Đắk Nông xác định 6 nội dung thi đua trong giai đoạn 2020-2025

Cập nhật ngày: 25/09/2020 | 15:00 GMT+7

Tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Đắk Nông lần thứ IV, đồng chí Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đã phát động phong trào thi đua tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2020-2025 đến toàn thể cán bộ, Nhân dân.

Với chủ đề hành động: “Nhân dân và cán bộ tỉnh Đắk Nông thi đua đổi mới, sáng tạo, hội nhập và phát triển”, phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 tập trung vào 6 nội dung sau:

 

Một là: Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng", các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị, cá nhân, tạo thành cao trào hành động cách mạng, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới. Phải nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, đặc biệt là người đứng đầu trong công tác thi đua, khen thưởng.

Hai là: Đẩy mạnh các phong trào thi đua với nội dung thiết thực, hiệu quả, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tạo môi trường và động lực mới cho sự phát triển.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào “Đắk Nông chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Doanh nghiệp Đắk Nông hội nhập và phát triển”, phong trào “Đắk Nông chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Nông thi đua thực hiện văn hóa công sở”, phong trào “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tỉnh Đắk Nông”. Các cấp, các ngành tiếp tục phát huy, nhân rộng các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực và sự tham gia của toàn xã hội trong các phong trào thi đua yêu nước.

Thi đua xây dựng và phát triển văn hóa, xã hội góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào trên các lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, y tế, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa và các phong trào thi đua khác do các cấp phát động.. Đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện kỷ cương và tiến bộ công bằng xã hội, mang lại lợi ích thiết thực cho mọi người dân.

Ba là: Tiếp tục phát động các phong trào thi đua trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, phát huy sức mạnh tổng hợp, giữ vững độc lập, chủ quyền biên giới và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, môi trường hòa bình và điều kiện thuận lợi để phát triển, xây dựng, bảo vệ và phát triển địa phương. Nâng cao chất lượng các phong trào “Thi đua quyết thắng”, “Vì an ninh Tổ quốc”, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Bốn là: Đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng bộ máy tổ chức Nhà nước. Hướng các phong trào thi đua vào việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Cải cách thủ tục hành chính, phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp. Ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, hiệu lực, hiệu quả.

Đổi mới các phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, phát huy vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi tiềm năng, nguồn lực, sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân và đoàn viên, hội viên, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Năm là: Đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực và hiệu quả trong công tác khen thưởng, bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu gương, quan tâm đến các tập thể, cá nhân người lao động trực tiếp, vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng khó khăn; phát hiện những điển hình tiên tiến, nhân tố mới thông qua các phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ để có các hình thức khen thưởng đột xuất, phù hợp, kịp thời.

Sáu là: Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới. Các cơ quan thông tin truyền thông tăng thời lượng, chuyên trang, chuyên mục về các phong trào thi đua yêu nước, tấm gương người tốt, việc tốt để biểu dương, tôn vinh, nhân rộng, tạo sức lan tỏa. Phấn đấu trong thời gian tới, ngày càng nhiều các điển hình tiên tiến xuất sắc đa dạng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Đức Diệu

1,488
Viết bình luận mới