Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018

Cập nhật ngày: 20/03/2018 | 16:08 GMT+7

UBND tỉnh vừa có Công văn số 1057/UBND-NC phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2018 với Chủ đề “Nhân dân và cán bộ tỉnh Đắk Nông đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Một số chỉ tiêu đặt ra trong năm 2018 là phấn đấu GRDP tăng 7,15%; GDP bình quân đầu người đạt 38,63 triệu đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên 15.000 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trên 2.000 tỷ đồng; tỷ lệ nhựa hóa đường giao thông toàn tỉnh đạt 61%; số lao động được tạo việc làm 18.000 người, đào tạo nghề cho 3.800 người; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2% trở lên…

UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2018, tổ chức phong trào thi đua thường xuyên, đột xuất hoặc theo chuyên đề gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018, thiết thực thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018).

UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị, xã hội và các tổ chức xã hội nghề nghiệp các cấp tăng cường tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân hưởng ứng, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2018 của tỉnh….

Thùy Dương

1,937
Viết bình luận mới