HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Sở Công thương chủ động sắp xếp, tinh gọn bộ máy, đáp ứng yêu cầu phát triển

Cập nhật ngày: 12/11/2018 | 10:00 GMT+7

Không chỉ sau khi có Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) mà từ năm 2017, Sở Công thương đã chủ động sắp xếp, tinh gọn bộ máy để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động đúng với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tuyên truyền, tạo sự thống nhất

Sở Công thương hiện có 7 phòng chuyên môn, nghiệp vụ, tổng hợp và 3 đơn vị trực thuộc; trong đó 2 đơn vị sự nghiệp công lập gồm: Chi cục Quản lý thị trường; Trung tâm Xúc tiến thương mại; Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp. Riêng đối với Chi cục Quản lý thị trường hiện nay đã được bàn giao về Bộ Công thương quản lý từ ngày 12/10/2018.

Theo Giám đốc Sở Công thương Bùi Huy Thành, trên cơ sở Chương trình số 26 và Chương trình số 30 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 18, Nghị quyết 19 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), Ban Giám đốc Sở Công thương đã có kế hoạch tổ chức học tập tuyên truyền, phổ biến, quán triệt để nâng cao nhận thức về quan điểm, mục tiêu, nội dung, yêu cầu trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tạo sự thống nhất trong quá trình thực hiện. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến được thực hiện đa dạng.

Nỗ lực sắp xếp, kiện toàn bộ máy

Cũng theo ông Bùi Huy Thành, ngay từ năm 2017, đơn vị đã tiến hành tổ chức sắp xếp lại bộ máy theo Quyết định số 42, ngày 24/12/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương. Theo đó, cơ cấu tổ chức bộ máy của cơ quan đã cắt giảm từ 8 phòng xuống còn 7 phòng chuyên môn nghiệp vụ (giải thể Phòng Pháp chế). Tiếp đó, thực hiện Nghị quyết 18, Nghị quyết 19 và các văn bản, hướng dẫn của tỉnh, Sở đã chủ động xây dựng và trình UBND tỉnh Đề án sắp xếp, kiện toàn các tổ chức hành chính theo phương án cắt giảm từ 7 phòng chuyên môn xuống còn 5 phòng. Cụ thể, đơn vị sáp nhập Phòng Kế hoạch-Tài chính tổng hợp vào Văn phòng; Phòng Kỹ thuật an toàn môi trường vào Phòng Quản lý công nghiệp.

Sở cũng đã ban hành văn bản chỉ đạo 3 đơn vị trực thuộc thực hiện xây dựng Đề án đổi mới, sắp xếp tổ chức lại bộ máy bên trong của cơ quan, đơn vị. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, Sở đã trình UBND tỉnh dự thảo quyết định giải thể và chuyển chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Xúc tiến thương mại về Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, đổi tên thành Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công thương. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại gồm ban giám đốc 3 người và 2 phòng chuyên môn, nghiệp vụ (cắt giảm 3 phòng so với quy định). Dự kiến, sau khi sáp nhập, kiện toàn bộ máy của Sở Công thương gồm Ban giám đốc 3 người; 5 phòng chuyên môn và 1 đơn vị trực thuộc.

Với quyết tâm cao cùng những giải pháp quyết liệt, Sở Công thương đang nỗ lực sắp xếp, tinh giản bộ máy, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.

Lam Giang

446
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?