Quý I -2011, Liên đoàn Lao động tỉnh tập trung tuyên truyền các nghị quyết của Đảng và Công đoàn

Cập nhật ngày: 01/01/2011 | 17:17 GMT+7

Theo kế hoạch, trong quý I -2011, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh sẽ tổ chức đợt tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ II và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2010-2015 tới cán bộ, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong tỉnh...

Theo kế hoạch, trong quý I -2011, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh sẽ tổ chức đợt tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ II và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2010-2015 tới cán bộ, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong tỉnh.

Hiện LĐLĐ tỉnh đã xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền cụ thể: Đối với Nghị quyết Đại hội II Công đoàn tỉnh thì sẽ tập trung tuyên truyền những nội dung, kết quả hoạt động Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2005-2010; mục tiêu, phương hướng của Công đoàn nhiệm kỳ 2010-2015; một số chỉ tiêu phấn đấu cơ bản và giải pháp… Nội dung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X gồm: đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX; tình hình phát triển kinh tế – xã hội trong 5 năm qua; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010-2015 và giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Mục đích là nhằm nâng cao nhận thức cho CNVCLĐ tỉnh nhà để đẩy mạnh các hoạt động thi đua lao động, sản xuất, công tác, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

T.N

7,858
Viết bình luận mới