HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Cập nhật ngày: 30/12/2014 | 10:22 GMT+7

Trong nhiệm kỳ 2010 – 2014, toàn tỉnh đã thành lập 73 công đoàn cơ sở, kết nạp 4.109 đoàn viên công đoàn đạt 82,18% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội II Công đoàn tỉnh đề ra, nâng tổng số đoàn viên công đoàn hiện có 26.808 đoàn viên, 772 công đoàn cơ sở (trong đó có 2.081 đoàn viên, 21 công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành Trung ương).

Trong 4 năm qua, công đoàn các cấp trong tỉnh đã tích cực bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành công tác khảo sát tình hình việc làm, đời sống, thu nhập, các chế độ có liên quan đến người lao động tại các doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước để tham gia, đề xuất, kiến nghị với các cơ quan Nhà nước và người sử dụng lao động có các biện pháp đảm bảo ổn định việc làm, thu nhập và đời sống công nhân, viên chức, lao động.

Công nhân Công ty Mía đường Đắk Nông điều khiển dây chuyền sản xuất. Ảnh: Thanh Nga

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn đã có nhiều chuyển biến tích cực theo tinh thần Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở”; Công đoàn các cấp trong tỉnh đã coi trọng đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp bồi dưỡng tập huấn theo hướng đa dạng hóa hình thức, phù hợp với đặc điểm từng loại hình cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; nhằm từng bước nâng cao kiến thức, năng lực, trình độ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh được các cấp công đoàn quan tâm thực hiện. Công đoàn cơ sở tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, phối hợp với chuyên môn tổ chức, vận động đoàn viên phấn đấu và đăng ký thực hiện các nội dung, tiêu chuẩn đề ra; tỷ lệ Công đoàn cơ sở vững mạnh và Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc ngày càng được nâng lên; qua đánh giá phân loại hàng năm có trên 82% công đoàn cơ sở đạt vững mạnh, trong đó công đoàn cơ sở đạt vững mạnh xuất sắc chiếm trên 40%, công đoàn cơ sở trung bình và yếu kém ngày càng giảm (công đoàn cơ sở trung bình năm 2011 chiếm 3,9%, năm 2012 chiếm 1%, năm 2013 chiếm 2%).  

Một hoạt động trong nhiệm kỳ qua được các cấp công đoàn hưởng ứng và triển khai hiệu quả là phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động. Nổi bật là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế, xã hội, thúc đẩy sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

Nhiệm kỳ 2014 - 2018, hoạt động công đoàn tỉnh Đắk Nông có nhiều thuận lợi, đó là thực hiện Kết luận số 79-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn 2012, Hiến pháp 2013, Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam tạo môi trường pháp lý quan trọng cho công đoàn thực hiện tốt vai trò, vị trí và chức năng nhiệm vụ của mình.

Chính vì vậy mà tại Đại hội III, Công đoàn tỉnh xác định một số chỉ tiêu phấn đấu và 4 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam trong nhiệm kỳ 2014 – 2018 là: Phấn đấu phát triển đoàn viên đến năm 2018 cả tỉnh có trên 30.000 đoàn viên; 80% trở lên số doanh nghiệp đã đi vào hoạt động và có từ 10 lao động trở lên thành lập được tổ chức công đoàn cơ sở; 100% cán bộ công đoàn chuyên trách, 70% trở lên số cán bộ công đoàn không chuyên trách được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về lý luận, nghiệp vụ công tác công đoàn; hàng năm, có 85% trở lên công đoàn cơ sở ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước, 50% công đoàn cơ sở ở khu vực ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt tiêu chuẩn “Công đoàn cơ sở vững mạnh”...

Trong giờ làm việc của đoàn viên công đoàn Bưu điện tỉnh. Ảnh: Lê Dung

Về chỉ tiêu tổ chức công đoàn tham gia chỉ đạo, thực hiện: Hàng năm có trên 95% số cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức; 90% doanh nghiệp nhà nước và 50% trở lên số công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn (có tổ chức công đoàn) tổ chức Hội nghị người lao động; 100% doanh nghiệp nhà nước, 65% trở lên doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (có tổ chức công đoàn) ký kết Thỏa ước lao động tập thể, trong đó có trên 70% Thỏa ước lao động tập thể có lợi hơn cho người lao động; hàng năm, có 80% trở lên số đoàn viên và người lao động (nơi có tổ chức công đoàn) được học tập, tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của công đoàn; hàng năm, có từ 95% trở lên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước, 30% doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa”...

Đặc biệt, Công đoàn tỉnh tiếp tục chỉ đạo công đoàn các cấp tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

T.B

2,685
Viết bình luận mới