Để hoạt động công đoàn trong công ty cổ phần đạt kết quả tốt

Cập nhật ngày: 30/04/2010 | 20:48 GMT+7

Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước làm cho các công ty cổ phần có nhiều thay đổi về cơ chế hoạt động, tác động đến hoạt động công đoàn cơ sở như: mọi hoạt động điều hành do hội đồng quản trị quyết định, nhất là ở những nơi trong hội đồng quản trị không có đại diện của tổ chức công đoàn...

Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước làm cho các công ty cổ phần có nhiều thay đổi về cơ chế hoạt động, tác động đến hoạt động công đoàn cơ sở như: mọi hoạt động điều hành do hội đồng quản trị quyết định, nhất là ở những nơi trong hội đồng quản trị không có đại diện của tổ chức công đoàn. Vì thế, vai trò của công đoàn có thể không còn được đảm bảo như trước đây, hoạt động công đoàn khó khăn hơn, đặc biệt là việc thực hiện chức năng tham gia quản lý. Mặt khác, việc phát huy quyền làm chủ của người lao động bị hạn chế vì đại hội công nhân, viên chức được thay bằng hội nghị người lao động, nếu người lao động không phải là cổ đông thì việc tham gia lại càng khó khăn hơn, bởi những vấn đề mang tính quyết định thì lại được đại hội cổ đông biểu quyết. Bên cạnh đó, ở các công ty cổ phần mà Nhà nước không nắm cổ phần chi phối thì ban thanh tra nhân dân cũng không còn, nên việc kiểm tra, giám sát chuyên môn không được thuận lợi, hạn chế đến quyền làm chủ của công nhân, lao động.

 

Để hoạt động công đoàn trong công ty cổ phần đạt kết quả tốt, công đoàn cơ sở cần có nhận thức đúng, đó là dù trong thành phần kinh tế nào, dù ở loại hình cơ sở nào, công đoàn vẫn thực hiện đầy đủ tính chất, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn Việt Nam, nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trên cơ sở đó, thiết nghĩ tổ chức công đoàn cần tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

 

Một là, thực hiện tốt các nội dung nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, lao động: thương lượng, ký thỏa ước lao động tập thể. Nếu thỏa ước đã ký còn phù hợp thì tiếp tục thực hiện, nếu rà soát lại thấy có những điểm không phù hợp thì sửa đổi để có lợi cho người lao động; hướng dẫn người lao động giao kết hợp đồng lao động cá nhân với người sử dụng lao động; tham gia xây dựng quy chế sử dụng quỹ phúc lợi tập thể và quỹ khen thưởng; tham gia giải quyết tranh chấp lao động, kể cả việc lãnh đạo đình công theo đúng pháp luật (những doanh nghiệp được phép đình công); kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hộ lao động cho người lao động và bảo vệ người lao động trước tòa (khi cần).

 

Hai là, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục trong công nhân, lao động hiểu rõ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công ty cổ phần; làm cho người lao động thấy rõ quyền, nghĩa vụ của mình trong công ty cổ phần; hiểu rõ điều lệ, quy chế, quy định của công ty cổ phần; tích cực học tập nâng cao trình độ học vấn, tay nghề, pháp luật để tồn tại và phát triển trong công ty cổ phần.

 

Ba là, công đoàn tham gia quản lý công ty cổ phần; tham gia với người sử dụng lao động trong việc tổ chức đại hội cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp; tham gia với người sử dụng lao động tổ chức hội toàn thể, hoặc hội nghị đại biểu công nhân, lao động nếu trong công ty cổ phần có 1/3 công nhân, lao động không là cổ đông; tham gia xây dựng các quy chế, quy định, điều lệ của công ty cổ phần; tổ chức phong trào thi đua trong công nhan, lao động; tham gia các biện pháp phát triển sản xuất.

 

Trong công ty cổ phần, người cán bộ công đoàn cần nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về cổ phần hóa, hiểu rõ khó khăn, thuận lợi của doanh nghiệp, có bản lĩnh và tích cực bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động. Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức công đoàn hiện nay.

 

Quang Hiệp

8,266
Viết bình luận mới