HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Cập nhật ngày: 13/06/2018 | 09:56 GMT+7

Bằng việc triển khai nhiều giải pháp cụ thể, công tác xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính quyền, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của nhân dân trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Với việc đề ra nhiều giải pháp giúp đỡ quần chúng ưu tú, hàng năm, Chi bộ thôn Nam Thanh, xã Nam Xuân (Krông Nô) luôn phát triển được đảng viên mới

Sau ngày thành lập tỉnh, hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở được xác lập và đi vào vận hành theo những quy tắc tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị cả nước. Tuy nhiên, do tỉnh mới thành lập, còn non trẻ, nên bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập. Lúc bấy giờ, toàn tỉnh còn tới 145/547 thôn, bon, tổ dân phố chưa có chi bộ, chưa có đảng viên. Trước thực trạng này, ngày 13/5/2004, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết 02-NQ/TU “Về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị gắn với xây dựng thôn, buôn, bon, tổ dân phố vững mạnh toàn diện”.

Tháng 6/2009, Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành Công văn số 677-CV/BTC “Về việc tiếp tục chỉ đạo, hoàn thành việc xóa thôn, buôn, bon, tổ dân phố ghép chi bộ và “trắng” đảng viên”, coi đây là một trong những tiêu chí bắt buộc khi thành lập thôn, buôn, bon, tổ dân phố. Trên cơ sở này, các tổ chức cơ sở đảng từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung kiện toàn, củng cố cấp ủy, nâng cao chất lượng hoạt động, giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và chung sức của nhân dân, nhiều tuyến đường ở thôn Nam Thanh, xã Nam Xuân (Krông Nô) được bê tông hóa đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển của nhân dân

Công tác phát triển đảng viên được các cấp ủy đảng quan tâm, chỉ đạo, nhất là chú trọng ở thôn, buôn, bon còn ít đảng viên hoặc chưa có đảng viên là người tại chỗ, vùng sâu, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có đạo, trong các doanh nghiệp tư nhân, lực lượng vũ trang, dân quân, tự vệ. Công tác xóa thôn, bon, buôn “trắng” chi bộ, “trắng” đảng viên là người tại chỗ được đặc biệt quan tâm. Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị các cấp từng bước được đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách và trưởng thành trong thực tiễn, đáp ứng được yêu cầu trong tình hình hiện nay.

Công tác chính trị tư tưởng được coi trọng, từng bước được đổi mới về nội dung, hình thức, dần đi vào chiều sâu, góp phần tích cực đấu tranh, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tạo sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ và nhân dân.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 nay là Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn gắn liền với thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Qua đó, nhân dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chung sức xây dựng tỉnh ngày càng phát triển.

Ông Hà Dung (bên phải), Trưởng Ban công tác mặt trận thôn Nam Thanh, xã Nam Xuân (Krông Nô) tích cực vận động bà con vươn lên trong phát triển kinh tế

Công tác dân vận có bước đổi mới về nội dung, phương thức, đề cao dân chủ, phát huy được sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân. Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận không ngừng được củng cố và đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Chất lượng hoạt động của HĐND các cấp ngày càng được nâng lên. Các nghị quyết của HĐND ban hành đã cụ thể hóa được chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong tình hình thực tế ở địa phương. Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo và hành động vì lợi ích của nhân dân, HĐND tỉnh từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp theo hướng tăng cường tính tranh luận, đối thoại và trách nhiệm giải trình của các đại biểu dự họp.

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đã phát huy hiệu quả vai trò, chức năng, nhiệm vụ trong công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhằm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh. Việc đổi mới phương thức, nội dung hoạt động được chú trọng, nhất là thực hiện quy chế dân chủ trong đời sống xã hội, nâng cao được vai trò trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền nhân dân. Đến nay, hệ thống Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội đã được phát triển rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở, với phương châm “ở đâu có nhân dân ở đó có mặt trận, đoàn thể chính trị xã hội”…

 

Sau gần 15 năm thành lập, củng cố, kiện toàn, đến nay, toàn tỉnh đã phát triển được 13 đảng bộ trực thuộc tỉnh với 389 tổ chức cơ sở đảng, 1.917 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, trong đó có 71 đảng bộ xã, phường, thị trấn với 789 thôn, buôn, bon, tổ dân phố; 100% thôn, buôn, bon, bản, tổ dân phố, trường học… đã có chi bộ, 786 chi bộ thôn, buôn, bon, tổ dân phố đã có đảng viên là người tại chỗ. HĐND-UBND ba cấp gồm tỉnh, huyện, xã, phường hoạt động ngày càng hiệu quả. Hầu hết các thôn, buôn, bon, tổ dân phố đã thành lập được Ban công tác mặt trận ở khu dân cư và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội…

 

Bài, ảnh: Hoàng Bảo

651
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?