Phát huy hơn nữa vai trò của báo chí trong quá trình hội nhập và phát triển tỉnh Đắk Nông

Cập nhật ngày: 21/06/2022 | 10:12 GMT+7

Những thành tựu đạt được của tỉnh trong những năm qua, báo chí Ðắk Nông có những đóng góp quan trọng. Các cơ quan báo chí Ðắk Nông cùng với các cơ quan báo chí Trung ương đóng chân trên địa bàn đã đi đầu trong việc tuyên truyền, đưa nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống.

Có những cách làm mới, sáng tạo

Không dừng lại ở việc phổ biến, thông tin về nội dung các nghị quyết, văn kiện của Trung ương, của Đảng bộ tỉnh, báo chí đã có những cách làm mới, sáng tạo để làm rõ hơn nội dung, chứng minh tính đúng đắn của chủ trương, đường lối của Đảng bằng thực tiễn. Ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Báo Đắk Nông, Đài PT-TH Đắk Nông đã thiết kế lại chuyên mục “Đưa Nghị quyết của Đảng vào đời sống” với phương thức thể hiện mới; hình thành chủ đề, chủ điểm có kế hoạch định hướng cho cả nhiệm kỳ.

Báo chí đã triển khai ngày càng hiệu quả nội dung phát hiện, cổ vũ điển hình, nhân tố mới, những cách làm sáng tạo trong quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội ở cơ sở. Báo chí thể hiện rõ hơn trách nhiệm phản biện chính sách, phát hiện, phân tích, chỉ ra những hạn chế, bất cập trong quá trình thực thi các chính sách ở cơ sở; tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Trong điều kiện ngân sách địa phương còn khó khăn, chưa đủ nguồn lực để đầu tư thỏa đáng về cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu phát triển mới, báo chí Đắk Nông đã lựa chọn cách làm phù hợp, tiếp cận xu hướng truyền thông đa phương tiện, truyền thông số. Có thể kể đến việc Báo Đắk Nông đã phát triển báo điện tử lên một mức độ mới, thực hiện các tác phẩm báo chí đa phương tiện dưới dạng Emagazine, với nhiều chủ đề đa dạng và phong phú; Đài PT-TH Đắk Nông phát triển ứng dụng PTD Go trên các thiết bị di động; Tạp chí Nâm Nung xây dựng ấn bản điện tử…

Với tinh thần trách nhiệm cao và những nỗ lực, sáng tạo không ngừng, báo chí Đắk Nông đã thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích; sử dụng hiệu quả sức mạnh của truyền thông để tạo sự nhất trí, đồng lòng, đồng hành của cán bộ, đảng viên, Nhân dân, các doanh nhân, doanh nghiệp đối với các chủ trương, đường lối của Đảng nói chung, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh nói riêng.

Trao giải B, C, Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải báo in. Ảnh: Phan Tân

Trách nhiệm khơi dậy, phát huy sức mạnh nội tại

Khẳng định khát vọng phát triển, thể hiện ý nguyện của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đã quyết nghị mục tiêu: Trở thành tỉnh trung bình khá vào năm 2025 và tỉnh phát triển khá vào năm 2030 của vùng Tây Nguyên. Để đạt được mục tiêu đó, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phải có sự đồng thuận, đồng lòng với khát vọng phát triển Đắk Nông. Trách nhiệm khơi dậy, phát huy sức mạnh nội tại đó có phần quan trọng của báo chí. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đó, trong thời gian tới, báo chí cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Trước hết, cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo hơn nữa để phát huy vai trò truyền thông định hướng, đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến với mọi giai tầng trong xã hội. Trách nhiệm của báo chí, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra rằng: “Phải làm cho tinh thần nghị quyết thấm nhuần trong toàn Đảng, toàn dân, làm cho mọi người thấy hết thắng lợi, khả năng và khó khăn của ta, thấy rõ khả năng của ta to lớn hơn khó khăn nhiều, làm sao cho mọi người vui vẻ, hăng hái làm tròn nhiệm vụ, vì khi Nhân dân vui vẻ, hăng hái thì mọi khó khăn sẽ vượt được". Báo chí đẩy mạnh hơn nữa nội dung tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Trọng tâm là tuyên truyền, phản ảnh kết quả thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021, của Hội nghị Trung ương 4, Khóa XIII  “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa’”; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó, góp phần củng cố nhận thức, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc nêu gương, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm vì một Đắk Nông phát triển.

Thứ hai, báo chí cần đổi mới phương thức quảng bá các tiềm năng, thế mạnh của Đắk Nông; thông tin kịp thời, chính xác về quan điểm, nội dung chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh trong việc cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính; đổi mới thu hút đầu tư, đồng hành với doanh nghiệp; củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư đối với Đắk Nông; qua đó thu hút các nguồn lực bên ngoài cho quá trình phát triển.

Thứ ba, cần tập trung tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, đồng lòng, ủng hộ của Nhân dân đối với việc thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội. Trong những năm tới việc triển khai các dự án: Đường cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước); phát triển năng lượng tái tạo; khai thác, chế biến sâu bô xít - alumin - nhôm; xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, v.v… sẽ có những tác động đa chiều đến đời sống xã hội. Do đó, Báo Đắk Nông, Đài PT-TH Đắk Nông, Tạp chí Nâm Nung cần phối hợp tốt với các cơ quan báo chí Trung ương và Hội Nhà báo tỉnh có cách truyền thông phù hợp, bằng nhiều góc nhìn để người dân hiểu về các dự án, thấy được lợi ích lâu dài để từ đó tạo sự đồng thuận trong việc triển khai thực hiện. Báo chí phản bác kịp thời thông tin sai trái; vạch trần những đối tượng mưu cầu lợi ích cá nhân, lôi kéo, kích động gây rối; đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, thù địch,…

Thứ tư, báo chí cần thể hiện tốt hơn nữa vai trò là diễn đàn của Nhân dân. Những người làm báo cần bám sát thực tế; phản ánh những vấn đề nảy sinh trong thực tế. Từ đó, biểu dương, nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo; đồng thời lên án, phê phán những biểu hiện tiêu cực, những cá nhân, tập thể trì trệ, kìm hãm sự phát triển. Báo chí Đắk Nông cần thể hiện rõ hơn vai trò phản biện chính sách, qua đó giúp lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh có thông tin chính xác, chỉ đạo, điều hành kịp thời, sát đúng với yêu cầu thực tiễn đặt ra.

 

Báo chí cách mạng Việt Nam do Ðảng lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện; là lực lượng tuyến đầu bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Ðảng, luôn là tiếng nói của Ðảng và Nhân dân, phản ánh chân thực quá trình vận động của cách mạng và góp phần to lớn vào thành tựu chung của cả dân tộc. Báo chí Ðắk Nông và những người làm báo ở Ðắk Nông với tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, chắc chắn sẽ làm tốt hơn vai trò, nhiệm vụ của mình, luôn đồng hành với Ðảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh nhà trong quá trình phát triển.

 

BÙI HUY THÀNH

UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

1,736
Viết bình luận mới