HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Quốc hội không ngừng đổi mới về tổ chức và hoạt động

Cập nhật ngày: 25/02/2016 | 09:22 GMT+7

Điều 69, Hiến pháp năm 2013 nêu rõ: Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.

Theo đánh giá, trong những năm qua, cùng với đổi mới chung của đất nước và hệ thống chính trị, Quốc hội nước ta cũng có nhiều đổi mới về tổ chức và hoạt động, thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình. Hoạt động lập pháp được đẩy mạnh, số lượng, chất lượng được nâng lên. Hoạt động giám sát đã đi vào trọng tâm, có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, đạt được những kết quả tích cực.

Việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước thực chất hơn, giảm dần tính hình thức. Hoạt động ngoại giao nghị viện tiếp tục được mở rộng và tăng cường. Phương thức hoạt động, lề lối làm việc ngày càng được cải tiến; nhân dân quan tâm và tin tưởng hơn vào Quốc hội. Có thể nói, việc đổi mới tổ chức và hoạt động, bảo đảm thực hiện ngày càng có hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội đã góp phần tạo ra nguồn sinh lực mới cho cả hệ thống chính trị và mở rộng không khí dân chủ ở nước ta.

Trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng hơn, một trong những nhiệm vụ quan trọng của Quốc hội là tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ. Trọng tâm là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập kinh tế quốc tế, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Đại hội XII của Đảng cũng đã xác định: Đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, bảo đảm Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Quốc hội thực hiện tốt chức năng lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao, nhất là đối với việc quản lý, sử dụng các nguồn lực của đất nước. Hoàn thiện cơ chế để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, nhất là hoạt động lập pháp, giám sát tối cao của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, cơ chế giám sát, đánh giá đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Vì vậy, Quốc hội nước ta đã và đang tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, Quốc hội tăng cường năng lực lập pháp, tiến tới xây dựng một hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất và đầy đủ. Trên cơ sở kết quả rà soát hệ thống pháp luật hiện hành trong từng lĩnh vực, cùng với việc bám sát thực tế của đất nước, Quốc hội xác định những lĩnh vực ưu tiên đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của cả nhiệm kỳ và hàng năm. Hoạt động lập pháp được đổi mới theo hướng luật, pháp lệnh khi ban hành phải áp dụng được ngay vào cuộc sống. Bên cạnh những đạo luật lớn, cơ bản, Quốc hội từng bước nghiên cứu, áp dụng việc xây dựng những dự án luật ngắn gọn, chỉ điều chỉnh một số vấn đề cụ thể, cấp thiết.

Về công tác giám sát, Quốc hội tiếp tục nâng cao nhận thức và cải tiến cách thức tiến hành để không ngừng nâng cao chất lượng, bảo đảm cho chính sách và pháp luật của Nhà nước được chấp hành nghiêm chỉnh. Quốc hội nâng cao hiệu quả việc thực hiện chức năng giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của bộ máy nhà nước, nhất là giám sát việc tuân thủ pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước các cấp và các cơ quan tư pháp. Hoạt động chất vấn cũng tiếp tục đổi mới theo hướng tập trung vào những vấn đề nổi cộm, bức xúc, thúc đẩy việc giải quyết những vấn đề được chất vấn.

Các nghị quyết của Quốc hội về các vấn đề quan trọng quốc gia ngày càng được xây dựng theo hướng quy phạm hóa, lượng hóa nhiều hơn để có giá trị và tính ràng buộc pháp lý cao hơn.

Về tổ chức, Quốc hội tăng cường công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đại biểu cũng như từng bước tăng hợp lý số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội luôn đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động. Các đoàn đại biểu Quốc hội và cá nhân đại biểu Quốc hội ngày càng phát huy tốt vai trò, hoạt động, thực hiện chức năng đại diện cho nhân dân ở đơn vị bầu cử và nhân dân cả nước.

Tường Mạnh

2,954
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Tính đến ngày 6/7, Đắk Nông có 25 trường hợp dương tính với vi rút gây bệnh bạch hầu, trong đó đã có 2 trường hợp tử vong. Bạn đánh giá mức độ nguy hiểm của dịch bệnh này như thế nào?