Một số hướng dẫn thực hiện lập kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội định hướng thị trường có sự tham gia (MOP-SEDP)

Cập nhật ngày: 05/12/2012 | 09:31 GMT+7

Dự án tăng cường năng lực kinh tế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Ðắk Nông (Dự án 3EM) đã triển khai kế hoạch MOP-SEDP tại các xã trong vùng dự án, nhằm giúp địa phương huy động sự tham gia của cộng đồng...

Dự án tăng cường năng lực kinh tế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Ðắk Nông (Dự án 3EM) đã triển khai kế hoạch MOP-SEDP tại các xã trong vùng dự án, nhằm giúp địa phương huy động sự tham gia của cộng đồng, các thành phần kinh tế, rồi tổng hợp, phân tích và lập kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội cho phù hợp với điều kiện thực tiễn ở từng địa phương.Một buổi tập huấn công tác lập kế hoạch MOP-SEDP cho các cán bộ thuộc Ban quản lý Dự án 3EM cấp huyện


Ðể lập kế hoạch MOP-SEDP, trước hết, địa phương phải chú ý đến công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức thị trường cho đội ngũ cán bộ các cấp và người dân biết khái niệm về thị trường, về chuỗi sản phẩm tiềm năng... Các địa phương cũng thường xuyên cung cấp thông tin thị trường cho cộng đồng gồm thông tin giá cả và quy luật diễn biến giá cả mà người dân quan tâm; tạo diễn đàn thông qua các tổ chức như duy trì và thường xuyên cải thiện chất lượng hoạt động của các tổ chức, tổ chức xã hội nghề nghiệp, hội nông dân, các tổ hợp tác, hợp tác xã… để các thành viên trong cộng đồng trao đổi khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

 

Sau công tác tuyên truyền, đến các bước lập kế hoạch MOP-SEDP. Các bước này cơ bản là những bước đi chung, nhưng phạm vi, mức độ ở mỗi cấp, địa phương sẽ khác nhau khi tiến hành lập kế hoạch MOP-SEDP.

 

Bước 1 (chuẩn bị)

 

Mục tiêu: Ðảm bảo các điều kiện cho quá trình lập kế hoạch MOP-SEDP.

 

Bước 2 (đánh giá tình hình)

 

Mục tiêu: Ðánh giá được tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của năm thực hiện. Chỉ ra được kết quả tồn tại, hạn chế, nguyên nhân nhằm thay đổi tình hình năm lập kế hoạch.

 

Bước 3 (xác định cơ hội thị trường cấp xã trong năm lập kế hoạch)

 

Mục tiêu: Xác định được các cơ hội thị trường cấp xã thông qua phân tích và đánh giá các chuỗi sản phẩm bằng công cụ như: xác định chuỗi sản phẩm ưu tiên, phân tích chuỗi sản phẩm ưu tiên… từ đó đề xuất các hoạt động nhằm thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị ưu tiên và các sản phẩm tiềm năng.

 

Bước 4 (xác định mục tiêu phát triển của xã)

 

Mục tiêu: Xác định được mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể cùng các chỉ tiêu phát triển của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của xã.

 

Bước 5 (xây dựng MOP-SEDP và kế hoạch giám sát đánh giá)

 

Mục tiêu: Xây dựng được Dự thảo kế hoạch MOP-SEDP của xã hàng năm.

 

Bước 6 (tham vấn của cộng đồng, tham vấn của cấp trên và thông qua HÐND xã)

 

Mục tiêu: Bản kế hoạch MOP-SEDP phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, huyện; phù hợp với quy hoạch ngành cấp tỉnh, huyện; phù hợp với kế hoạch phân bổ ngân sách của huyện và đạt được sự đồng thuận từ cộng đồng, nhận được phê duyệt của HÐND xã.

 

Bước 7 (tổ chức thực hiện và đánh giá)

 

Mục tiêu: Nội dung của bản kế hoạch MOP-SEDP được cộng đồng tiếp nhận và chuyển thành những nỗ lực hành động để đạt được những mục tiêu đã đề ra.

 

C.T (tổng hợp)

3,957
Viết bình luận mới