Phát huy tinh thần, bài học của Xô Viết - Nghệ Tĩnh

Cập nhật ngày: 11/09/2020 | 10:20 GMT+7

Đã 90 năm trôi qua, nhưng những bài học, khí phách và tinh thần của phong trào Xô Viết-Nghệ Tĩnh vẫn trường tồn, vang vọng truyền thống kiên cường, bất khuất, lòng yêu nước nồng nàn, trở thành ngọn lửa thiêng thắp sáng con đường đấu tranh vì độc lập, tự do và đi lên chủ nghĩa xã hội của Nhân dân ta.

Thanh Chương là một trong những nơi diễn ra cuộc đấu tranh quật cường, dũng cảm trong cao trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh.  Ảnh: Một góc trung tâm huyện Thanh Chương, Nghệ An hôm nay. Ảnh tư liệu

Với ý chí kiên cường, nỗ lực vượt qua khó khăn, Nhân dân ta đã làm nên cao trào cách mạng 1930-1931, với đỉnh cao là phong trào Xô Viết-Nghệ Tĩnh. Phát huy hào khí này, tinh thần Xô Viết - Nghệ Tĩnh đồng hành cùng Nhân dân ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức để giành thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Hiện nay cả đất nước, trong đó có Đắk Nông dồn lực thực hiện song song hai nhiệm vụ, vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội thì tinh thần nỗ lực vượt khó lại càng được coi trọng.

Phát huy tinh thần Xô Viết-Nghệ Tĩnh trong sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước, việc hoàn thiện đường lối, chủ trương, chính sách, cơ chế phù hợp với xu thế phát triển thời đại và nguyện vọng, lợi ích thiết thực, chính đáng của Nhân dân luôn được Đảng và Nhà nước ta chú trọng để tiếp thêm động lực, sức mạnh tổng hợp cho sự nghiệp đổi mới đất nước. Đảng Cộng sản Việt Nam phát huy những giá trị cao đẹp, xác định đại đoàn kết dân tộc vừa là mục tiêu, vừa là nhiệm vụ hàng đầu, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt đường lối cách mạng của Đảng.

Tinh thần, khí phách, Xô Viết-Nghệ Tĩnh đã để lại nhiều bài học lớn, đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị. Trong đó, bài học bao trùm ở đây là kinh nghiệm xây dựng chính quyền Nhân dân, sự khẳng định vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân và của Đảng tiên phong. Bài học to lớn về sức lôi cuốn, tập hợp đông đảo các tầng lớp Nhân dân thông qua đường lối, chủ trương đúng đắn của Đảng, đáp ứng được khát vọng cháy bỏng của Nhân dân; thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc trên cơ sở liên minh công - nông vững chắc dưới sự lãnh đạo của Đảng, tạo nên sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bài học về nghệ thuật sử dụng những hình thức và phương pháp cách mạng thích hợp với từng hoàn cảnh lịch sử cụ thể để giành, giữ chính quyền. Đó còn là bài học về đội ngũ cán bộ đảng viên và Nhân dân ta được tôi luyện, trưởng thành trong cuộc đấu tranh quyết liệt với kẻ thù; bài học về khối liên minh công - nông được xây dựng vững chắc; rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm về xây dựng lực lượng cách mạng, về kết hợp các hình thức đấu tranh, về quy luật giành và giữ chính quyền; đồng thời cũng xây dựng và củng cố niềm tin vào việc Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng đất nước trên con đường phát triển và hội nhập.

Tượng đài Xô Viết - Nghệ Tĩnh tại ngã ba thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh tư liệu

Xô Viết Nghệ Tĩnh đã để lại cho chúng ta nhiều kinh nghiệm quý báu cả thành công và chưa thành công, về kế thừa và phát huy truyền thống yêu nước, bất khuất, quật cường của dân tộc, quyết không cam chịu làm nô lệ; về tinh thần độc lập, tự chủ và sáng tạo không được sao chép, giáo điều; về tình thế cách mạng, phải chớp đúng và vận dụng thời cơ; về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tổ chức lực lượng, đoàn kết toàn dân, thống nhất ý chí và hành động, tạo ra cao trào cách mạng trong cả nước...

Sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ vì nền độc lập tự do của dân tộc và mốc son chói lọi của cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930 - 1931 là nguồn động lực lớn lao và niềm tin vững chắc để chúng ta vươn tới, hoàn thành mọi nhiệm vụ nặng nề nhưng hết sức vẻ vang trong thời kỳ mới.

Phát huy  tinh thần, bài học của Xô Viết-Nghệ Tĩnh, mỗi cán bộ, đảng viên, hãy nêu cao tinh thần tiền phong gương mẫu, mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trong thời bình, thấy được trọng trách của mình trước đất nước, trước tỉnh nhà để vươn lên; đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn, chủ động sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Bình Minh

3,349
Viết bình luận mới