HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Cập nhật ngày: 22/11/2015 | 10:57 GMT+7

Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, diễn ra từ ngày 23 đến ngày 25/9/2015, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh với chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ; phát huy dân chủ, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết; khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức; phát huy tiềm năng, lợi thế để đến năm 2020 đưa Đắk Nông thoát ra khỏi tình trạng của một tỉnh nghèo, chưa phát triển”.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI thể hiện quyết tâm chính trị trong công cuộc đổi mới theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa, nhằm xây dựng tỉnh Đắk Nông phát triển nhanh và bền vững. Để Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI sớm được tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện, từng bước đi vào cuộc sống của nhân dân, Tỉnh ủy Đắk Nông xây dựng kế hoạch nghiên cứu, quán triệt, học tập cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Quán triệt sâu sắc chủ trương và các giải pháp lớn được thông qua tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Đăk Nông lần thứ XI; trong đó, tập trung làm rõ những nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI đã đề ra.

- Nâng cao nhận thức và sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, trước hết là cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị... Qua nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội, nâng cao lòng tự hào về những thành tựu to lớn và có ý nghĩa quan trọng mà toàn Đảng, toàn quân, và Nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông đã đạt được trong thời gian qua.

- Củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Đắk Nông trong quá trình xây dựng, kiến thiết tỉnh nhà; khẳng định ý chí, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, cơ hội, thù địch góp phần đẩy mạnh công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2. Yêu cầu:

Tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI trong Đảng và trong nhân dân một cách khẩn trương, nghiêm túc, thiết thực và hiệu quả nhằm đạt được các yêu cầu sau đây:

- Gắn việc quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp huyện, thị và tương đương; Nghị quyết Đảng bộ cơ sở với thảo luận và thông qua kế hoạch, chương trình hành động của đảng bộ, lựa chọn đúng những việc cần làm ngay, giải quyết những vấn đề bức xúc, tồn đọng, tạo được chuyển biến trên tất cả các lĩnh vực liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân.

- Thông qua việc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội, phát động phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp đề ra.

- Việc quán triệt Nghị quyết phải được các cấp ủy đảng, trước hết là các đồng chí bí thư, lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành trực tiếp chỉ đạo; chú trọng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ tham mưu, nhất là ở cơ sở phải nắm chắc được nội dung cơ bản của Nghị quyết.

3. Nhiệm vụ:

- Các huyện ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh uỷ; các tổ chức chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành tỉnh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị mình; chỉ đạo việc nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện tại cấp ủy đảng, ngành, địa phương, đơn vị.

- Về báo cáo viên: Các đồng chí bí thư, phó bí thư cấp ủy trực tiếp chỉ đạo và chủ động tham gia giới thiệu nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đăk Nông lần thứ XI, nghị quyết đảng bộ cấp huyện, thị và tương đương, nghị quyết đảng bộ cơ sở. Trong điều kiện cần thiết có thể mời các báo cáo viên Tỉnh ủy, nhưng Bí thư cấp ủy phải trực tiếp chủ trì trao đổi về chương trình hành động (hoặc kế hoạch thực hiện) của ngành, địa phương, giải đáp về những vấn đề nảy sinh trong nhận thức và tổ chức thực hiện Nghị quyết.

II. KẾ HOẠCH VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN:

1. Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh.

1.1. Đối tượng:

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, UBMT Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh; Giám đốc, phó giám đốc các sở, ban, ngành và tương đương của tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Chánh, Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND, UBND tỉnh; trưởng, phó các ban HĐND tỉnh; trưởng phòng các ban xây dựng Đảng tỉnh; các đồng chí Báo cáo viên Tỉnh ủy; các đồng chí bí thư, phó bí thư các huyện uỷ, thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ; chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND huyện, trưởng các ban xây dựng đảng huyện ủy; thị ủy, đảng ủy trực thuộc; cán bộ cao cấp nghỉ hưu trên địa bàn.

1.2. Nội dung: Giới thiệu những nội dung cơ bản và những nét mới của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

1.3. Thời gian: 1,5 ngày (trong đó: giới thiệu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI: 01 ngày; thảo luận về nội dung và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, tổng kết, giải đáp: 0,5 ngày).

- Hoàn thành trước 30/11/2015.

1.4. Tài liệu: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

1.5. Báo cáo viên: Thường trực Tỉnh ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện.

2. Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp huyện, thị và tương đương:

2.1. Đối tượng:

- Các đồng chí huyện uỷ viên; trưởng, phó ban, ngành, đoàn thể trực thuộc huyện; bí thư, phó bí thư đảng uỷ, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND xã, phường, thị trấn; các đồng chí cán bộ chủ chốt cấp huyện và tương đương nghỉ hưu trên địa bàn; báo cáo viên cấp huyện.

2.2. Nội dung:

- Nghe giới thiệu nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

- Thảo luận, thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Đăk Nông lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp huyện, thị và tương đương.

2.3. Thời gian hội nghị: 1,5 ngày.

- Hoàn thành trước ngày 15/12/2015.

2.4. Tài liệu: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; nghị quyết đại hội đảng bộ cấp huyện, thị và tương đương.

2.5. Báo cáo viên: Các đồng chí ủy viên ban thường vụ huyện ủy, thị ủy và tương đương thực hiện.

3. Hội nghị cán bộ, đảng viên ở cơ sở xã, phường, thị trấn và tương đương.

3.1. Đối tượng:

Toàn thể đảng viên trong đảng bộ. Mời lãnh đạo chủ chốt Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã, phường, thị trấn không phải là đảng viên tham dự.

3.2. Nội dung:

- Nghe giới thiệu nội dung mới, cơ bản, cốt lõi, thiết thực với địa phương, cơ sở trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đăk Nông lần thứ XI; Nghị quyết đại hội đảng bộ cấp huyện và Nghị quyết của Đảng bộ cơ sở.

- Thảo luận, thông qua kế hoạch thực hiện các nghị quyết.

3.3. Thời gian hội nghị: 0,5 ngày.

- Hoàn thành vào cuối tháng 12/2015.

3.4. Tài liệu: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; Nghị quyết đại hội đảng bộ cấp huyện và Nghị quyết của Đảng bộ cơ sở.

3.5. Báo cáo viên:  Ban Tuyên giáo huyện ủy, thị ủy; Thường trực Đảng ủy xã, phường, thị trấn thực hiện.

4. Đối với ngành giáo dục - đào tạo.

Sở Giáo dục - Đào tạo có kế hoạch phù hợp để tổ chức triển khai, học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 -2020 trong toàn thể giáo viên, công nhân viên trong ngành.

5. Triển khai trong Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và tuyên truyền trong Nhân dân.

- Các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp tổ chức giới thiệu nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 -2020 trong đoàn viên, hội viên.

- Các cơ quan chủ quản báo, đài chỉ đạo xây dựng kế hoạch tuyên truyền, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về nội dung chủ yếu của nghị quyết các cấp để tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân.

- Ban tuyên giáo các cấp chỉ đạo đài phát thanh, truyền thanh huyện, xã, phường, thị trấn đọc tài liệu về Nghị quyết và các văn bản đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trong quá trình triển khai thực hiện, các huyện ủy, thị ủy và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh uỷ gửi báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy biết, chỉ đạo.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

Ngô Thanh Danh

2,229
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?