Tuyên truyền, cổ vũ, động viên làm cho ý Đảng, lòng dân được hòa quyện

Cập nhật ngày: 15/09/2020 | 15:09 GMT+7

5 năm qua, ngành Tuyên giáo Đắk Nông đã có những đóng góp quan trọng, ghi dấu ấn rõ nét trên các lĩnh vực, góp phần giữ vững ổn định chính trị, củng cố niềm tin vào Đảng, chính quyền, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh của địa phương.

Thứ nhất, chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy ban hành các chỉ thị, đề án về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo

Trên cơ sở nghiên cứu tình hình thực tiễn địa phương và nhằm cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, ngành Tuyên giáo Đắk Nông tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 2 chỉ thị, 5 đề án trên lĩnh vực tuyên giáo: Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 7/6/2016 về nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng; Chỉ thị số 21-CT/TU, ngày 26/4/2017 về tăng cường công tác chính trị tư tưởng; Đề án số 04-ĐA/TU, ngày 5/7/2018 về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018 - 2020; Đề án số 05-ĐA/TU, ngày 5/7/2018 về “Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ tỉnh Đắk Nông”; Đề án số 13-ĐA/TU, ngày 14/11/2019 về “Tổ chức, hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”; Đề án “Xây dựng nhân cách văn hóa, giáo dục đạo đức, lối sống “văn minh - nhân ái - nghĩa tình” trong cuộc sống”; Đề án về “Xây dựng môi trường văn hóa trong giáo dục”.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về đề tài học Bác giai đoạn 2016-2020 (đợt II). Ảnh: Phan Tân

Thứ hai, tổ chức có hiệu quả việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội; chủ động định hướng thông tin, dư luận xã hội

Trong quá trình triển khai công tác tuyên truyền, đã có một số cách làm mới, đem lại hiệu quả như: Cuộc thi Tìm hiểu biển, đảo Việt Nam bằng hình thức trực tuyến (có 23.706 lượt thí sinh thi); biên soạn 3 loại tài liệu tuyên truyền công tác bầu cử bằng song ngữ (Việt - M’nông, Việt - Mông) số lượng 11.000 tờ…

Chú trọng công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, từ 2015 đến nay, ngành Tuyên giáo thực hiện 15 cuộc điều tra xã hội học, nội dung khảo sát tập trung vào những vấn đề quan trọng, nóng; giúp cấp ủy, chính quyền các cấp có sự chỉ đạo, điều hành chính xác, kịp thời, tạo sự đồng thuận xã hội.

Thứ ba, đổi mới công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; công tác giáo dục lý luận chính trị và lịch sử Đảng

Công tác triển khai, học tập và quán triệt nghị quyết của Đảng tiếp tục được đổi mới theo hướng tăng cường hình thức trực tuyến đến tận cấp huyện. Chất lượng, hiệu quả công tác học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết ngày được nâng cao.

Bên cạnh hình thức hội nghị, tỉnh đã có nhiều cách làm mới để tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân: tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi; Cuộc thi viết Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII (có 18.201 bài dự thi)…

Công tác tác lịch sử Đảng được quan tâm thực hiện, phát hành nhiều ấn phẩm lịch sử quan trọng: Lịch sử căn cứ kháng chiến Nâm Nung (1959-1975); Lịch sử phong trào khởi nghĩa N’Trang Lơng (1912 - 1936);  Lịch sử Di tích Nhà ngục Đắk Mil (1941-1943); Lịch sử Đường hành lang chiến lược trong kháng chiến chống Mỹ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (1954 - 1975); Lịch sử Đảng bộ tỉnh Đắk Nông (1930 - 2015) làm tài liệu nghiên cứu, giảng dạy lịch sử Đảng, lịch sử địa phương trong hệ thống giáo dục và giáo dục truyền thống cách mạng.

Tổ chức thành công Cuộc thi viết “Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ và truyền thống cách mạng của Nhân dân tỉnh Đắk Nông (có 5.741 bài dự thi).

Thứ tư, đẩy mạnh đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành việc làm thường xuyên, thiết thực của cán bộ, đảng viên và quần chúng

Công tác tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện bằng nhiều hình thức sinh động, hấp dẫn: tổ chức Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đợt I (với 259 tác phẩm dự thi), đợt II (156 tác phẩm dự thi); tổ chức đợt sinh hoạt chính trị 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ (1969 - 2019); tổ chức thi kể chuyện gương điển hình học tập và làm theo lời Bác; phát hành kỷ yếu gương điển hình…

Hoạt động tuyên dương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tổ chức từ cấp tỉnh đến cơ sở vào dịp sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 03, Chỉ thị 05 định kỳ hàng năm. Từ 2015 đến nay đã có 86 tập thể và 125 cá nhân điển hình được các cấp tuyên dương, khen thưởng.

Thứ năm, công tác chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được quan tâm

Tham mưu Tỉnh ủy ban hành Đề án số 13-ĐA/TU, ngày 14/11/2019 về “Tổ chức, hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”.

Qua đó, các cấp, các ngành chủ động đấu tranh với các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc trên không gian mạng, góp phần giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh.

Thứ sáu, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực khoa giáo trên địa bàn tỉnh được tăng cường

Kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức phổ biến, quán triệt, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực khoa giáo. Chất lượng, nội dung sơ kết, tổng kết dần được nâng lên, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực y tế, giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, môi trường, gia đình, chăm sóc sức khỏe, thể thao, an sinh xã hội.

Gắn nhiệm vụ chuyên môn với công tác an sinh xã hội, từ năm 2017 đến nay, ngành Tuyên giáo Đắk Nông đã chủ động phối hợp với Quân Cảng Sài Gòn triển khai tổ chức 16 Hội nghị thông tin tình hình biển, đảo cho gần 3.000 lượt người nghe; trao tặng 5 nhà tình nghĩa trị giá 400 triệu đồng; phụng dưỡng trọn đời 8 Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn Đắk Nông.

Thành tựu đạt được trong 5 năm qua là hành trang quý, điểm tựa vững chắc để ngành Tuyên giáo vững tin bước vào thời kỳ mới, tiếp tục tuyên truyền, cổ vũ, động viên làm cho ý Đảng, lòng dân được hòa quyện, tạo động lực thúc đẩy thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, phấn đấu sớm đưa Đắk Nông phát triển theo hướng “giàu đẹp, văn minh, nhân ái, nghĩa tình”.

Thành Nhân

703
Viết bình luận mới