• Đại hội đảng bộ cơ sở là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng quân sự tỉnh
  • 09:01 19/05/2020
  • Thời điểm này, các đơn vị lực lượng quân sự thuộc Đảng bộ Quân sự tỉnh và các huyện ủy, thành ủy đã và đang tiến hành đại hội đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Qua thực tế tại một số đơn vị cho thấy, các đại hội đã phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, trí tuệ của cán bộ, đảng viên trong việc đóng góp ý kiến làm cơ sở thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2020-2025.
  • Xây dựng, củng cố cơ sở vật chất, kỹ thuật, nguồn lưới điện
  • 08:42 14/05/2020
  • Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020, trong 5 năm qua, Đảng bộ Công ty Điện lực Đắk Nông không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, phát huy tinh thần đoàn kết của toàn thể công nhân lao động, phấn đấu hoàn thành, đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.