó có sự vận dụng sáng tạo những thành quả và bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Mười.

Cách mạng Tháng Mười Nga do Lênin trực tiếp lãnh đạo đã mở ra giai đoạn phát triển mới trong lịch sử nhân loại. Ảnh tư liệu

Trước hết, đó là sự cần thiết phải có một chính đảng cách mạng - Đảng Cộng sản, Đảng của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động. Lênin cho rằng, điều cần thiết là giai cấp công nhân phải có một chính đảng cách mạng đủ sức lãnh đạo phong trào cộng sản và phong trào công nhân, đáp ứng được nhiệm vụ của cách mạng trong tình hình mới. Do đó, Lênin đã xây dựng các nguyên lý về đảng kiểu mới của giai cấp công nhân.

Đảng Bônsevích Nga mà tiền thân là Đảng Công nhân dân chủ xã hội Nga đã từng bước được xây dựng theo những nguyên lý đó đã lãnh đạo giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga làm nên những thắng lợi huy hoàng trong thế kỷ XX. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng tuân thủ những nguyên lý về Đảng kiểu mới mà Lênin đã đề ra, đồng thời có sự vận dụng sáng tạo phù hợp với tình hình cụ thể của Việt Nam.

Trong giai đoạn hiện nay, phát huy những giá trị của Cách mạng tháng Mười Nga cũng như những thành quả của cách mạng Việt Nam trong 88 năm qua, vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Đảng ta và nhân dân hết sức quan tâm. Chúng ta nhớ đến lời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng cảnh báo “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”. Chính vì vậy, đối với chúng ta hiện nay, việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là vấn đề hết sức cấp bách, hết sức cần thiết bởi nó ảnh hưởng đến sự tồn vong của chính bản thân đảng và của chế độ cũng như của dân tộc Việt Nam. Những nguyên lý về đảng kiểu mới của Lênin cần phải được thực hiện một cách nghiêm túc và sáng tạo, phù hợp với tình hình cụ thể của Việt Nam và xu hướng phát triển của nhân loại.

Thứ hai, đoàn kết các lực lượng cách mạng mà nòng cốt là liên minh công nhân - nông dân - trí thức tạo nên sức mạnh to lớn, làm chỗ dựa vững chắc cho đảng cách mạng. Lênin khẳng định “không có sự đồng tình ủng hộ của đại đa số nhân dân lao động đối với đội tiền phong của mình tức là đối với giai cấp vô sản, thì cách mạng vô sản không thể thực hiện được”.

Dưới ánh sáng của Cách mạng tháng Mười Nga và qua thực tiễn cách mạng Việt Nam cho thấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã chú trọng  và xây dựng được khối liên minh công nhân, nông dân, trí thức vững mạnh, là lực lượng quan trọng, góp phần tạo nên những thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Hiện nay, khối đại đoàn kết toàn dân mà nòng cốt là liên minh công  nhân, nông dân, trí thức là chỗ dựa vững chắc của Đảng, nhà nước trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nghị quyết XII của Đảng một lần nữa nhấn mạnh: “Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược, là động lực và nguồn lực to lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng lãnh đạo”.

Thứ ba, giành chính quyền về tay nhân dân, giữ chính quyền, bảo vệ chính quyền và thực thi quyền lực nhân dân. Lênin cho rằng “không có cách mạng bạo lực thì không thể thay nhà nước tư sản bằng nhà nước vô sản được”. Do đó, cần phải dùng bạo lực cách mạng để đập tan, xóa bỏ nhà nước của giai cấp tư sản để giành lấy chính quyền.

Dưới ánh sáng của Cách mạng tháng Mười Nga, Cách mạng tháng Tám năm 1945 của Việt Nam đã tuân thủ nguyên tắc ấy, sử dụng bạo lực cách mạng, giành chính quyền về tay nhân dân, bảo vệ chính quyền và thực thi quyền lực nhân dân. Quyền lực nhân dân phải được thể hiện trong bản chất của nhà nước, do đó, nhà nước phải thực sự là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Vì vậy, vấn đề quan trọng là phải có sự tham gia đắc lực của nhân dân vào xây dựng nhà nước thì nhà nước mới thực sự là nhà nước của nhân dân, mới có thể thực thi các quyền lực của nhân dân trong xây dựng và bảo vệ đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Con đường thắng lợi của cách mạng Việt Nam chính là theo con đường của Cách mạng tháng Mười Nga, mà Lênin vĩ đại đã vạch ra cho nhân dân lao động toàn thế giới, cho các dân tộc bị áp bức và cho cả loài người tiến bộ đi đến thắng lợi hoàn toàn”.

 

Kỷ niệm 101 năm Cách mạng tháng Mười Nga, chúng ta luôn trân trọng và khẳng định những giá trị to lớn từ cuộc cách mạng này đem đến cho nhân loại nói chung và cho nhân dân ta nói riêng. Từ Cách mạng tháng Mười Nga đến cách Cách mạng tháng Tám 1945, từ Chủ nghĩa Mác - Lênin đến tư tưởng Hồ Chí Minh là sự phát triển sáng tạo, hợp quy luật của lịch sử mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam trong gần chín mươi năm qua và nhất là sau hơn 30 năm đổi mới đất nước, là cơ sở cho chúng ta tin tưởng vào thắng lợi của chủ nghĩa xã hội trên đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

Cẩm Trang

524
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?