Không ngừng xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

Cập nhật ngày: 16/09/2020 | 09:13 GMT+7

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp ủy đảng chú trọng thực hiện hiệu quả đó là tập trung xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở (TCCS) đảng.

Đạt được những kết quả quan trọng

Đảng bộ tỉnh hiện có 12 đảng bộ trực thuộc với 421 TCCS đảng; trong đó có 168 đảng bộ và 253 chi bộ. Với việc triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, công tác xây dựng TCCS đảng trong sạch, vững mạnh đạt được những kết quả quan trọng. Hàng năm, toàn tỉnh có trên 50% TCCS đảng đạt trong sạch vững mạnh và có trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Để có được kết quả này, các cấp ủy đảng đã tập trung kiện toàn, củng cố cấp ủy, nâng cao chất lượng hoạt động của TCCS đảng, giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở. Hầu hết cấp ủy cơ sở thực sự coi trọng vị trí then chốt của công tác xây dựng Ðảng và dành nhiều thời gian, công sức tập trung chỉ đạo xây dựng, củng cố TCCS đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Công tác chính trị tư tưởng được coi trọng, từng bước được đổi mới về nội dung, hình thức, dần đi vào chiều sâu, góp phần tích cực đấu tranh ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tạo sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ và Nhân dân.

Đặc biệt, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03, Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn gắn liền với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS đảng. Việc đánh giá chất lượng TCCS đảng đều chú trọng chất lượng hơn số lượng.

Công tác phát triển đảng viên được chú trọng, nhất là phát triển đảng viên ở thôn, buôn, bon còn ít đảng viên hoặc chưa có đảng viên là người tại chỗ, vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số, có đạo, doanh nghiệp tư nhân, lực lượng vũ trang, dân quân, tự vệ. Công tác xóa thôn, buôn, bon "trắng" chi bộ, "trắng" đảng viên là người tại chỗ được đặc biệt quan tâm.

Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh khen thưởng cho các tập thể đạt "Trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2019"

Đảng bộ tỉnh cũng xác định, để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng thì việc cần làm trước hết đó là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy đảng quan tâm đến việc duy trì nền nếp sinh hoạt cấp ủy, chi bộ nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng.

Đặc biệt, trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương, ngày 8/5/2008, Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình số 26-CTr/TU về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tổ chức triển khai tới các chi bộ, đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nhờ đó, chất lượng sinh hoạt chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào nền nếp hơn.

Hàng năm, các đảng bộ huyện, thành phố đều xây dựng chương trình, kế hoạch, phân công cấp ủy viên phụ trách địa bàn. Hàng tháng, cán bộ các ban xây dựng đảng, cùng với các cấp ủy xã, thị trấn đều xuống tham dự sinh hoạt cùng với các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở.

Hiện nay, các chi bộ đã gắn nội dung sinh hoạt chi bộ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và giải quyết các vấn đề thực tiễn đang đặt ra hàng ngày tại cơ sở. Nhiều đảng ủy cơ sở đã xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các chi bộ trực thuộc về nội dung, cách thức sinh hoạt chuyên đề nhằm tập trung thảo luận sâu một mặt công tác hoặc một vấn đề bức xúc đang đặt ra trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ.

Qua đó, bầu không khí sinh hoạt ngày càng sinh động hấp dẫn hơn, thu hút sự quan tâm của đảng viên, khắc phục được tình trạng chung chung.

Vẫn còn những hạn chế

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác xây dựng TCCS đảng trong sạch vững mạnh vẫn còn một số hạn chế. Đó là một số cấp ủy cơ sở chưa dành nhiều thời gian, công sức thỏa đáng để tập trung chỉ đạo xây dựng, củng cố TCCS đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở, nhất là đối với cán bộ, đảng viên trẻ có lúc chưa được chú trọng.

Một số cấp ủy cấp trên cơ sở thiếu sâu sát, chưa tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo đối với cơ sở. Một số TCCS đảng chưa thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong Ðảng, chưa bám vào quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa để tổ chức thực hiện theo từng giai đoạn và của cả nhiệm kỳ.

Một số cấp ủy chưa duy trì thực hiện đúng chế độ sinh hoạt đảng, nội dung sinh hoạt chi bộ chậm đổi mới, chưa coi trọng đổi mới phương thức lãnh đạo và phong cách, lề lối làm việc. Một bộ phận cán bộ, đảng viên tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình yếu, còn hiện tượng nể nang. Một số cấp ủy viên và đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý ít quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng Đảng...

Tiếp tục chú trọng nhiều mặt

Thời gian tới, các cấp ủy đảng tiếp tục tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên tại chỗ, thành lập tổ chức đảng tại các địa bàn, doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng, đảng viên tiếp tục được chú trọng.

Các cấp ủy đảng tăng cường chấn chỉnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là tự phê bình và phê bình. Việc xây dựng đội ngũ đảng viên, trước hết là đảng viên giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực tốt, gắn bó với Nhân dân, hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân được tăng cường…

Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng tiếp tục được đổi mới, phát huy hiệu lực, hiệu quả, trong đó tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng…

Bài, ảnh: Hoàng Hoài

532
Viết bình luận mới