HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Qua 5 năm thi hành Hiến pháp năm 2013

Cập nhật ngày: 08/07/2019 | 10:20 GMT+7

Thời gian qua, tỉnh luôn xác định việc triển khai thi hành Hiến pháp 2013 là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Nhờ đó, qua 5 năm triển khai, việc thi hành Hiến pháp đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Giải quyết thủ tục hành chính phải được tiếp tục đẩy mạnh để khơi thông các nguồn lực trong phát triển kinh tế. Ảnh: Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ tại bộ phận một cửa của UBND thị xã Gia Nghĩa. Ảnh: Lê Phước

UBND tỉnh đã giao Sở Tư pháp chủ động tham mưu nội dung, biện pháp chỉ đạo, triển khai Hiến pháp một cách nghiêm túc, hiệu quả, theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và địa phương. Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, ý thức tôn trọng Hiến pháp, chấp hành pháp luật của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân được nâng lên.

Các điều kiện, nguồn lực bảo đảm thực thi và đưa Hiến pháp vào cuộc sống ngày càng được tăng cường. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp được chú trọng thực hiện thường xuyên. Cấp tỉnh đã tổ chức hội nghị phổ biến Hiến pháp, thu hút trên 300 lượt người tham gia. Cấp huyện, thị xã, các xã, phường tổ chức được 981 hội nghị phổ biến Hiến pháp, với khoảng trên 34.000 lượt người tham gia.

Để Hiến pháp đi vào đời sống, các địa phương cũng đã đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền xuống tận thôn, bon, buôn, tổ dân phố. Công tác rà  soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với Hiến pháp được triển khai đồng bộ. Các đơn vị liên quan chú trọng rà soát các văn bản quy phạm pháp luật theo lĩnh vực quan trọng hoặc các luật, pháp lệnh, nghị quyết cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới. Từ năm 2014 đến nay, tỉnh đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung hàng chục văn bản của Trung ương và cũng ban hành được 267 văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền quy định.

Việc sắp xếp, kiện toàn tinh gọn tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị được triển khai đồng bộ, đúng quy định, góp phần tinh giản biên chế, tiết kiệm chi thường xuyên, ngân sách địa phương. Qua sắp xếp, tổ chức, toàn tỉnh có 19 cơ quan, trong đó có 2 cơ quan đặc thù của tỉnh. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện có 13 phòng chuyên môn, trong đó có 3 phòng chuyên môn được tổ chức phù hợp với từng loại hình đơn vị hành chính cấp huyện.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thi hành Hiến pháp cũng còn nhiều hạn chế, khó khăn. Theo đánh giá, công tác tuyên truyền, phổ biến dù đã được quan tâm, chỉ đạo triển khai nhưng tỷ lệ người dân được phổ biến chưa được như mong muốn. Sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể, UBND các cấp trong triển khai tổ chức  tuyên truyền Hiến pháp thiếu tính đồng bộ và chưa thật sự chặt chẽ. Một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Hiến pháp.

Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của một số cơ quan, đơn vị ở một số lĩnh vực chưa cao. Trình độ năng lực của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, nhất là ở cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Việc ban hành các văn bản pháp luật để cụ thể hóa, thi hành Hiến pháp cũng như thể chế hóa các nghị quyết, chủ trương mới của Đảng chưa thật sự đồng bộ, kịp thời. Một số văn bản có tính ổn định, tính thống nhất chưa cao.

Cùng với việc đề nghị UBND tỉnh tập trung khắc phục những hạn chế, khó khăn trong quá trình triển khai, Thường trực HĐND tỉnh cũng đã kiến nghị Trung ương nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện thi hành Hiến pháp trong thời gian tới. Cụ thể, Chính phủ sớm sửa đổi, bổ sung một số văn bản có liên quan trực tiếp đến triển khai thi hành Hiến pháp nhằm khắc phục kịp thời một số hạn chế, vướng mắc trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Đây cũng là cơ sở tháo gỡ những vướng mắc trong thực hiện kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, xử lý kỷ luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan nhà nước. Bộ Tư pháp cần thường xuyên  mở các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tư pháp, pháp chế địa phương, nhất là cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

 

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), UBND tỉnh đã tích cực kiện toàn, sắp xếp, tinh gọn bộ máy của 19/19 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và 2 cơ quan nhà nước khác. Nhờ đó, tỉnh đã giảm được 51/160 phòng, ban, chi cục trực thuộc, giảm 111 lãnh đạo cấp phòng.

 

Nguyễn Hiền

993
Viết bình luận mới