HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Toàn xã hội luôn dành sự quan tâm, chăm lo đặc biệt đối với thanh niên

Cập nhật ngày: 01/12/2015 | 08:53 GMT+7

Khoản 2, Điều 37 Hiến pháp năm 2013 nêu rõ: Thanh niên được Nhà nước, gia đình và xã hội tạo điều kiện học tập, lao động, giải trí, phát triển thể lực, trí tuệ, bồi dưỡng đạo đức, truyền thống dân tộc, ý thức công dân; đi đầu trong công cuộc lao động sáng tạo và bảo vệ Tổ quốc.

Thanh niên tham gia chạy Olympic sức khỏe toàn dân năm 2015. Ảnh: H.H

Thanh niên Việt Nam (có độ tuổi từ 16 đến 30, theo quy định của luật Thanh niên) là một tầng lớp xã hội đặc thù, chiếm số đông trong dân số cả nước. Thanh niên Việt Nam giữ vai trò quan trọng trong tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước, trong sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, trong đời sống chính trị và nền văn hóa của đất nước. Thanh niên đang là lực lượng xã hội to lớn và là chủ thể sáng tạo của tương lai.

Trải qua các giai đoạn lịch sử, thanh niên Việt Nam luôn giữ vai trò quan trọng, luôn thể hiện tinh thần xả thân trong các cuộc chiến tranh giữ nước và là lực lượng quan trọng trong thời kỳ kiến thiết đất nước. Vì vậy, Đảng xác định thanh niên giữ vị trí trung tâm trong chiến lược phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước.

Trước sự quan tâm, chăm lo và kỳ vọng lớn lao của Đảng và Nhà nước, hơn bao giờ hết, thanh niên luôn nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm, không ngừng học tập và tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để trở thành lực luợng xung kích thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng và bảo vệ vững chắc nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Với việc xác định thanh niên là người chủ hiện tại và tương lai của đất nước, Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành và toàn xã hội luôn dành sự quan tâm, chăm lo đặc biệt đối với thanh niên, nhất là trong thời kỳ phát triển đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế.

Nhà nước tăng cường quản lý công tác thanh niên thông qua việc triển khai thực hiện luật Thanh niên, chiến lược phát triển thanh niên và nhiều chính sách thích hợp khác nhằm bồi dưỡng, phát huy thanh niên và tạo điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện cho công tác thanh niên. Quá trình xã hội hóa công tác thanh niên ngày càng được triển khai rộng rãi, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để bồi dưỡng và phát huy thanh niên.

Quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội  nhập kinh tế quốc tế là điều kiện, môi trường thuận lợi để thanh niên thể hiện tài năng sức trẻ, cống hiến cho đất nước. Với đường lối đúng đắn của Đảng, đất nước tiếp tục ổn định, vị thế không ngừng tăng lên đã tạo cơ hội lớn cho thanh niên học tập, tiếp cận văn minh nhân loại, nâng cao tri thức, nhất là những thành tựu khoa học - công nghệ. Sự quan tâm của mỗi gia đình đối với lớp trẻ không ngừng tăng lên là cơ sở, nguồn lực, điều kiện quan trọng để chăm lo tốt hơn cho thanh niên.

Để kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc, thanh niên Việt Nam luôn ra sức học tập, trau dồi lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thi đua lao động và rèn luyện để hình thành một thế hệ thanh niên tiên tiến, xứng tầm đòi hỏi của đất nước và thời đại.

Tường Mạnh

2,504
Viết bình luận mới