HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Giám sát để làm tốt việc sắp xếp bộ máy

Cập nhật ngày: 14/09/2018 | 10:10 GMT+7

Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” đã xác định mục tiêu tổng quát: Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước và chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội; phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giảm chi thường xuyên và góp phần cải cách chính sách tiền lương.

Bám sát vào tinh thần nghị quyết, hiện nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh đã bước đầu triển khai, xây dựng các đề án sắp xếp bộ máy hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả hơn. Tuy vậy, khi triển khai nghị quyết trong thực tiễn chắc chắn sẽ tác động không nhỏ đến tâm tư, tình cảm, tư tưởng của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Bởi vì, có người sẽ tỏ ra băn khoăn về chức vụ, vị trí việc làm, hoặc có những lúng túng nhất định khi thực hiện nhiệm vụ sau này. Đặc biệt, nếu việc triển khai sắp xếp bộ máy hệ thống chính trị không bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, chắc chắn sẽ nảy sinh hiện tượng thiên vị, cục bộ, bè phái, tiêu cực... ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần chung của Nghị quyết 18.

Vì vậy, mới đây, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 454 về việc vận động nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động giám sát thực hiện Nghị quyết số 18. Theo đó, cùng với nghiêm túc triển khai thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, các cơ quan, đơn vị tổ chức học tập, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cũng như tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân về quan điểm, mục tiêu, nội dung, yêu cầu của Nghị quyết số 18 và Chương trình hành động số 26-CTr/TU ngày 14/12/2017 của Tỉnh ủy.

Điều đáng chú ý, UBND tỉnh yêu cầu, cùng với kịp thời nắm bắt tư tưởng, nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong quá trình triển khai nghị quyết, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn phải có trách nhiệm đặt hòm thư góp ý công khai ở nơi thuận tiện, trang trọng để mọi người góp ý. Bên cạnh đó, các phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết số 18 cần được tiếp nhận, thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, dư luận xã hội, hệ thống điện tử, số điện thoại đường dây nóng, tiếp xúc cử tri hoặc các hình thức khác. Việc giám sát phải được tiến hành sâu rộng, thường xuyên, thiết thực và phải hướng dẫn, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tham gia giám sát hiệu quả.

Rõ ràng, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân đã có một diễn đàn dân chủ để có thể đề đạt ý kiến, nguyện vọng của mình cũng như có quyền chỉ rõ những hành vi sai trái, không thực hiện đúng theo tinh thần của nghị quyết đến các cấp, các ngành. Vì vậy, hơn bao giờ hết, các tầng lớp xã hội cần phát huy vai trò, trách nhiệm, quyền làm chủ của mình để có thể giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 18 một cách sâu sát và đầy đủ nhất cũng như mạnh dạn chỉ rõ những việc làm sai trái, tiêu cực.

Tuy nhiên, các cấp, các ngành, cơ quan chức năng cũng phải nêu cao tinh thần cảnh giác, cần đề phòng tình trạng một số phần tử lợi dụng diễn đàn, hình thức giám sát này để có những hành vi man trá, phản ánh, tố giác, thông tin không chính xác, thiếu trung thực, gây nhiễu loạn thông tin, làm mất đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng đến chủ trương, đường lối của Đảng.

Quan điểm chỉ đạo của Đảng cũng đã chỉ rõ, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 18, một trong những vấn đề quan trọng là cần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế; tăng cường tuyên truyền, vận động, thuyết phục, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, không để các thế lực thù địch, các phần tử xấu lợi dụng xuyên tạc, chống phá, chia rẽ nội bộ.

Tường Mạnh

369
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?