Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Đắk Nông

Cập nhật ngày: 21/09/2020 | 15:23 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Theo kế hoạch, ngày mai, 22/9, HĐND tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc kỳ họp chuyên đề để xem xét, thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh.

Dự kiến, trong thời gian 1 ngày, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định những đề án, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình  liên quan đến đầu tư công như: Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025; quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư  năm 2020; quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025, dự kiến khởi công mới năm 2021; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch năm 2020 (nguồn ngân sách địa phương).

HĐND tỉnh cũng sẽ xem xét, quyết định danh mục bổ sung các dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế -xã hội vì lợi ích quốc  gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020 và tiến hành miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2016-2021.

Đức Diệu

848
Viết bình luận mới