• Kết quả kỳ 6 cuộc thi tìm hiểu nghị quyết của Đảng
 • 08:50 16/09/2021
 • Kỳ 6 cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bắt đầu từ 10h00’ ngày 1/9/2021 và kết thúc vào 15h00’ ngày 15/9/2021.
 • Nội dung câu hỏi kỳ 6 cuộc thi tìm hiểu nghị quyết của Đảng 1
 • 14:52 31/08/2021
 • Kỳ 6 cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bắt đầu từ 10h00’ ngày 1/9/2021 và kết thúc vào 15h00’ ngày 15/9/2021.
 • Kết quả kỳ 5 cuộc thi tìm hiểu nghị quyết của Đảng
 • 14:37 31/08/2021
 • Kỳ 5 cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bắt đầu từ 10h00’ ngày 16/8/2021 và kết thúc vào 15h00’ ngày 30/8/2021.
 • Nội dung câu hỏi kỳ 5 cuộc thi tìm hiểu nghị quyết của Đảng
 • 08:44 16/08/2021
 • Kỳ 5 cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bắt đầu từ 10h00’ ngày 16/8/2021 và kết thúc vào 15h00’ ngày 30/8/2021.
 • Kết quả kỳ 4 cuộc thi tìm hiểu nghị quyết của Đảng
 • 08:35 16/08/2021
 • Kỳ 4 cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bắt đầu từ 10h00’ ngày 2/8/2021 và kết thúc vào 15h00’ ngày 15/8/2021.
 • Nội dung câu hỏi kỳ 4 cuộc thi tìm hiểu nghị quyết của Đảng
 • 09:11 02/08/2021
 • Kỳ 4 cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bắt đầu từ 10h00’ ngày 2/8/2021 và kết thúc vào 15h00’ ngày 15/8/2021.
 • Kết quả kỳ 3 cuộc thi tìm hiểu nghị quyết của Đảng
 • 09:08 02/08/2021
 • Kỳ 3 cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bắt đầu từ 10h00’ ngày 16/7/2021 và kết thúc vào 15h00’ ngày 30/7/2021.
 • Nội dung câu hỏi Kỳ 3 - Cuộc thi tìm hiểu nghị quyết của Đảng
 • 13:36 16/07/2021
 • Nội dung câu hỏi Kỳ 3 - Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (bắt đầu từ 10h00’ ngày 16/7/2021 và kết thúc vào 15h00’ ngày 30/7/2021).
 • Lan tỏa cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu nghị quyết của Đảng
 • 09:13 05/07/2021
 • Cuộc thi trắc nhiệm trên internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ngay từ đầu đã có sức lan tỏa, thu hút các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài tỉnh tham gia.
 • Kết quả kỳ thi thứ nhất, Cuộc thi tìm hiểu nghị quyết của Đảng
 • 08:00 01/07/2021
 • Kỳ thi thứ nhất, cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bắt đầu từ 10h00’ ngày 15/6/2021 và kết thúc vào 17h00’ ngày 30/6/2021.
 • Công bố câu hỏi Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết của Đảng
 • 09:04 15/06/2021
 • Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chính thức bước vào kỳ thứ nhất kể từ 10h ngày 15/6/2021 đến hết 17h ngày 30/6/2021.
 • Thể lệ cuộc thi tìm hiểu nghị quyết của Đảng
 • 15:14 04/06/2021
 • Toàn văn nội dung Thể lệ: Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.