HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy một cách bài bản, thận trọng, phù hợp

Cập nhật ngày: 09/10/2019 | 14:59 GMT+7

Ngày 9/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình hành động số 26-CTr/TU, ngày 8/3/2018 và Chương trình hành động số 30¬-CTr/TU, ngày 22/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết 18 và Nghị quyết 19, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Video clip:

 

Các đồng chí: Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trương Công Hùng, UVTVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đồng chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ngô Thanh Danh yêu cầu triển khai thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy một cách bài bản, thận trọng, phù hợp với thực tế

Báo cáo và các ý kiến tại hội nghị cho thấy, để kịp thời cụ thể hóa các nội dung nghị quyết, kế hoạch của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 26 thực hiện Nghị quyết 18 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Chương trình hành động số 30 thực hiện Nghị quyết 19 “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 trên địa bàn tỉnh.

Sau hơn 1 năm thực hiện các chương trình hành động, hầu hết các đơn vị, địa phương đã xây dựng các văn bản triển khai nghiêm túc theo nhiệm vụ được giao. Các cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị kịp thời ban hành kế hoạch cụ thể, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của mình. Các cơ quan, bộ phận tham mưu tích cực, trách nhiệm thực hiện các nội dung công việc được giao;  trong đó một số nhiệm vụ được triển khai sớm hơn so kế hoạch đề ra.

Quá trình thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy ở các cơ quan, đơn vị, địa phương cơ bản tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, công chức, viên chức

Quá trình thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong ở các cơ quan, đơn vị, địa phương cơ bản tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao của lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức. Đến nay, toàn tỉnh đã giảm 3 đầu mối trực thuộc cấp tỉnh; giảm 81 phòng, ban, chi cục và tương đương cấp tỉnh; giảm khoảng 118 lãnh đạo cấp phòng và tương đương; có 171 thôn, tổ dân phố thuộc diện phải sáp nhập, hiện các địa phương đang thực hiện quy trình sáp nhập thôn, tổ dần phố theo quy định (khi thực hiện giảm 76 thôn, tổ dân phố); giảm được 301 người hoạt động không chuyên trách cấp xã và 1.875 người ở thôn, tổ dân phố…Các đề án hợp nhất, sát nhập một số cơ quan, đơn vị ở những nơi có đủ điều kiện đang được tiến hành...Đối với sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập giảm được 60 đơn vị sự nghiệp, giảm 60 cấp trưởng; 8 huyện, thị xã đã thực hiện xong việc sáp nhập các đơn vị sự nghiệp trực thuộc…

Sau sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, các đơn vị sự nghiệp công lập tiếp tục được củng cố, kiện toàn, tổ chức theo hướng tinh gọn. Chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của cơ quan, đơn vị được điều chỉnh, bổ sung, cơ bản khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp. Đội ngũ cán bộ, công chức từng bước được chuẩn hóa, nâng cao chất lượng chuyên môn, chính trị, đạo đức và hiệu quả làm việc, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Sau hơn 1 năm thực hiện các chương trình hành động, hầu hết các đơn vị, địa phương đã xây dựng các văn bản triển khai nghiêm túc theo nhiệm vụ được giao

Tuy nhiên, các cơ quan, đơn vị, địa phương mới triển khai thực hiện nghị quyết ở những vấn đề đã rõ, chưa mạnh dạn thực hiện các mô hình thí điểm. Việc bố trí trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện còn chậm; bố trí chức danh kiêm nhiệm người đứng đầu cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy và cơ quan chuyên môn của chính quyền có chức năng, nhiệm vụ tương đồng chưa thực hiện được. Mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND hoặc UBND các cấp chưa được mở rộng. Tình trạng trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố không phải là đảng viên, bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng dân phố còn hạn chế...

Trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp toàn tỉnh tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong việc thực hiện các nội dung được đề ra trong các nghị quyết của Trung ương và chương trình hành động, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gắn với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị, cơ quan.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đã thu hút, mở rộng đại biểu cấp xã, phường, thị trấn tham dự

Phát biểu kết luận hội nghị, cùng với ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ngô Thanh Danh yêu cầu, các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiêm túc, khẩn trương, đẩy mạnh tiến độ thực hiện các nội dung theo đúng chương trình, kế hoạch đã đề ra. Trong đó, toàn tỉnh phải đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong toàn Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Cấp ủy, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu phải có quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, chủ động chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong sắp xếp, tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả một cách bài bản, thận trọng, phù hợp với điều kiện, thực tế của mình. Quá trình thực hiện phải tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh: Các huyện ủy, thị ủy phải đẩy mạnh thực hiện việc bố trí trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị; khẩn trương thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã, ít nhất ở một xã, phường, thị trấn, đủ điều kiện thì mở rộng tăng thêm; tiếp tục hoàn thiện Đề án sáp nhập các thôn, tổ dân phố chưa đủ tiêu chuẩn. Ban cán sự đảng UBND tỉnh xây dựng Đề án thực hiện thí điểm việc hợp nhất một số cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện có chức năng, nhiệm vụ tương đồng hoặc bố trí các chức danh kiêm nhiệm theo định hướng của Trung ương...

Tin, ảnh: Phan Tân

869
Viết bình luận mới