5 nội dung chủ yếu để xây dựng công đoàn vững mạnh

Cập nhật ngày: 28/10/2011 | 08:16 GMT+7

Để xây dựng công đoàn vững mạnh, chúng ta cần phải tập trung thực hiện tốt năm nội dung chủ yếu sau đây...

Để xây dựng công đoàn vững mạnh, chúng ta cần phải tập trung thực hiện tốt năm nội dung chủ yếu sau đây:

 

Một là, các cấp ủy Đảng cần chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để công đoàn làm tròn vai trò, vị trí của mình trong mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức hữu quan. Thông qua công đoàn, Đảng định hướng về mục đích chính trị và tập hợp người lao động trong mặt trận thống nhất rộng rãi, nhằm thực hiện vai trò chủ đạo của giai cấp công nhân trong hệ thống chính trị và tăng cường giáo dục, bồi dưỡng phát triển đảng viên trong công nhân. Đảng cần chú trọng phát hiện, ưu tiên bồi dưỡng cán bộ trẻ, có năng lực phẩm chất, xuất thân từ công nhân, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và tạo cơ hội phát triển cho đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp.

 

Hai là, Nhà nước cần thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn thành các cơ chế, chính sách, pháp luật; từng bước tạo điều kiện để giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn góp tiếng nói xứng đáng của mình trong hoạch định đường lối, chính sách, trong quản lí Nhà nước và xã hội.

 

Ba là, hoạt động Công đoàn phải hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động, lấy đoàn viên làm đối tượng vận động, lấy việc chăm lo lợi ích hợp pháp và chính đáng của công nhân viên chức – lao động và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội làm mục tiêu hoạt động, góp phần tích cực vào việc tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, các giai cấp, các tổ chức chính trị - xã hội trong khối đại đoàn kết toàn dân.

 

Bốn là, tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động, giúp đỡ hướng dẫn người lao động thực hiện đúng các văn bản pháp luật (hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, giải quyết tranh chấp lao động…); tăng các điều kiện thuận lợi để công nhân viên chức, lao động ở tất cả các ngành, các cấp đóng góp sức lực, trí tuệ vào phát triển kinh tế – xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, vì mục tiêu “dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

 

Năm là, tổ chức cho người lao động tham gia quản lý kinh tế, quản lí xã hội phát hiện, đấu tranh với những hiện tượng tham nhũng, sa sút phẩm chất cách mạng, quan liêu, hối lộ, thoái hóa, biến chất của một số cán bộ, đảng viên, góp phần làm trong sạch Đảng, Nhà nước, làm lành mạnh các quan hệ xã hội. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, tăng cường giới thiệu, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên trưởng thành từ công nhân, xây dựng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Từ đó làm cơ sở chỉ đạo công tác phát triển Công đoàn cơ sở rộng khắp trong các thành phần kinh tế thuộc khu vực này. Trong công tác phát triển đoàn viên cần coi trọng cả về số lượng và chất lượng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tổng kết kịp thời những bài học kinh nghiệm rút ra từ những mô hình hoạt động tốt của các doanh nghiệp mà chỉ đạo nhân rộng phong trào.

 

Quốc Chính

4,415
Viết bình luận mới