HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Đổi mới, nâng cao chất lượng, nội dung công tác tuyên truyền, giáo dục

Cập nhật ngày: 07/03/2013 | 11:17 GMT+7

Thực hiện Nghị quyết Ðại hội II Công đoàn tỉnh Ðắk Nông, hơn 2 năm qua, công tác tuyên truyền, giáo dục của các cấp công đoàn đã có sự chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong việc truyền tải những chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chương trình công tác và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn đến với đội ngũ công nhân, viên chức, lao động...

Thực hiện Nghị quyết Ðại hội II Công đoàn tỉnh Ðắk Nông, hơn 2 năm qua, công tác tuyên truyền, giáo dục của các cấp công đoàn đã có sự chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong việc truyền tải những chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chương trình công tác và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn đến với đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLÐ) trong toàn tỉnh. Thông qua đó, các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thi đua yêu nước được đẩy mạnh, góp phần ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Tuy nhiên, công tác này còn bộc lộ những hạn chế nhất định. Ðó là việc tuyên truyền chưa có chiều sâu, còn nặng về hình thức, nội dung chưa phong phchủ yếu tập trung vào dịp các ngày lễ lớn; tổ chức cho CNVCLÐ tự học tập, nâng cao trình độ hiểu biết về kiến thức pháp luật, tay nghề còn chưa được quan tâm; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ...

 

Nguyên nhân là do đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo công đoàn còn thiếu trình độ, chuyên môn còn có mặt hạn chế; điều kiện hoạt động còn bất cập v.v… Vì vậy, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HÐH đất nước trong giai đoạn hiện nay, đòi hỏi công tác tuyên truyền, giáo dục của hệ thống công đoàn cần phải tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

 

Một là, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với yêu cầu và đặc điểm tình hình tại từng khu vực, từng thời điểm và từng đối tượng khác nhau. Việc tuyên truyền cần được phối hợp với tổ chức các phong trào thi đua lao động lập thành tích chào mừng Hội nghị giữa nhiệm kỳ Công đoàn tỉnh khóa II, Ðại hội XI Công đoàn Việt Nam và kỷ niệm 10 năm thành lập tỉnh Ðắk Nông và các ngày lễ lớn của dân tộc, đất nước. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của Công đoàn các cấp đến với CNVCLÐ. Tập trung tuyên truyền, phổ biến Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn (sửa đổi), Nghị quyết Ðại hội XI Công đoàn Việt Nam, việc thực hiện Chương trình hành động số 25-CTr/TU ngày 8/5/2008 của Tỉnh ủy Ðắk Nông, Nghị quyết 20 của Trung ương Ðảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HÐH đất nước” cũng như đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…       

           

Hai là, tuyên truyền phát động thi đua chung tay xây dựng nông thôn mới trong CNVCLÐ và triển khai 4 Chương trình thực hiện Nghị quyết Ðại hội XI Công đoàn Việt Nam: Chương trình phát triển mới 5.000 đoàn viên; Chương trình nâng cao chất lương và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ Công đoàn; Chương trình nâng cao chất lượng ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể;Chương trình nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên CNVCLÐ.

 

Ba là, tuyên truyền, giới thiệu và nhân rộng các điển hình tiên tiến, đồng thời phòng, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội, xây dựng người công nhân phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

 

Bốn là, hàng năm xây dựng tốt chương trình tuyên truyền giáo dục sát với cơ sở cũng như chủ động tổ chức tốt “Tháng Công nhân” trong hệ thống công đoàn và kiên quyết đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

 

Bám sát những nhiệm vụ trên, các cấp công đoàn cần phải lựa chọn nội dung, những vấn đề trọng tâm, thiết thực, phân loại đối tượng để tuyên truyền, giáo dục có hiệu quả. Việc phối hợp với các cơ quan chức năng, các phương tiện thông tin cần được thực hiện tốt nhằm tuyên truyền kịp thời những gương điển hình tiên tiến, đơn vị tiêu biểu, những chính sách liên quan đến quyền và lợi ích thiết thực của CNVCLÐ. Cùng với việc đổi mới nội dung, hình thức tổ chức hoạt động, các cấp công đoàn cần tăng cường hoạt động mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên, lựa chọn những cán bộ có năng lực, có tâm huyết với hoạt động công đoàn.

 

Trần Trọng Tính

(LÐLÐ tỉnh)

3,590
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?