Bế mạc Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

Cập nhật ngày: 14/12/2018 | 16:38 GMT+7

* Triển khai đồng bộ các biện pháp, bảo đảm các nghị quyết của HĐND tỉnh sớm đi vào cuộc sống, đạt kết quả thiết thực.

Video clip:

 

Ngày 14/12, sau khi hoàn thành tất cả các nội dung, chương trình đề ra, kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành bế mạc. Đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh chủ trì phiên bế mạc.

Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết trình tại kỳ họp

Sau khi thống nhất một số vấn đề còn có những ý kiến khác nhau, với sự nhất trí cao, kỳ họp đã biểu quyết thông qua 20 Nghị quyết: Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2019; Phê duyệt, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Đắk Nông năm 2017; Dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và thu chi ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách tỉnh năm 2019; Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách nhà nước năm 2019; Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị quyết quy định về phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2018-2020; Quy định mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết  số 06/2017/NQ-HĐND ngày 26/7/2017 của HĐND tỉnh thông qua điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng tỉnh Đắk Nông’ Danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế, xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2019; Việc đặt tên đường đô thị thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2; Bãi bỏ Nghị quyết 03/2007/NQ-HĐND ngày 25/7/2007 của HĐND tỉnh; Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành; Giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Đắk Nông năm 2019; Kết quả giám sát việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh; Thành lập đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương, giai đoạn 2016-2018”; Tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021; Xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; Xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh; Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu, nhân dân phát huy vai trò giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lê Diễn nhấn mạnh, HĐND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực điều hành của UBND tỉnh, sự chủ động, phối hợp hiệu quả của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân về các thành tích, kết quả nổi bật của năm 2018 và những năm qua. HĐND tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, yếu kém trong một số lĩnh vực. Trong đó, nền kinh tế của tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn nội tại và khách quan, đòi hỏi các cấp, các ngành phải có nhiều cố gắng, sự nỗ lực để đạt kế hoạch trong giai đoạn 2016-2020 và mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra.

Đồng chí Lê Diễn cũng đề nghị, sau kỳ họp, các cấp, các ngành theo chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ cần có kế hoạch triển khai đồng bộ các biện pháp để bảo đảm các nghị quyết của HĐND tỉnh sớm đi vào cuộc sống và đạt kết quả thiết thực. Các đơn vị tiếp tục đánh giá, rút kinh nghiệm những việc đã làm được và chưa làm được, tiếp tục đổi mới cách quản lý, điều hành, nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thời gian tới. Các Ban HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tiếp tục phát huy vai trò giám sát và vận động nhân dân thực hiện tốt các nghị quyết của HĐND tỉnh.

Tin, ảnh: Nguyễn Hiền

1,933
Viết bình luận mới