HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Các cấp công đoàn cần đề ra các biện pháp sát thực thúc đẩy phong trào công nhân, lao động ngày càng phát triển sinh động

Cập nhật ngày: 30/12/2014 | 10:20 GMT+7

Những năm qua, dưới dự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp, sự đồng thuận và nỗ lực, cố gắng của cộng đồng các dân tộc, các doanh nghiệp trong tỉnh, tỉnh Đắk Nông đã đạt được những thành tựu quan trọng: chúng ta đã và đang có những bước tiến vững chắc trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm luôn đạt trên 12%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỉ trọng của ngành công nghiệp và dịch vụ.

Các chương trình, chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn được triển khai đồng bộ, đúng hướng và có hiệu quả, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có bước tiến bộ, trưởng thành đáng kể; quốc phòng, an ninh được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; thu nhập bình quân đầu người tăng gần gấp đôi sau 10 năm, hộ nghèo giảm hơn 50%, chất lượng sống của đồng bào các dân tộc được nâng cao không ngừng.

Đồng chí Trần Quốc Huy, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao đổi với lãnh đạo huyện Đắk Glong về mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn. Ảnh: Phan Tân

Có thể khẳng định, đạt được những thành tựu trên có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ gần 30.000 đoàn viên, công chức, viên chức, lao động và tổ chức công đoàn tỉnh. Các cấp Công đoàn đã thực hiện tốt các chức năng của mình, trong đó tập trung thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động; chủ động phối hợp với chính quyền thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở thông qua việc tổ chức hội nghị người lao động trong các doanh nghiệp, hội nghị cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Công đoàn đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào thi đua “Phục vụ sự nghiệp CNH - HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn” gắn với phong trào “Đắk Nông chung sức xây dựng nông thôn mới” thu hút hầu hết công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tham gia.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đạt được, chúng ta cần nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm, hạn chế là: công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong CNVCLĐ triển khai chưa sâu rộng; việc nắm bắt diễn biến tư tưởng có nơi chưa kịp thời, công tác tuyên truyền chính sách pháp luật, tổ chức học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp cho công nhân, lao động kết quả còn hạn chế. Vai trò tham gia quản lý, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động ở một số doanh nghiệp hiệu quả chưa cao. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ chính sách ở một số nơi còn ít so với yêu cầu. Hoạt động của ban thanh tra nhân dân còn hình thức. Việc thành lập công đoàn cơ sở trong khu vực kinh tế ngoài quốc doanh chưa đáp ứng yêu cầu mới; phong trào thi đua của công nhân, viên chức và người lao động chưa đa dạng, sinh động, thiết thực và hiệu quả.

Trong những năm tới, tình hình chính trị, kinh tế - xã hội nước ta nói chung, tỉnh ta nói riêng đứng trước những thời cơ, vận hội rất thuận lợi; đồng thời, phải đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn đan xen, phức tạp.

Trước hết, năm 2015, là năm cuối cùng của nhiệm kỳ Đại hội lần thứ X của Đảng bộ tỉnh, chúng ta cần nỗ lực cao hơn, hoàn thành tốt những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra; đồng thời, tạo tiền đề quan trọng cho những bước phát triển tiếp theo; tích cực tham gia góp ý và biểu thị thái độ, việc làm có trách nhiệm cao, góp phần thành công cho đại hội đảng các cấp trong năm 2015 của tỉnh và tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc đầu năm 2016. Đây là mục tiêu đòi hỏi sự quyết tâm chính trị của toàn Đảng và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, trong đó công nhân, công chức, viên chức, lao động là lực lượng quan trọng hàng đầu, là động lực thực hiện thắng lợi mục tiêu cao cả đó.

Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới và phát triển, tôi đề nghị công đoàn các cấp nâng cao tinh thần trách nhiệm, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ; đồng thời, đề ra các biện pháp sát thực thúc đẩy phong trào trong công nhân, lao động ngày càng phát triển sinh động, thiết thực và hiệu quả; tiếp tục thực hiện cụ thể hóa Kết luận số 79-KL/TW, ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Công đoàn các cấp lựa chọn những khâu quan trọng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình để tham gia thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. Chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, phối hợp với chính quyền, Mặt trận, đoàn thể về thực hiện công tác cán bộ, nhất là cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số, việc chấp hành chính sách, pháp luật lao động trong hệ thống chính trị và doanh nghiệp, tổ chức xã hội.

Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, tay nghề, phẩm chất chính trị cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đặc biệt về kỹ năng hoạt động của cán bộ công đoàn cơ sở. Xây dựng công đoàn cơ sở thật sự là hạt nhân của phong trào, gắn kết các tập thể lao động, làm tốt vai trò tham mưu cho Đảng, cầu nối giữa người lao động với chính quyền cơ sở, phát huy dân chủ cơ sở.

Với chức năng của mình, tổ chức công đoàn phải năng động, sáng tạo; ra sức tập hợp, đoàn kết trong các tập thể lao động, phát huy ảnh hưởng, động viên, hướng dẫn người lao động hăng hái thi đua sản xuất, hoàn thành nhiệm vụ; đồng thời, làm tốt vai trò người đại biểu của CNVC, người lao động… chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Công đoàn cần động viên CNVCLĐ trước hết phải thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, nội quy, quy định của đơn vị. Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh là khâu cơ bản, hạt nhân, nền tảng cho phong trào.

Trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, công đoàn xây dựng nội dung, phương pháp hoạt động phù hợp với đặc điểm tình hình cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; trên cơ sở đó, đề ra các hoạt động thiết thực, bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy, chủ động phối hợp với chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngày càng vững mạnh. Phong trào thi đua yêu nước cần tổ chức thiết thực, hiệu quả, sát với từng ngành, nghề, người lao động, bảo đảm dễ nhớ, dễ hiểu, dễ làm và nhân rộng; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng hành động cụ thể hàng ngày, sơ kết, tổng kết và khen thưởng kịp thời cho những tập thể, cá nhân điển hình, tránh tình trạng khen thưởng tràn lan. Cần nhắm đến mục tiêu “3 được” của phong trào: được việc, được người, được tổ chức lớn mạnh.Quan tâm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của người lao động, về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Công đoàn có chính kiến của mình. Một mặt là người tham mưu, đề xuất; mặt khác, là người có tiếng nói đại diện, kiên trì cũng như có phương pháp đấu tranh thuyết phục để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động một cách cụ thể, sát thực và giám sát kết quả giải quyết những yêu cầu bức xúc đặt ra. Đồng thời, nắm rõ chế độ, chính sách, giải thích cho người lao động những vấn đề còn băn khoăn, chưa thông suốt, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa và phát triển, làm tốt vai trò cầu nối của mình. Xem trọng công tác tuyên truyền, giáo dục người lao động về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, thời cơ, thuận lợi và những khó khăn, thách thức của địa phương, đơn vị, để người lao động hiểu đúng, làm đúng và quyết tâm, chia sẻ với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khắc phục khó khăn hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của mình. Đặc biệt, tập trung giáo dục về ý thức, trách nhiệm, lòng yêu nghề, tinh thần hi sinh, tận tụy phục vụ nhân dân, cộng đồng xã hội, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các chế độ, chính sách của người lao động. Tích cực phản biện xã hội về các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động một cách công khai, minh bạch. Có thông tin phản hồi kết quả rõ ràng, nâng cao vị thế của công đoàn các cấp.

Các cấp ủy đảng cần phải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động công đoàn, đề nghị các cấp chính quyền, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho công đoàn hoạt động; đặc biệt, quan tâm thực hiện Luật Công đoàn, Bộ luật Lao động năm 2012 và Nghị định số 191/NĐ-CP, ngày 21/11/2013 của Chính phủ.

Với sự quan tâm của các cấp, các ngành, tin rằng phong trào công nhân, công chức, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn tỉnh ta sẽ có bước phát triển mới, ngày càng vững chắc.

Trần Quốc Huy

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy

2,440
Viết bình luận mới