Tổng hợp ý kiến đóng góp của Đảng bộ huyện Cư Jút

Cập nhật ngày: 09/07/2020 | 14:43 GMT+7

Đóng góp Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

1. Về đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XI trong Dự thảo Báo cáo chính trị lần thứ XII

a, Hầu hết các ý kiến thống nhất về đánh giá bối cảnh trước và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Dự thảo Báo cáo chính trị lần thứ XII đã nêu sát và phù hợp với tình hình thực tiễn.

b, Đa số ý kiến thống nhất về đánh giá những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế trên các mặt kinh tế - hạ tầng; văn hóa - xã hội; quốc phòng, an ninh, đối ngoại; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị sát, đúng mà dự thảo báo cáo đã nêu.

* Một số ý kiến góp ý:

- Phụ lục số 1: Tại tiểu mục 3.1, mục 3: “90% hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh, 100% hộ dân thành thị sử dụng nước sạch” (đánh giá đạt) đề nghị xem xét điều chỉnh tỷ lệ 100% hộ dân thành thị sử dụng nước sạch (chưa đạt).

- Trang số 5, dòng 9 từ trên xuống “Tỷ lệ lấp đầy khu, cụm công nghiệp còn thấp” đề nghị điều chỉnh thành “Tỷ lệ lấp đầy khu, cụm công nghiệp còn thấp, sản phẩm giá trị không cao, khoảng cách vận chuyển sản phẩm đến nơi tiêu thụ khá xa, cơ chế thu hút đầu tư cạnh tranh còn thấp so với Khu công nghiệp Hòa Phú – Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk”.

- Trang số 9, dòng 14 từ dưới lên “Từng bước khắc phục bệnh lười học, ngại học lý luận chính trị” đề nghị điều chỉnh thành “từng bước khắc phục tình trạng ngại học tập, nhất là học tập lý luận chính trị”.

- Trang số 10, dòng 15 từ trên xuống “Tỷ lệ bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, buôn, bon, bản, tổ dân phố ngày càng tăng” đề nghị xem xét điều chỉnh vì hiện nay ở cấp thôn đang thực hiện Nghị quyết số 47/2019/NQ-HĐND, ngày 1/12/2019 tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa III nêu rõ 3 chức danh (bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận), do đó tỷ lệ bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn không tăng.

- Trang số 11, phần đánh giá kết quả đạt được về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng… chưa đánh giá về kết quả của cấp cơ sở và cấp trên cơ sở. Do đó, cần bổ sung kết quả đạt được về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra cấp cơ sở và cấp trên cơ sở; đồng thời, bổ sung chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng chuyển biến chưa đều ở các cấp.

- Trang số 13, dòng 5 từ trên xuống những tồn tại, hạn chế về công tác kiểm tra…

Bổ sung cụm từ tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra… sau câu: “Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng ở một số cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở chưa thật sự quyết liệt”.

- Trang số 15, dòng 16 từ trên xuống “Việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội chưa theo kịp yêu cầu của tình hình mới; chưa thật sự khắc phục tình trạng hành chính hóa trong hoạt động” đề nghị đánh giá thêm “Tình trạng đoàn viên, hội viên bỏ đi làm ăn xa tại các khu công nghiệp ở các thành phố lớn trên cả nước”.

Đa số ý kiến thống nhất với nội dung đánh giá tổng quát; xác định những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân chủ yếu của hạn chế, yếu kém được thể hiện trong Dự thảo Báo cáo chính trị khá đầy đủ.

Hầu hết ý kiến thống nhất 3 bài học kinh nghiệm được nêu trong Dự thảo Báo cáo chính trị. Ba bài học trên đã phù hợp và đầy đủ.

2. Về phương châm, quan điểm, mục tiêu tổng quát

Hầu hết các ý kiến thống nhất với Dự thảo Báo cáo chính trị về dự báo về tình hình giai đoạn 2020 - 2025 đã sát, đúng, phù hợp.

Đa số ý kiến thống nhất với Dự thảo Báo cáo chính trị về phương châm Đại hội XII Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định là: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Hành động - Phát triển”.

Hầu hết các ý kiến thống nhất với Dự thảo Báo cáo chính trị về quan điểm chỉ đạo Đại hội XII Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bao quát, đầy đủ.

Đa số ý kiến thống nhất với Dự thảo Báo cáo chính trị về mục tiêu tổng quát (là chủ đề) của Đại hội XII Đảng bộ tỉnh mà Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, khóa XI đã thảo luận, cho ý kiến, thống nhất chủ đề đó là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy niềm tin, ý chí, khát vọng vươn lên của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh; đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm, kỷ cương, phát triển nhanh và bền vững; giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; phấn đấu đưa tỉnh Đắk Nông phát triển cơ bản đạt mức trung bình so với cả nước vào năm 2025”.

- Ý kiến đề nghị thành tố “phấn đấu đưa tỉnh Đắk Nông phát triển cơ bản đạt mức trung bình so với cả nước vào năm 2025” nên xác định “phấn đấu đưa tỉnh Đắk Nông đạt mức trung bình so với cả nước vào năm 2025.

- Đa số ý kiến thống nhất với Dự thảo Báo cáo chính trị về các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; cần bổ sung, điều chỉnh chỉ tiêu:
+ Tại mục 2.2, chỉ tiêu số (4) kết cấu hạ tầng: “Tỷ lệ nhựa hóa chung đường tỉnh 73%; Tỷ lệ đô thị hóa 35%” đề nghị xem xét điều chỉnh “Tỷ lệ nhựa hóa chung đường tỉnh 75%; Tỷ lệ đô thị hóa 33%”.

+ Tại mục 2.2, chỉ tiêu số (10) môi trường: “Tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2025 đạt 40%. Trồng rừng mới tập trung giai đoạn 5.000 ha” đề nghị xem xét lại chỉ tiêu này cao (theo Quyết định 570 của UBND tỉnh, tỷ lệ che phủ rừng cuối năm 2019 đạt 37,94%; trong khi đó trồng rừng mới tập trung giai đoạn 5.000 ha tương đương tăng thêm 1% nếu không khai thác và diện tích trồng mới thành rừng).

- Trang số 20, về xây dựng và hệ thống chính trị: Chỉ tiêu số (13) …"có trên 90% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên” đề nghị xem xét điều chỉnh có trên 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

- Trang số 27, dòng 7 từ trên xuống “65% đạt trình độ đại học hoặc cao đẳng” đề nghị xem xét điều chỉnh lại chỉ tiêu này, hiện nay nguồn cán bộ ban chỉ huy quân sự cấp xã cử đi đào tạo và tuyển sinh đầu vào gặp rất nhiều khó khăn.

- Trang số 30, mục 5 về nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, đề nghị xem xét bổ sung thêm đối tượng đó là cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp cho đủ nghĩa và bảo đảm đầy đủ về đối tượng trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng theo quy định của điều lệ đảng.

- Trang số 33, mục 2 xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

3. Về những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và các khâu đột phá chiến lược  

Hầu hết các ý kiến thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp lớn trên các lĩnh vực theo từng mục lớn (số la mã) được đề cập trong dự thảo báo cáo đã sát, đúng.

Hầu hết các ý kiến thống nhất về các nhiệm vụ trọng tâm, dự thảo Báo cáo chính trị nêu 5 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong nhiệm kỳ; nội dung đã đầy đủ.

Hầu hết các ý kiến thống nhất về các khâu đột phá chiến lược, dự thảo Báo cáo chính trị đề ra 4 khâu đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm:

Đột phá về phát triển công nghiệp alumin, luyện nhôm và phát triển năng lượng tái tạo.

Đột phá về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, bền vững theo chuỗi giá trị.

Đột phá về phát triển hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông.

Đột phá về phát triển nguồn nhân lực.

Các khâu đột phá chiến lược nêu trên đã phù hợp.

 

 

1,123
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
  • Võ Quang Quốc - 22/07/2020 16:13
  • Nhất trí. Không ý kiến gì thêm
Viết bình luận mới