Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành “Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020”

Cập nhật ngày: 18/02/2016 | 09:15 GMT+7

Thực hiện Chỉ thị số 02 -CT/TU, ngày 23/11/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức biên soạn cuốn “Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020”.

Sau thời gian biên soạn, hoàn chỉnh, cuốn tài liệu được phát hành với số lượng 2.800 cuốn. Tài liệu có 43 câu hỏi – đáp đề cập tới 4 lĩnh vực cơ bản của Nghị quyết, như: Phát triển kinh tế - hạ tầng; Đổi mới và phát triển văn hóa - xã hội; Bảo đảm quốc phòng - an ninh; Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Nội dung các câu hỏi – đáp ngắn gọn, súc tích, dễ nhớ, sát với thực tế sẽ giúp các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân có điều kiện tham khảo, nắm bắt những vấn đề trọng tâm trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI để vận dụng vào thực tế tại địa phương, đơn vị.

Tài liệu ban hành sẽ góp phần tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nhanh chóng đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống. Đồng thời, làm rõ thêm những nội dung cốt lõi, trọng tâm trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Phạm Lục

5,813
Viết bình luận mới